Milenyum’un İnsan Tipleri

Milenyum’un İnsan Tipleri

Human Types of Millennium

Mehmet Keçeci

2000/Yalova

 Milenyum

 

Her şey baş döndürücü bir hızla ilerlerken insanlarda bu kervanın bir yerlerinde kendi dünyasında yavaş veya hızlı bir şekilde ilerlemektedir.

Binlerce çalışma alanı, binlerce bilim dalı, binlerce hayat tarzı ve bunların arasında bunların ortak özelliklerini yakalayıp olması gereken yâda olmaması gereken insan denen psiko-sosyal bir canlının diğer farklı bir psiko-sosyal canlı ile içtimai (sosyal) ilişkilerinin aynı düzeyde olması elbette beklenemez.

Hayat tarzını (life-sytle, modus vivendi) kendi idealleri doğrultusunda şekillendiren bir insan zaman içinde yavaş yavaş sanal dünyası gerçek dünyasına baskın gelecek ve toplumdan soyutlanmaya başlayacaktır. Bu durumu kendisi için çok doğal kabul ederken kendilerini doğal dünyada addedip ideallerden uzak olan bir insan ile böyle bir kişiliğin sosyal ilişkileri oldukça kısıtlı olmakta ve bunlara benzer psiko-sosyal tipler kendilerine uygun zemin oluşturabilmektedirler.

Bu bilim ve teknolojinin bir sonucu mudur? Yoksa hayat pahasına da olsa bir şuursuz rekabetin, Makyavel’in “Hedefe ulaşmada her şey caizdir” hayat felsefesinin bir ürünü yada bilimden yoksun teknolojiye hakim olma rekabetinin “iyi bir eğitim + iyi bir iş + iyi bir eş’e” sahip olma idealine “son model teknolojik marka” eklenti psikoloji şartlanmaları bireylerin ve toplumların yapılanmaları yerine dış görüntülere önem vermeleri, her başarısızlık ve kayıpta stres ve depresyon geçirmeleri normal görünümlü anormal insan ve toplum yapısı oluşturmuş, sosyal piramit yapısından asosyal yıldız yapısına geçilmiştir. Suç ne Milenyum da ne de Bilim ve Teknolojide, suç insanların hayata bakış açılarının evrensel boyutlardan bireysel fasit dairevi bakış açılarına indirgenmesidir.

Sonuç olarak teknolojiyi bir morfin ve uyuşturucu gibi kullanan materyalist organizasyonların sosyal-kaos’a katkılarını da unutmamak gerekir.

Yayın Tarihi/Yer: 2000-Yalova

Yazar: Mehmet Keçeci

Ders 7: C++’da Yorumlar

Ders 7: C++’da Yorumlar

Lesson 7: Comments with C++

Mehmet Keçeci

04.04.2000

 

Yorumlar programcı tarafından yapılan açıklamalardır ve bunlar derleyici tarafından işlenmezler.

C++ 2 türlü yorumlayıcısı vardır

 

 1.  <span class=“comm”>// tek satır yorumlayıcı-</span>line comment 
 2. <span class="comm">/* blok (çok satır) yorumlayıcı- block comment */</span>

  

<span class="comm">/* yorumlayıcı ile </span> 
<span class="comm">gösterilen örnek */</span>
<span class="prep">#include <iostream></span>
<span class="kw">using</span> <span class="kw">namespace</span>
std; 
<span class="kw">int</span> 
main () 
{ cout << <span class="str">"Merhaba Dünya! "</span>; 
<span class="comm">// Merhaba Dünya! yazar</span> 
cout << <span class="str">"Ben bir C++ programcısıyım."</span>; 
<span class="comm">// </span><span class="str">Ben bir C++ programcısıyım. yazar</span> 
<span class="kw">return</span> 0; }
<span class="comm">Merhaba Dünya!</span>
<span class="str">Ben bir C++ programcısıyım.</span>
<span class="comm"></span> 

 

Eğer bu ifadeleri //, /* or */ kullanmadan yorum yazarsak derleyici bize hata kodları verir.

