2n-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Çözümleri

 2005 Dünya Fizik Yılı

 Türk Fizik Derneği

 23. Uluslararası Fizik Kongresi

 13-16 Eylül 2005

 Muğla Üniversitesi / Muğla, TÜRKİYE

 Özet Kitabı

 Turkish Physical Society & Muğla Üniversitesi

 ————————————————————–

 World Year of Physics 2005

 Turkish Physical Society

 23rd International Physics Congress

 13-16 September 2005

 Muğla University / Muğla, TURKEY

 Book of Abstracts

 —————————————————————-

 Bildirim

 

 2n-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Çözümleri Ve

 Bağlantı Sabitinin Instantonlar Arasındaki Rolü

 Mehmet KEÇECİ

 Türk Fizik Derneği / Muğla Üniversitesi

 Katılımcı Listesi

 Not: Burada Üniversitemdeki (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Yüksek yerine İleri yazılmış word bu kelimeyi otomatik olarak çeviriyor ama editörlerin buna dikkat etmeleri gerekirdi. Çünkü bir kurumun ismi nasılsa öyle yazılması gerekir.

 Makale başlığı

 Makalenin Özeti

 Muğla Üniversitesi Referansı:

 http://fizik.mu.edu.tr/bildiriler.htm

 fizik.mu.edu.tr/kongre-program-a.doc

 http://www.docstoc.com/docs/105186779/DESTEKLEYEN-KURULUSLAR

 Türk Fizik Derneği: http://turkfizikdernegi.org/

 BİLDİRİLER

  

 1-Atom, Molekül ve Plazma Fiziği

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 No

 

 Ad Soyadı

 

 Bildiri Başlığı

 

 1

 

 A. Yeşil, M.Aydoğdu, O. Özcan, E. Güzel

 

 The  Refractive Index Of Mixture In Presence Of The Electron Temperature

 

 2

 

 Arif Baştuğ

 

 Li,  La,  LbAnd LgX-Ray Fluorescence Cross-Sections Of Heavy Elements For The Exciting Photons  Energy 38.18, 43.95, 50.21, And 59.5 Kev

 

 3

 

 Ayhan Usta, Mehmet Zengin, Mehmet Birey,  Öznur  Ölmez

 

 2 ,4-Dinitroklorbenzen Tek Kristalinin Epr Ve Simülasyon Tekniği İle İncelenmesi

 

 4

 

 A. Berkdemir,  C. Berkdemir, R. Sever

 

 Analıytıcal Solutıons Of The Modıfıed Morse Potentıal For Any  L-State

 

 5

 

 B.Çakır, M.Şahin, Y.Yakar,  H.Yüksel

 

 Determınatıon Of Ground Energy Level Of Two-Electron Quantum Dot By The Hartree-Fock-Roothaan Method

 

 6

 

 B. Genc, E. Kacar, O.Urhan,  A. Demir

 

 Design Of Crystal Spectrometer For Kev X-Ray Emission Studies

 

 7

 

 E. Akman, A.Demir, S.Bilikmen

 

 Comparison Of The Stretcher And Compressor Designs In Femtosecond Laser Systems

 

 8

 

 E.Türkkan, Ö.Dereli, H.Yüksel, A.Özmen

 

 Calculatıon Of Epr Parameters For The Cıs-Isomer Of Imınoxy Radıcal [C6h5coc(No)H] Trapped In Sıngle Crystal Of  Isonıtrosoasetophenone By Dft B3lyp Method

 

 9

 

 E. Kaçar,  A. Demir

 

 Nef: A Collısıonal Radıatıve Code For Sımulatıon F-Lıke And Ne-Lıke Resonance Lınes And Excıted Levels Emıtted From Laser Produced Plasmas

 

 10

 

 D. Akbar, S .Bılıkmen

 

 Fast Double Probe Technique And Effect Of Non-Uniform Glow Discharge System On Plasma Parameters

 

 11

 

 S. Porikli, D. Demir, M. Bahadır, Y. Kurucu

 

 Measurement Of K-Shell Transıtıon Rates For Elements In The Atomıc Range 26≤Z≤67 At 59.54 Kev Photon Energy

 

 12

 

 D. Avcı, A. Başoğlu, Ş. Atalay,  Y. Atalay

 

 4-(2-İzopropil-5-Metilfenoksi) Ftalonitril Molekülünün Molekül Yapısının Ve Titreşim Frekanslarının İncelenmesi

 

 13

 

 A.Küçükönder , C. Dozen,  B.G. Durdu , Ö Söğüt, E .Büyükkasap

 

 M Shell X-Ray Fluorescence Cross Sectıons In Atomıc Regıon

 

 73≤ Z ≤83  Usıng 5.96 Kev  Photons

 

 14

 

 Birol Engin, Hayrunnisa. Demirtaş , Canan Aydaş

 

 Thermolumınescence (Tl) Dosımetrıc Propertıes Of Wındow Glass

 

 15

 

 M. Calıskan, S. Senturk Dalgıç

 

 Equılıbrıum Stucture Of Monomerıc  And Dımerıc Gold Trıfluorıde

 

 16

 

 Ş.Osmanoğlu,  M.Halim.Başkan M.Aydın

 

 Electron Paramagnetıc Resonance Of Gamma Irradıated N-Trıfluoroacetyl-Α-Amıno-Isobutyrıc Acıd

 

 17

 

 M. Eryürek, M.H. Güven

 

 Aun (N=4-13) Kümelerinin İki Boyutlu Geometrik Yapıları

 

 18

 

 M. Karabacak, Ö. F. Selamet, S. Özçelık,  Z. B. Güvenç

 

 Global Mınıma Of Pdn , N £80, Clusters Usıng Molecular Dynamıcs And Thermal Quenchıng Sımulatıons

 

 19

 

 M.Kabak, A.Elmalı, H.Ünver

 