Ders 6: Operatörler ve C++’da Genel Konu ve Terimler

Ders 6: Operatörler ve C++’da Genel Konu ve Terimler

Lesson 6: Operators and C++‘s General Topics and Terms

Mehmet Keçeci

04.04.2000

Operator (İşleç): Bir işlemi gösteren semboldür ve kendisi işlemin nesnesidir, yapılan işlemi gösterir.

(*: çarpma işleci, +: toplama işleci gibi yapılan işlemi bize verirler)

*: Çarpma

/: bölme

+: toplama

-: çıkarma

!: Mantıksal değildir

&&: Mantıksal ve

||:  Mantıksal veya

C++ da Genel Konu ve Terimler

C + + ‘s General Topics and Terms

 1. Programlama Kavramı ve Programlamanın temelleri
 2. C++”ın programlamadaki yeri ve uygulamaları
 3. C++ Dilinin temel elamanları
 4. Temel veri tipleri ve işlemler
 5. Fonsiyonlar, fonksiyon yükleme
 6. İşaretçiler ve dinamik bellek yönetimi
 7. Diziler
 8. Nesne tabanlı programlamanın temelleri
 9. Sınıf, Şablon sınıfları
 10. Nesneler
 11. İşleç (0perator) yükleme
 12. – Ekrandan okuma ve ekrana yazdırma
 13. İsim uzayları
 14. Miras alma ve çok biçimlilik
 15. Yapıcılar ve yıkıcılar
 16. Nesnelere giriş ve “nesne tabanlı merhaba”
 17. Yapıcılar ve atama işleci
  > – Temel akış denetimi
  > – Yöntemler ve yöntem yükleme
  > – Birden fazla dosya kullanmak ve isim uzayları
  > – Proje organizasyonu ve GNU make
  > – KDevelop
  > – Genellenmiş teknikler ve şablon yazmak
  > – STL”deki temel veri yapıları ve adımlayıcılar
  > – Yüksek seviye algoritmalar ve algoritma nesneleri
  > – Çeşitli tasarım biçimlerinin C++”da uygulanması
  > – Düşük seviye algoritmalar kurmak ve kapsam kuralları
  > – Bellek modelleri, durağan değişkenler, işaretçiler ve diziler
  > – Dizi algoritmaları
  > – Dinamik bellek yerleşimi ve yıkıcılar
  > – İşleç yükleme
  > – Dosyalarla çalışma
  > – Miras alma teknikleri ve çok biçimliliğe giriş
 18. Data Types, Storage Classes, & Scope
  Pointers, Arrays, and Dynamic Allocation
  Compiler Directives, Preprocessor, and Macros
  Operators and Expressions
  Functions and C Runtime Library
  Structures and Unions
 19. ANSI C Programming Course Overview:
  Overview of C
  Operating System Independence
  Design Goals and Capabilities
  Flavors of C
  Compiler Directives and the C Preprocessor
  Compile-Time Directives
  Use of typedef
  C Preprocessor Syntax
  Fundamental Data Types, Storage Classes, and Scope
  Fundamental Data Types and Qualifiers
  Constants and Strings
  Storage Classes
  Scope and Block Structure
  Scope and Data Hiding
  Data Initialization
  Pointers and Dynamic Allocation
  Advantages of Pointers
  User of Pointers
  Pointer and Address Arithmetic
  Dynamic Storage Allocation
  sizeof
  Double Indirection
  Macros
  Functions versus Inlining
  Purpose of Macros
  Use of Macros
  Making Code More Readable
  Auto Adjustment of Compile Time Values
  Conditional Compilation
  Making Code Portable
  Simplifying Complex Access Calculations
  Advanced Micro Design Tips
  Using Macros to Help Write Portable Programs
  When to Use a Macro instead of a Function
  Using Macros for Debugging
  Arrays
  Purpose of Arrays
  Declaring an Array
  Initializing an Array
  Addressing Elements
  Stepping Through an Array
  Variable Size Arrays
  Arrays of Pointers
  Arrays of Strings
  Passing an Array to a Function
  Dynamic Memory Allocation
  Multidimensional Arrays
  Basic Formatted I/O
  Standard I/O Library
  Character Set Encoding
  Standard Input and Output
  Character I/O Functions
  Formatted I/O Functions
  String Constants
  Program Debugging
  Problem Analysis
  Instrumenting with printif
  Instrumenting with ctrace
  The Purpose of Debuggers
  How Not to Use Debuggers
  Symbolic Debuggers
  Operators and Expressions
  Arithmetic, Logical, and Bit Operators
  Precedence and Associativity
  Assignment and Casting
  The Conditional Operator
  Flow Control Constructs
  Conditional Constructs: if, switch
  Looping Constructs: while, do, for
  Programming Style
  Functions (Subroutines)
  Purpose of Functions
  Functions versus Inlining
  Automatic Variables
  The Argument Stack
  Passing By Value
  Passing By Reference
  Declaring External Functions
  Function Prototyping
  ANSI Prototyping
  The _NO_PROTO Compiler Symbol
  Varargs Functions
  Passing a Function as an Argument
  Designing Functions for Reusability
  Calling a Function from Another Language
  Returning a Dynamically Allocated Value Using Double Indirection
  Casting the Return Value of a Function
  Recursion and Reentrancy
  Structures
  Purpose of Structures
  Defining and Declaring Structures
  Accessing Members
  Pointers to Structures
  Dynamic Memory Allocation
  Passing a Structure to a Function
  As a Pointer
  Passing the Actual Structure
  Advanced Structures and Unions
  Nested Structures
  Arrays of Structures
  Bit Fields
  Unions
  Linked Lists
  C Runtime Library Standard Functions
  Character I/O
  Unformatted File I/O
  Formatted File I/O
  Math Functions
  Miscellaneous Functions
  Strings and Character Manipulation
  Strings as Character Arrays
  String Library Functions
  Reading and Writing Strings
  Accessing Command Line Arguments and Environment Symbols
  argc and argv
  Parsing Command Line Options
  Accessing the Environment Array
  Structured Programming
  Structuring Code for Quality, Reliability, Maintainability
  Designing for Modularity and Reusability
  Advanced Programming Consideration
  Writing Portable Code
  Use of Macros
  ANSI C Limits
  Feature Test Macros
  Client/Server Design
  Performance Considerations