 Bazı Schıff Bazı Ligandlarında Molekül İçi Hidrojen Bağlarının Çizgisel-Olmayan Optiksel Özellikler Üzerine Etkisi

 

 20

 

 Mehmet Aslantaş, Engin Kendi,  Vivian Stojanoff

 

 Proteın Crystallography And A New Approach To Reduce Radıatıon Damage In Its Synchrotron Data Acquısıtıon

 

 21

 

 Keziban Usta, Hasan Erdoğan, Mehmet Ertuğrul

 

 1-1500 Kev Enerjide Atom Numarası 70 £Z £92 Olan Elementlerin M X-Işını Floresans Tesir Kesitinin Hesaplanması

 

 22

 

 K. Demir, D. Dadaylı Paktaş, M.M. Sünnetçioğlu

 

 Sodyum Ve Lityum DodeSil Sülfatları İle Polietilen Ve Polivinilalkol Arasındaki Etkileşmelerin Dtbn Spin Prob Kullanılarak Epr İle İncelenmesi

 

 23

 

 Ş.Osmanoğlu, Y.Dicle, M.Aydin

 

 Electron Paramagnetic Resonance Of Some Gamma Irradiated Amino Acid  Derivatives

 

 24

 

 İ. Çapan, Ç. Tarımcı,t. tANRISEVER

 

 Organic Vapour Sensing Properties Of Polymethylmethacrylate Fabricated By Self-Assembly Deposition Technique

 

 25

 

 İ. Ünal, E. Güzel, A. Yeşil, M. Canyılmaz

 

 The Variations Related To Frequency Of The Field Strength Of High Frequency (Hf) Radio Waves Propagating Through Ionospheric Plasma

 

 26

 

 İ.Küçükkara , H.H. Telle

 

 Detectıon Of Sılıcon In Steel Sample By The Method Of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (Libs)

 

 27

 

 H. Şirin, H.H. Erbil , H. Ertik,  T. Kunduracı

 

 Hidrojene Benzer Atomların Elektronik Enerji Seviyelerinin Ve Dalga Fonksiyonlarının Basit Yeni Bir Yöntemle Elde Edilmesi

 

 28

 

 Uğurlu G. , Kasap E., Kantarcı Z., Bahat M. Alyar H

 

 3-(Tetraflorofenil) Tiyofen İzomerlerinin Yapısal Ve Elektronik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi

 

 29

 

 Z.Yalçın  And  B.Pekgöz

 

 On The Confınement Problem  Caused By Any Physıcal Restrıctıon In Sıze Or Confınıng Fıeld

 

 30

 

 I.I. Guseinov, Ba Mamedov, E. Şahin,  Z. Andıç

 

  Molekülünün Simetri Özelliklerine Bağlı Kuantum Mekaniksel İncelenmesi

 

 31

 

 R.A.Abdullayev,  M.Yüksek

 

 Optik Kanallardaki Multiplikatif Gürültülerin Etkisinin Ayırıcı Parametre İle Değerlendirilmesi

 

 32

 

 Muzaffer AŞKIN

 

 The Effect Of The Trasıtıon-Metal Elements On The Relaxatıon Tımes The Agar Solutıons

 

 33

 

 M.Askın, M.  M.Togrul, H.Hosgoren

 

 Synthesıs Of Chıral Monoaza-15 crown-5 Ethers From Chiral Amınoalcohol And Enantıomerıc Recognıtıon Of Potassıum And Sodıum Salts Of Amıno Acıds

 

 34

 

 S. Kurnalı, M. H. Güven,  A. Demir

 

 Ray Trace Modellıng Of  Nı-Lıke Molybdenum X-Ray Laser

 

 35

 

 N.Kenar, A.Demir, G.J.Tallents

 

 Modelıng Of X-Ray Resonance Lınes Emıtted From Laser Produced Copper Plasmas Usıng Double Pulse Confıguratıon

 

 36

 

 S. Yürüş, M .Korkmaz

 

 Sulbaktam Sodyum Antibiyotiğinin Radyasyon Duyarlığının Elektron Spin Rezonans (Esr) Yöntemiyle Belirlenmesi

 

 37

 

 Ö.Dereli, E.Türkkan, A.Özmen, H.Yüksel

 

 Calculatıon Of Isotropıc Hyperfıne Couplıng Constants In Hydrocarbon Free Radicals

 

 38

 

 Ö. Söğüt, A. Küçükönder, E. Büyükkasap, B.G. Durdu ,H. Erdoğan, P.Tunay

 

 Measurement Of  hKl And hKm Radiative Vacancy Transfer Probabilities İn The Crxni1-X And Crxal1-X Alloys

 

 39

 

 S. Kazan, F. Mikailov, A. Fırıncı, A. Feyizoğlu, M. Saka, B. Aktaş

 

 Epr Spectra Of Copper-Abıyatat Organıc Complexes

 

 40

 

 O. Özsoy, Ş. Şentürk And  K. Harıgaya

 

 Mass Resolutıon And Velocıty Component Effect Relatıon Wıthın The Framework Of De Heer And Mılanı Approach

 

 41

 

 S.Pat, N.Ekem, T.Akan, U.G.Issever, M.Z. Balbag,

 

  M.I. Cenık, C.Surdu-Bob,  G.Musa

 

 Ar-O2 Gaz Karışımlarının Glow Deşarj Optik Emisyon Spektroskopisi (Gdoes)

 

 42

 

 O. Sise, I. Marulcu, M. Ulu And M. Dogan

 

 A Comparative Study Of Electrostatic Cylinder And Aperture Lenses In Electron Or Ion Gun Applications

 

 43

 

 G. Musa, N. Ekem, V. Cıupına, T. Akan, S. Pat, M.Z. Balbağ,U. G. İşsever, M. İ. Cenik, C. Surdu Bob, R. Vladoıu

 

 Boron Processes Usıng The Thermıonıc Vacuum Arc Technology

 

 44

 

 O. Sise, M. Ulu And M. Dogan

 

 Correctıon Of Frıngıng Fıeld Effects Wıth Resolutıon Improvements For Toroıdal Energy Analysers

 

 45

 

 Ü. Akpınar , H. Yüksel , M. Birey

 

 60co – g  Radyasyonuna Maruz Bırakılan Klor-Amfiglioksim Tek Kristalinde Oluşan Manyetik Merkezlerin Epr Ve Simulasyon Tekniği İle İncelenmesi

 

 46

 

 P. Demir, A.Demir, N. Kenar,  G.J. Tallents

 

 Modellıng Of  Ne-Lıke Iron X-Ray Laser Drıven By 1.2 Ps Short Pulse And 280 Ps Pre-Pulse Confıguratıon

 

 47

 

 M. T. Aytekin Aydın, M. Şenyel

 

 Vıbratıonal Spectroscopıc And Gravımetrıc Study Of Some Hofmann-Cba-Type Host And Host-Guest Compounds

 

 48

 

 ÜLKÜ BAYHAN, Mehmet Çivi

 

 Tutunmuş H Atomu İle N2 Molekülünün Çarpışmasında H-Yüzey Bağının Kopma Olasılığı: Klasik Yolak İncelemesi

 

 49

 

 İ.Han Ve M.Şahin,  L.Demir

 

 Th Ve U Elementlerinin L Alt Tabaka-X Işını  Floresans Diferansiyel Tesir Kesitlerinin Açısal Bağımlılığının İncelenmesi

 

 50

 

 L ÖZDEMİR, G. ÜRER, E. ÖZSAKA

 

 CALCULATION OF ENERGIES, OSCILLATOR STRENGTHS AND TRANSITION PROBALITIES FOR SOME EXCITED LEVELS IN SI XII AND SI XIII

 

 51

 

 F. DEMİR, G. BUDAK,A. KARABULUT

 

 WDXRF SPEKTROMETRESİYLE ANALİZ EDİLEN TABLET ÇİMENTO NUMUNESİNİN PARÇACIK BÜYÜKLÜĞÜNÜN  YAYIMLANMA ŞİDDETİNE ETKİSİ

 

 2-Uygulamalı Fizik

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 No

 

 adı soyadı

 

 Bildiri Başlığı

 

 1

 

 A.Deniz , M.Dogan

 

 Investigation Of Particle Sizes İn Alumina Ceramics With Ultrasonic Attenuation Methods

 

 2

 

 A. Gümüş,   A. Türüt,  N. Yalçın

 

  

 

 Mbe Crnico/N-Gaas Schottky Diyotlarinda Termal Tavlamanin Elektriksel Karakteristiklere Etkileri

 

 3

 

 A.Özkan,  F.Büyükkaya,   Y.Yarar,  A.F.Akgün

 

 Cs-137/Ba-137M Radyoizotop Jeneratörünün Geliştirilmesi

 

 4

 

 Ali Çetin, Mehmet Özkan, M.Selami Kılıçkaya

 

 Optik Fiber İletişim Sistemlerinde Bant Genişliği Ve Kayıp Katsayısının İncelenmesi

 

 5

 

 Alı Çetin,Çığdem Harmankuyu,

 

 M.Selamı Kiliçkaya

 

 Değişen İndisli Optik Fiber Dalga Kılavuzlarında Işın Hareketinin İncelenmesi

 

 6

 

 V. Pogrebnyak,  A. N. Küçükaltun

 

 A Tunable Periodically Corrugated Waveguide Filter For Microwave Frequencies

 

 7

 

 Arzu Şencan, Nalan Çiçek Bezir,A.Kemal Yakut, Nuri Özek

 

 Determination Of The Solar Pond Temperatures Using Fuzzy Logic

 

  

 

 8

 

 A. Kurnaz , R. Keser, G.  Karahan, F.Korkmaz, B.Küçükömeroğlu, N.T. Okumuşoğlu

 

 Determination Of Natural Radioactivity Levels At Fırtına Valley And Its Surrounding

 

 9

 

 Bahar Dirican

 

 Radyoterapi Teknikleri

 

 10

 

 Bahar Dirican

 

 Medikal Fizikçinin Yeri, Görevi Ve Sorumlulukları

 

 11

 

 B.G. Salamov, H.Y. Kurt, K. Çolakoğlu

 

 Influence Of Photodetector Peculıarıtıes On The Operatıon Of An Ionization Type Ir Image Converter

 

 12

 

 Canan Kandilli, Koray Ülgen

 

 Solar Illumination And Analysing Daylight Availability For Izmir

 

 13

 

 Canan Kandilli, Koray Ülgen

 

 Determining Atmosphereric Conditions By Evaluating Clearness Index, Turbidity And Brightness Of The Sky

 

 14

 

 Cem Tozlu, Şener Oktik, Cemil Suda

 

 25,6 Kwp Bina Entegreli Fotovoltaik Güç Sisteminin Çevre Koşulları Altındaki  İki Yıllık Performansı

 

 15

 

 Cüneyt Berkdemir, Sedat Özsoy

 

  

 

 Theoretical Analysis And The Simulation Of The Gain Performances Of  Er3+-Yb3+-Codoped And Er3+-Doped Fiber Amplifiers For Wdm Applications

 

 16

 

 Cüneyt Berkdemir, Sedat Özsoy

 

  

 

 Design Considerations For The Three-Level Er3+-Doped Optical Fiber Amplifiers

 

 17

 

 A. BEKMEZCİ, S.OKTİK, B. ONER

 

 muğla”daki tERMiK SANTRALLERiN BACALARıNDAN ÇıKAN GAZ VE PARTIKÜLLERIN DAĞıLıMıNıN MODELLENMESi

 

  

 

 18

 

 Emine Can

 

 Comparıson Of Numerıcal Methods For Solvıng Inverse Coeffıcıent Problems In One-Dımensıonal Parabolıc Equatıon