Ders 5: C++ ile Tarih Belirleme

 Ders 5: C++ ile Tarih Belirleme

Lesson 5: Date Determination with C++

Mehmet Keçeci

04.04.2000

11. Örnek: Tarih Belirleme

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

 

class Tarih {
int gun, ay, yil;
int toplamgun;
static bool is_valid(int, int, int);
static bool is_leap(int y) {
return y % 4 == 0 && y % 100 != 0 || y % 400 == 0;
}
static int gunler[][13];
static int yillar[2];
static const char *sgun[];
static const char *say[];
static const int yiltabani = 1700;
static const int faktor = 3;
void toplamgunler();
void revTarih(int toplamgunler1);
public:
Tarih(int, int, int);
Tarih();
int get_yil_gun()const;
int get_hafta_gun()const;
int get_gun()const {return gun;}
int get_ay()const {return ay;}
int get_yil()const {return yil;}
Tarih &operator+=(int n);
Tarih &operator-=(int n);
Tarih &operator++();
Tarih operator++(int);
Tarih &operator–();
Tarih operator–(int);

 

friend std::ostream &operator<<(std::ostream &, const Tarih &);
friend std::istream &operator<<(std::istream &, Tarih &);
friend bool operator<(const Tarih &, const Tarih &);
friend int operator-(const Tarih &, const Tarih &);
};

 

class KotuTarih{};

 