 

 19

 

 Enver Metin

 

 X Işınları Difraksiyonu İle Zeolit Yapı Tayini

 

 20

 

 E. Akat

 

 Dynamics Of Running

 

 21

 

 F. Bunsuz, D. Çaycı, N. Ünlü, O. Zeybek

 

 Dental Enamel Structure

 

 22

 

 Gazanfer   Birdal

 

 Tahıl  Nem  Ölçüm  Cihazı  Üretimi

 

 23

 

 Meral Hoscan

 

 Preparation Of Zinc Oxide Thin Films And The Study Of Their      Microstructure Properties

 

 24

 

 M. Hoscan , H. Taşkın,  F.  Kandemirli

 

 Tcrystallization Behavior Li+- Doped Sio2 Films Prepared By Sol-Gel-Dip Coating

 

 25

 

 M.Kellegöz , I.Özkan

 

 Hıdrojen/Hava Beslemelı Proton Değışım Zarlı Yakıt Hücresının Bazı Elektrıksel Özellıklerı

 

 26

 

 İ. Üçgül, M. Öztürk, R. Şenol, N. Özek

 

 Bir Benzin İstasyonunun Temiz Enerji İle Aydınlatılması

 

  

 

 27

 

  

 

 M. Öztürk, İ. Üçgül, N. Özek

 

  

 

 Güneş Enerjili Kimyasal Reaktör

 

 28

 

 H.M.Kandırmaz  , B.G.Akinoğlu

 

 Uydu Görüntüleri Kullanarak Güneşlenme Süresinin Tahmin Edilmesi

 

  

 

 29

 

 Mustafa Topaksu, Zehra Yeğingil, Rüçhan Arık, Necdet Sakarya

 

 Kubad Abad’a (Konya) Ait Selçuklu Seramik Ve Çinilerinin Termolüminesans (Tl) Tarihlendirilmesi, Yapısının Belirlenmesi Ve Teknolojisinin Açıklanması

 

 30

 

 Nalan Çiçek Bezir,,Arzu Şencan,  Nuri Özek, , A.Kemal Yakut

 

 Prediction With Neural Network Of Solar Radiation Values Of Different Stations

 

 31

 

 Nevzat Damla, Uğur Çevik, Gürsel Karahan, Engin Tıraşoğlu, Ali İhsan Kobya

 

 Gross  And Gross  Actıvıtıes In Tap Waters Of Coast Sıde Of Trabzon

 

 32

 

 Oğuz Köysal, Mustafa Okutan, S. Eren San, Necati Ecevit

 

 Sıvı Kristallerde Karbon Nanotüp (C60) Ve Boya Katkılandırlmasının Difraksiyon Sinyaline Etkisi.

 

 33

 

 Arif Nesrullazade, Ömer Polat, Şener Oktik

 

 Effect Of Thickness Of Liquid Crystalline Layer On The Phase Transition Peculiarities In Monomorphic Nematogen 

 

 34

 

 Orhan Öztürk, Nilban Sönmez, Pınar Özdağ, Ahmet Öztarhan

 

 Structural And Mechanical Characterization Of Plasma İon Nitrided 316L Stainless Steel

 

 35

 

 R. Karapınar, M.O’neill, S.M.Kelly

 

 Photoinduced Alignment Of Nematic Molecules

 

 36

 

 Rüştü Eke,  Koray Ülgen

 

 Şebekeye Bağlı 33 Kw’lık Fotovoltaik Güç Santralinin Tasarımı Ve Uygulaması

 

 37

 

 S. Çetinkaya Çolak, G. Kılıç, E. Aral

 

 Cuo Ve Coo Katkılı Vanadyum-Sodyum-Borat Camların Elektriksel Ve Optiksel Özellikleri

 

 38

 

 S. Yıldırım, H. Deligöz, S. Özgümüş(Pabuccuoğlu),T.Yalçinyuva

 

 Konvansiyonel Poliimid Filmlerin Elektrisel Özellikleri 

 

 39

 

 R. S. KURUCU,

 

 A. ESENDEMİR,

 

 A. ALAÇAKTIR,

 

 E. DÖRTERLER

 

 PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE LASER KULLANIMI, UYGUN LASER CİHAZLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 

 40

 

 Sema Özelsoy Ve Şerafettin Yaltkaya

 

 Optik Lif Çekirdeğinin Kırılma İndisi Değerinin Belirlenmesi

 

 41

 

 Sevilay Uğur, Ahmet Diril, Özlem Pehlivan

 

 Radiance Temperature: From Plank’s Law To Industrial Measurements

 

 42

 

 S.İnan ,  İ.Kara,  A.Koyun

 

 Peltier Termo Elektrik Soğutucu  Kullanılarak Katı Cisimlerin Isı Katsayısının Ölçülmesine Yönelik Cihaz Tasarımı, Yapılması Ve Endüstriyel Uygulaması

 

 43

 

 E. Taylan Koparan, V. Kuzucu, E. Yanmaz, A. B. Karcı, S.Ş.Çelik

 

 Eritme Hızlı Soğutma Yöntemiyle Elde Edilen  Bi2sr2ca1-Xcexcu2o8Süperiletken Sisteminin

 

  Kristal Yapısı Ve Faz Oranları

 

 44

 

 Teoman Yıldız, A.Belkıs Karcı, Gülçin Pişirici, Onur Mora

 

 Bir Diyodun Sığasının Deneysel Olarak Belirlenmesi

 

 45

 

 A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, S.Ş. Çelik

 

 Y1-Xgdxba2cu3o7-d  Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminin Kristal Yapı Analizi

 

 46

 

 T.Özdemir,  R.Ünal,  H.A.Yalım, A.Erol , İ.H.Sarpün

 

 Electroless   Ni   Platıng  Of  Boron  Carbide

 

 47

 