//GLOBAL fonksiyon dekrerasyonu
bool operator>(const Tarih &, const Tarih &);
bool operator>=(const Tarih &, const Tarih &);
bool operator<=(const Tarih &, const Tarih &);
bool operator==(const Tarih &, const Tarih &);
bool operator!=(const Tarih &, const Tarih &);
Tarih operator+(const Tarih &, int);
Tarih operator+(int, const Tarih &);
Tarih operator-(const Tarih &, int);

 

int Tarih::gunler[2][13] = {
{0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31},
{0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}
};

 

int Tarih::yillar[] = {365, 366};

 

const char *Tarih::say[] = {“”, “Ocak”, “Subat”, “Mart”, “Nisan”, “Mayis”,
“Haziran”, “Temmuz”, “Agustos”, “Eylul”,”Ekim”, “Kasim”, “Aralik”};

 

const char *Tarih::sgun[] = {“Pazartesi”, “Sali”, “Carsamba”, “Persembe”,
“Cuma”, “Cumartesi”, “Pazar”};

 

Tarih::Tarih(int g, int a, int y)
{
if (!is_valid(g, a, y))
throw KotuTarih();

gun = g;
ay = a;
yil = y;
toplamgunler();
}

 

Tarih::Tarih()
{
time_t timer = time(0);
tm *tp = localtime(&timer);
gun = tp->tm_mday;
ay = tp->tm_mon + 1;
yil = tp->tm_year + 1900;
toplamgunler();
}

 

int Tarih::get_yil_gun()const
{
int yilgun = gun;

for (int k = 1; k < ay; ++k)
yilgun += gunler[is_leap(yil)][k];

return yilgun;
}

 

int Tarih::get_hafta_gun()const
{
return (toplamgun + faktor) % 7;
}

 

Tarih &Tarih::operator+=(int n)
{
revTarih(toplamgun + n);
return *this;
}

 

Tarih &Tarih::operator-=(int n)
{
revTarih(toplamgun – n);
return *this;
}

 

Tarih &Tarih::operator++()
{
return *this += 1;
}

 

Tarih Tarih::operator++(int)
{
Tarih retval(*this);
++*this;

return retval;
}

 

Tarih &Tarih::operator–()
{
return *this -= 1;
}

 

Tarih Tarih::operator–(int)
{
Tarih retval(*this);
–*this;

return retval;
}

 

void Tarih::toplamgunler()
{
toplamgun = 0;

for (int k = yiltabani; k < yil; ++k)
toplamgun += yillar[is_leap(k)];

toplamgun += get_yil_gun();
}

 

void Tarih::revTarih(int toplamgunler1)
{
toplamgun = toplamgunler1;
yil = yiltabani;

while (toplamgunler1 > yillar[is_leap(yil)])
toplamgunler1 -= yillar[is_leap(yil++)];
ay = 1;

 

while (toplamgunler1 > gunler[is_leap(yil)][ay])
toplamgunler1 -= gunler[is_leap(yil)][ay++];

gun = toplamgunler1;
}

 

bool Tarih::is_valid(int d, int m, int y)
{
if (y < yiltabani)
return false;

if (m < 1 || m > 12)
return false;

 

return m > 0 && m <= gunler[is_leap(y)][m];
}

 

ostream &operator<<(ostream &os, const Tarih &r)
{
return os << r.gun << ” ” << Tarih::say[r.ay] << ” ” << r.yil
<< ” ” << Tarih::sgun[r.get_hafta_gun()];
}

 

istream &operator<<(istream &is, Tarih &r)
{
int g, a, y;
is >> g >> a >> y;

 

if (!Tarih::is_valid(g, a, y))
throw KotuTarih();

r.gun = g;
r.ay = a;
r.yil = y;

 

r.toplamgunler();
return is;
}

 

bool operator<(const Tarih &d1, const Tarih &d2)
{
return d1.toplamgun < d2.toplamgun;
}

 

bool operator>(const Tarih &d1, const Tarih &d2)
{
return d2 < d1;
}

 

bool operator>=(const Tarih &d1, const Tarih &d2)
{
return !(d1 < d2);
}

 

bool operator<=(const Tarih &d1, const Tarih &d2)
{
return !(d2 > d1);
}

 

int operator-(const Tarih &d1, const Tarih &d2)
{
return d1.toplamgun – d2.toplamgun;
}

 

Tarih operator+(const Tarih &d, int n)
{
return Tarih(d) += n;
}

 

Tarih operator+(int n, const Tarih &d)
{
return d + n;
}

 

Tarih operator-(const Tarih &d, int n)
{
return Tarih(d) -= n;
}

 

int main()
{
Tarih d1(27, 2, 2005);
Tarih d2(d1 + 25);

while (d1 < d2)
cout << d1++ << endl;

return 0;
}

Ders 4: C++ Örnekleri

 Ders 4: C++ Örnekleri

Lesson 4:Examlpes with C++

Mehmet Keçeci

04.04.2000

10. Örnek

#include<iostream>
#include<conio.h> //getch(); için
using namespace std;

main()
{

cout<<“Merhaba dunya\\n” ;

getch(); //Ekranın hemen kapanmamasını sağlar

}

11. Örnek: Sayı Bulmaca

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

using namespace std;

 

void Start ();
void GetResults ();

 

int i, j, hayat, maksimum; //int tamsayı tanımlar
char c; //char karakter tanımlar

 

void
Start ()
{
i = 0;
j = 0;
hayat = 0;
maksimum = 6;

 

cout << “Zor modu sec:\\n”;
cout << “1 : Kolay (0-20)\\n”;
cout << “2 : Orta (0-40)\\n”;
cout << “3 : Zor (0-60)\\n”;
cout << “veya cikmak için farkli bir sey secin\\n”;
c = 30;

 

cin >> c; // kullanıcının seçimmini okur
cout << “\\n”;

 

switch (c) //Seçimime göre aşagıdaki şıkları işletir
{
case ”1” : maksimum = 20; // Rastgele sayı 0 ile maksimum arasında olacaktır
break;
case ”2” : maksimum = 40;
break;
case ”3” : maksimum = 60;
break;
default : exit(0); //hiç biri değilse ekranı kapatır
break;
}

 

hayat = 6; // oyuncunun kaç seçim yapacağını belirler
srand( (unsigned)time( NULL ) ); // tamsayı rastgele sayı üreten fonksiyon
j = rand() % maksimum; // j 0 ile maximum sayı arasında bir sayıyı tutar

 

GetResults();

 

}

 

void
GetResults ()
{
if (hayat <= 0)
// şayet 6 seçim sonundada bilemezsiseniz
{
cout << “Kaybettiniz !\\n\\n”;
Start();
}

 

cout << “Bir sayi: \\n”;
cin >> i; // oyuncunun sayısını okur

 

if ((i>maksimum) || (i<0)) // şayet oyuncunun sayısı doğru değilse tekrar başlatır.
{
cout << “Hata : Sayi 0 ile ” << maksimum << ” arasinda degil\\n”;
GetResults();
}

 

if (i == j)
{
cout << “Kazandiniz !\\n\\n”; // Oyuncu doğru sayıyı bulursa
Start();
}

 

else if (i>j)
{
cout << “Cok buyuk\\n”;
hayat = hayat – 1; // secenek sayınızı bir azaltır
cout << “Kalan sayi hayat: ” << hayat << “\\n\\n”;
GetResults();
}

 

else if (i<j)
{
cout << “Cok kucuk\\n”;
hayat = hayat – 1;
cout << “Kalan sayi hayat:\\n” << hayat << “\\n\\n”;
GetResults();
}
}

 

int
main ()
{
cout << “** Sayi bulmaca **\\n”;
cout << “Secilen bir sayiyi bulacaksiniz. \\n”;
cout << “5 tahmin hakkiniz var\\n”;
cout << “Sayi bulmaca size çok buyuk veya cok kucuk olarak bildirecek ve sizde tahmin edeceksiniz\\n\\n”;
Start();
return 0;
}