 Ülkü Ulusoy

 

 Are Any Publıcly Reported Earthquake Precursors Valıd? The Moses’ Phenomenon

 

 48

 

 Volkan Şimşek, Şener Oktik, Kerem Cankoçak

 

 Güneş Işınımının 200-1100 Nm Arasında Spectral Analızı Yoluyla Muğla Atmosferınde No2, So2Ve Ozon Gazlarının Mıktarlarının Belırlenmesı

 

 49

 

  

 

 S. yıldırım, H. Deligöz, S.Özgümüş(pabuccuoğlu) , T. yalçınyuva

 

  

 

 Farklı TİPTE Dİİzosİyanat Bİleşİklerİyle Çapraz Bağlanmış Polİİmİd Fİlmlerİn Elektrİksel Özellİklerİ

 

  

 

  

 

 3-Yoğun Madde Fiziği

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 1

 

 A.E. Kavruk, M. Şahin, H. Yüksel  M. Tomak

 

 Bound To Bound Transıtıons In A Doped Quantum Dot

 

 2

 

 A. Bacıoğlu, A.O. Kodolbaş  And  Ö. Öktü

 

 Hidrojenlendirilmiş Amorfsilisyum Altoksit

 

 (A-Siox:H)  İnce Filmde Fotolüminesans Ve Mikrokovuk Etkisinin Gözlenmesi

 

 3

 

 Ali Çoruh, Mehmet Tomak, Mustafa Uludoğan, Tahir Çağın

 

 Energetics And Structural Properties Of Pd And Cu Metals Evaluated By Using Quantum Sutton-Chen Potential

 

 4

 

 Beyhan Tatar

 

 Electrical Characterization Of Fesi2 / Si Junctions Prepared By Electron Beam Deposition

 

 5

 

 B. Saatçi, S. Çimen, H. Pamuk And M.Gündüz

 

 The Solid-Liquid Surface Energy In The Cd-% 88 Sn Binary Alloy

 

 6

 

 C. Çoban, E. Demirbaş

 

 Dedection Of Volatile Organic Compounds In Water Using Quartz Crystal Microbalance Sensor Coated With Zinc Phthalocyanine (Znpc)

 

 7

 

 C. Gümüş , C.Ulutaş

 

 g-Mns İnce Filmlerin Kimyasal Depolma Yöntemi İle Hazırlanması Ve Karekterizasyonu

 

 8

 

 D. Yeğen, C. Terzioğlu, O. Görür,, İ. Belenli  Ve A.. Varilci

 

 Bi(Pb)Srcacuo Yüksek Sıcaklık Süperiletkeninde Soğutma Hızı Etkisinin Düşük Alan Ac Manyetik Alınganlık Yöntemiyle İncelenmesi

 

 9

 

 E. Senadım, R. Esen, H. Kavak

 

 Pulsed Cathodıc Vacuum Arc Deposıtıon System

 

 10

 

 E .Çadırlı, A.Gümüş, H.Kaya,  İ.Yılmazer

 

 Cd-Sn, Bi-Cd, Al-Si Ötektik Ve Al-%3si Ötektikaltı Alaşımlarının Sıcaklığa Bağlı Olarak Elektrik Resistivitelerinin Ölçümü

 

 11

 

 E. Durgun , S. Tongay,  S. Çiraci

 

 Sılıcon And Iıı-V Compound Nanotubes: Structural And Electronıc Propertıes

 

 12

 

 E.K Yıldırım, M.Atıs, Z.B.Guvenc

 

 Dynamics Of Melting Behaviour Of Metal Clusters: Aun (N=12-14)

 

 13

 

 İ.Halil Mutlu, Esra.Palalı, F.Aslan, K.E. Eseller

 

 Sol-Jel Yöntemiyle İndiyum Kalay Oksit (Ito) İnce Film Üretimi

 

 14

 

 M. Demir, F. Atay

 

 Sno2 Filmlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Taban Sıcaklığının Etkisi

 

 15

 

 G. Oylumluoğlu, F. Büyükkılıç And D. Demirhan

 

 Investigation Of Variation Of Additional Enthalpy Of Proteins With Respect To Ph By Statistical Mechanical Methods

 

 16

 

 G. Aygün, R..Turan,  E. Atanassova

 

 Electrical Properties Of Tantalum Oxide Films Grown By Nd:Yag Laser Oxidation

 

 17

 

 H. Mammadov, M. Karabulut, G. Bilir, R. Turan, A. Seyhan

 

 İmplante Edilmiş  Gase<N> Kristallerinde Eksiton  Fotolüminesansı

 

 18

 

 H.Karaağaç M.Parlak O.Karabulut, R..Turan, B.Akınoğlu

 

 İyon Ekme Yöntemi Kullanılarak Ge İle Katkılandırılmış Gase      Kristalinin Yapısal Ve Elektriksel Karekterizasyonu

 

 19

 

 Ibrahim Karabulut, Haluk Şafak, Mehmet Tomak

 

 The Second Harmonic Generation In Asymmetrical Semiparabolic Quantum Wells

 

 20

 

 I. Kabalcı, G.Özen,  Ve  M.L. Öveçoğlu

 

 Thermal Analysis And Microstructural Characterization Of (1-X)Teo2-(X)Pbf2 Glasses

 

 21

 

 K. Oguz, L. Ozyuzer, M. Tanoglu, S. Tari.

 

 Structure And Adhesion Studies Of Al Deposited Polyethylene Films

 

 22

 

 K. Yilmaz, M. Parlak And Ç. Erçelebi

 

 Investıgatıon Of Inse Based Devıces

 

 23

 

 M. Serdar Çavuş,  Süleyman Bozdemir

 

 Kesirli (Fractioanal) Master Denklemi-Çözüm Yöntemleri Ve Dielektrik Durulmaya Uygulamaları

 

 24

 

 M.Esen, M.Özdemir

 

 Düzlemsel Olmayan Yarıiletken Yüzeylerin Evriminin Kinetic Monte Carlo Simülasyon Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

 

 25

 

 M. Gündüz,  B. Saatçi, N. Maraslı,  T. Karaaslan

 

 Calculatıon Of The Solıd-Lıquıd Interfacıal Free Energy From The Graın Boundary Groove Shapes

 

 26

 

 M.Güneş,O. Göktaş, N.Işık, R.Carius, F.Finger, J.Klomfass

 

 Işığa Duyarlı Amorf Ve Mikrokristal Silisyum İnce Filim Malzemelerde Düşük Enerjili Işıl Soğurma Spektroskopisi

 

 27

 

 M. Şahin, Ü. Atav, M. Tomak

 

 Self-Consıstent Electronıc Structure Of A Doped Quantum Dot

 

 28

 

 M. Ozdemir, L. Ozyuzer, Y. Simsek, C. Kurter

 

 Tunnelıng Characterıstıcs Of Intrınsıc Josephson Junctıons İn Bi2sr2cacu2o8+d  Mesa Arrays

 

 29

 

 N.Kavasoğlu, F. Ercan,T.Güngör

 

  

 

 The Effects Of Excıtatıon Frequency On The Structural, Electrıcal And Optıcal Propertıes Of Zno Thın Fılms

 

 30

 

 Y. Yerlı S. Kazan O. Yalçın, B. Aktaş

 

 Epr Studıes Of Cu2+ Ion In Tetraaqua-Dı(Nıcotınamıde)Nı(Iı)-Saccharınates Sıngle Crystals

 

 31

 

 Özge Tüzün, Şener Oktik,  Şemsettin Altındal

 

 Gözenekli Silikon Güneş Pillerinin Arayüzey Durumları

 

 32

 

 R.M. Oksuzoglu, A. Demirci, H. Fuess

 

 Correlation Between Surface Roughening And Electrical Conductivity Of Ultra High Vacuum E-Beam Evaporated Co23cu77 Granular Films

 

 33

 

 S. Tüzemen,  E. Gür

 

  

 

 Geniş Bantaralıklı Optoelektronik Bir Malzeme Olarak Çinko Oksitin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

 

 34

 

 S. Okur,  M. Kalkancı , M. Tanoğlu , A. Gencer , A. Kılıç ,  M. Yavaş

 

 C Katkılı Cu Kılıflı Mgb2  Üstüniletken Tellerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

 

  

 

 35

 

 S. Ulucan, G. Aygun, L. Ozyuzer, R. Turan

 

 Growth Of Tantalum Pentoxide Thın Fılms

 

  

 

 36

 

 S. Dag, E. Durgun , And S. Ciraci

 

 The Electric And Magnetic Properties Of

 

 Titanium Covered Carbon Nanotubes

 

 37

 

 S. B. Lisesivdin, S. Acar , M. Kasap And S. Ozcelik

 

 Qmsa Analysis And Effects Of Extreme Space-Charge Scattering On The Mobility In Iii-V Systems Grown By Mbe

 

 38

 

 A.S. Kavasoğlu, A.O. Kodolbaş, Ö. Öktü

 

 Silan Gazının Yüksek Oranlarda Helyum İle Seyreltilmesiyle Büyütülen A-Si:H İnce Filmlerin  Optik Ve Elektronik Özelikleri

 

 39

 

 S. Ozden, H Bayhan

 

 Current Transport Mechanısms In Sı P-I-N Photodıodes

 

 40

 

 S. Uyaver And C. Seıdel

 

 Sımulatıon Of Annealed Polyelectrolytes In Poor Solvents

 

 41

 

  Ilbilge Dökme,  Şemsettin Altindal

 

  

 

 The Barrier Height Inhomogeneity In Al/P-Si Schottky Barrier Diodes With Native Insulator Layer

 

 42

 

 A.M. Babayev, Ş. Çakmaktepe,  A. Kökçe

 

 Edge States In A Kane Type Semıconductor Quantum Wıre

 

 43

 

 T. Uzunoğlu, H. Sarı, R. Çapan, Ç. Tarımcı, T. Serin, N. Serin, H. Namlı, And O. Turhan

 

 Electrıcal Characterızatıon Of Langmuır-Blodgett Thın Fılms Contaınıng Zns Nanopartıcles

 

 44

 

 R. T. Senger, S. Dağ, S. Çıracı

 

 Sıngle-Wall Gold Nanotubes

 

 45

 

 İ. AKYÜZ, S. KÖSE,F.ATAY,V.BİLGİN

 

 Al KATKILI CdO FİLİMLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 

 46

 

  

 

 R. T. Senger, S. Dağ, S. Tongay, E. Durgun, T. Yıldırım,  And S. Çıracı

 

 Half-Metallıc Atomıc Chaıns: Perfect Spın Valves

 

 47

 

 V. Celik, O. Zeybek, S. Ozcelik

 

 III-V Compound Semiconductors On Gaas(1 0 0)

 

  

 

  

 

 48

 

 Y.Sımsek, L.Ozyuzer, T.Seyhan, M.Tanoglu And K.Schulte

 

 The Varıatıon Of Electrıcal Conductıvıty In Double-Wall And Multı-Wall Carbon Nanotube (Cnt) / Polymer Composıtes Wıth Temperature

 

 49

 

 Zeki Yarar, Metin Özdemir

 

 Monte Carlo Simulation Of Electron Transport In Gan And Aln

 

 50

 

 S. Okur, M. Kalkancı, Metin Tanoğlu, Naci Ekem, Tamer Akan, Suat Pat, Geavit Musa

 

 Plazma Yöntemi İle Bor İnce Film Üretimi Ve Mg Buharında Üstüniletken Mgb2 Haline Getirilen Filmlerin Karakterizasyonu

 

 51

 

 N.Kavasoğlu, M.Bayhan, S.Kavasoğlu

 

 Humidity-Sensitive Electrical Response Of

 

 K2cro4–Doped Zncr2o4 Ceramic Sensors

 

 52

 

 M. SAĞLAM,

 

 B. BOYACIOĞLU,

 

 Z. SAĞLAM

 

 EXPLANATION OF THE SPIN FLIP-FLOP IN THE EXCITONIC TRANSITIONS IN NANOSTURUCTURES

 

 4-Fizik Eğitimi ve Felsefesi

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 No

 

 ADI SOYADI

 

 BİLDİRİ BAŞLIĞI

 

 1

 

 AHMET İ. ŞEN

 

 F. DEMİRÖRS

 

 ÖĞRENME İSTASYONLARININ FİZİKÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

 

 2

 

 AHMET İ. ŞEN

 

 S. ASLI ÖZGÜN-KOCA

 

 TIMSS-R VE PISA SONUÇLARININ TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 3

 

 AHMET Z.SAKA

 

 ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEDEKİ YETERSİZLİK NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

 

 4

 

 BARIŞ EMRE

 

 PHYSICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

 5

 

 BEKİR ORUNCAK, R. ÜNAL, H. A. YALIM,  N. ÖZEK

 

 PERCEPTION OF MODERN PHYSICS CONCEPTS IN HIGH SCHOOL LEVEL: ATOMIC EXAMPLE

 

 6

 

 BÜLENT GÜL, İ. MARULCU,  M. DOĞAN

 

 LGS VE ÖSS’DE ÇIKAN SINAV SORULARI İLE UYGULANAN MÜFREDATIN FARKLILIĞININ FEN VE FİZİK EĞİTİMİNE ETKİSİ

 

 7

 

 BÜLENT GÜL, İ. MARULCU,  M. DOĞAN

 

 DEĞİŞİK OKUL TÜRLERİNDEKİÖĞRENCİLERİNFEN BİLGİSİ VE FİZİK MÜFREDAT VE DERS KİTAPLARINA BAKIŞI

 

 8

 

 BÜLENT GÜL,İ. MARULCU

 

  M. DOĞAN

 

 FİZİK DERSİNE KARŞI VAROLAN ÖNYARGININ TEMELLERİ İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSİNE Mİ DAYANMAKTADIR?

 

 9

 

 CÜNEYT ULU, M.ASLANE.HACIOĞLU,

 

 F.ALTIN

 

 ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİ İLE BİLGİSAYAR DERSİNE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

 10

 

 DERYA BAYKENT

 

 İSA EŞME

 

 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ’NDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNU ARTTIRMA   YOLUYLA KARAKTER EĞİTİMİ’NE GEÇİŞ SÜREÇLERİ

 

 11

 

 DÜNDAR YENER

 

 H. GÜZEL

 

 GRAFİK MATERYALLER KULLANIMININ HAREKET KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE KATKISI

 

 12

 

 EMRE KANDİLLİ

 

 R.ÜNAL

 

 THE EFFECTS OF COMPUTER AND WEB ASSISTED PHYSICS INSTRUCTION ON THE STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND ATTITUDES AT “PHOTOELECTRIC EFFECT” IN HIGH SCHOOLS – A CASE STUDY

 

 13

 

 ERSİN BOZKURT

 

 O. DOĞAN

 

 A STUDY OF  IMAGE FORMATION IN LENSES BY VISUAL MATERIALS

 

 14

 

 ESRA BİLAL,M.EROL

 

 EFFECTS OF A HYBRİD MODEL TO THE SUCCESS AND ATTİTUDE ON ELECTROSTATİCS

 

 15

 

 FATİH ÖNDER,M.EROL

 

 MEASUREMENT OF YOUNG’S MODULUS BY USING MAGNETIC INDUCTION

 

 16

 

 GAMZE S. SELÇUK

 

 SERAP ÇALIŞKAN MUSTAFA EROL

 

 PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI VE FİZİK BAŞARISI

 

 17

 

 GAMZE S. SELÇUK, SERAP ÇALIŞKAN, MUSTAFA EROL

 

 FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

 

 18

 

 GÜL ÜNAL

 

 SERAP KAYA ŞENGÖREN

 

   PHYSICS STUDENTS’  MENTAL MODELS ABOUT SHADOW 

 

 19

 

 GÜL ÜNAL,HİLAL AKTAMIŞ

 

 EYLEM YILDIZ,ÖMER ERGİN

 

 PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ HIGH LEVEL CONCEPTIONS

 

 ABOUT ELECTRICITY

 

 20

 

 HATİCE GÜZEL, A.SARIKOÇ,N.CERİT

 

 FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

 

 21

 

 HATİCE GÜZEL

 

 FİZİK LİSANS VE FİZİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

 22

 

 HÜSEYİN KÜÇÜKÖZER,NEŞET DEMİRCİ

 

 HIGH SCHOOL PHYSICS TEACHERS’ FORMS OF THOUGHT ABOUT SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS

 

 23

 

 İMRAN OCAKTAN

 

 TÜRKİYE’DE FİZİKÇİLERİN  ÇALIŞMA ALANLARI VE EĞİTİMİ

 

 24

 

 İMRAN ORAL,

 

 OĞUZ DOĞAN

 

 AN EXAMPLE STUDY ON MULTİPLE-INTELLİGENCE THEORY ABOUT ELECTRİCAL CİRCUİTS SUBJECT.

 

 25

 

 IŞIL ÇILDIR,

 

 AHMET İLHAN ŞEN

 

 ORTA ÖĞRETİM FİZİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ KAVRAM HARİTALARI YARDIMIYLA TESPİT EDİLMESİ

 

 26

 

 KAYHAN KANTARLI,

 

 ONUR KAHVECİ

 

 FEN VE MÜHENDİSLİK    PROGRAMLARINI KAZANAN LİSE MEZUNLARININ KUVVET VE HAREKETLE İLGİLİ KAVRAMSAL ANLAYIŞLARI

 

 27

 

 KEMAL KOCABAŞ

 

 KÖY ENSTİTÜLERİ EĞİTİM SİSTEMİ PENCERESİNDEN GÜNÜMÜZ EĞİTİM SİSTEMİNE YÖNELİK BİR BAKIŞ

 

 28

 

 MAHMUT SARI

 

 FİZİK EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

 

 29

 

 MAHMUT SARI

 

 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

 

 30

 

 MAHMUT SARI

 

 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

 

 31

 

 M.SERDAR ÇAVUŞ,

 

 SÜLEYMAN  BOZDEMİR

 

 KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ

 

  

 

 32

 

 M.SERDAR ÇAVUŞ,

 

 SÜLEYMAN  BOZDEMİR

 

 KUANTUM KURAMI VE FELSEFESİ

 

  

 

 33

 

 NEŞET DEMİRCİ

 

  

 

 NEEDS FOR REVISING PHYSICS INSTRUCTION AND EXAMPLES OF SOME NON-TRADITIONAL TEACHING APPROACHES

 

 34

 

 NEŞET DEMİRCİ

 

  

 

 UNIVERSITY STUDENTS’ CONCEPTUAL DIFFICULTIES ABOUT ELECTRICITY AND MAGNETISM CONCEPTS

 

 35

 

 ONUR KAHVECİ

 

 KAYHAN KANTARLI

 

 ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF FİZİK DERSLERİNİNİN NEWTON MEKANİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ ANLAYIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

 

 36

 

 RABİA TANEL,SERAP K.ŞENGÖREN

 

 NEVZAT KAVCAR

 

 FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN  DALGANIN SINIRDAKİ DAVRANIŞI HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÇİZİMLERİ

 

  

 

 37

 

 SERAP ÇALIŞKAN GAMZE S. SELÇUK  MUSTAFA EROL

 

 INSIGHTS INTO STUDENTS’ UNDERSTANDING OF QUANTUM PHYSICS

 

 38

 

 SERAP ÇALIŞKAN GAMZE S. SELÇUK  MUSTAFA EROL

 

 EVALUATION OF PROBLEM SOLVING ATTITUDES OF UNDERGRADUATE PHYSICS EDUCATION STUDENTS

 

 39

 

 SERAP K. ŞENGÖREN RABİA   TANEL NEVZAT KAVCAR

 

 BİR İPTE İLERLEYEN DALGANIN HIZIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

 

 40

 

 SÜLEYMAN BOZDEMİR

 

 M. SERDAR ÇAVUŞ

 

 21. YY. FİZİK/FEN EĞİTİMİ/ÖĞRETİMİ NASIL OLMALI

 

  

 

 41

 

 UFUK ÇETİN YILMAZ MUSTAFA ASLAN

 

 EMİN HACIOĞLU

 

 ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI İLE FİZİK DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

 42

 

 ZAFER TANEL,MUSTAFA EROL

 

 LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN, MANYETİK ALAN ŞİDDETİ, MANYETİK AKI YOĞUNLUĞU VE MANYETİZASYON KAVRAMLARINA YÖNELİK YANILGILARI

 

 43

 

 Z. N. ERENGIL,R. ÜNAL

 

 DETERMİNATİON OF HOW THE FRESHMAN PHYSİCS STUDENTS USE THE MECHANİCAL CONCEPTS IN ELEKTROMAGNETİSM BY USİNG CONTEXT RİCH PROBLEMS WORKSHEETS

 

 44

 

 Z. N. ERENGIL ,R. ÜNAL, H. ALI YALIM

 

 FIRST AND SECOND YEAR  OF SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING OF FORCE CONCEPTS

 

 45

 

 ZEYNEP  GÜREL,HATICE  ACAR

 

 ELICTING STUDENTS’ MENTAL MODELS VIA SCIENCE FICTION STORIES

 

 5-Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji Fiziği

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 No

 

 AD SOYAD

 

 BİLDİRİ BAŞLIĞI

 

 1

 

  

 

  

 

 AHMET AKKURT, H.A.YALIM, A.SANDIKÇIOĞLU, F.B. ÖZDEMİR, R. ÜNAL

 

 DETERMINATION OF RADON CONCENTRATIONS IN JEOTHERMAL WATERS IN AFYONKARAHISAR AND ITS SURROUNDING

 

  

 

 2

 

 AYLA SANDIKÇIOĞLU,

 

 H.A. YALIM,, A. AKKURT, F.B. ÖZDEMİR, R. ÜNAL

 

 DETERMINATION OF RADON CONCENTRATIONS IN WELL WATERS IN AFYONKARAHISAR AND ITS SURROUNDING

 

  

 

 3

 

 AYSUHAN OZANSOY,

 

 O. ÇAKIR

 

  

 

  

 

 PRODUCTION AND DECAY OF SPIN-3/2 AND SPIN-1/2 EXCITED LEPTONS AT ELECTRON-POSITRON COLLIDERS

 

  

 

  

 

 4

 

 BERİN BELMA ŞİRVANLI,

 

 U.O.YILMAZ, G.TURAN

 

  

 

  

 

  

 

 A GENERAL ANALYSİS OF THE LEPTON POLARİZATİONS İN DECAYS

 

  

 

  

 

 5

 

 R. BURCU CAKIRLI,E.A. MCCUTCHAN,

 

 R.F. CASTEN , H. AI ,

 

 C. FITZPATRICK , G.GURDAL , A. HEINZ

 

 , J. QIAN  , R. WINKLER

 

  

 

  

 

 PROTON – NEUTRON INTERACTIONS AND THE STRUCTURE OF 184 PT

 

  

 

  

 

 6

 

  

 

 CÜNEYT BERKDEMİR,

 

 A. BERKDEMIR,

 

 R. SEVER

 

  

 

  

 

 COMPARISON OF THE RELATIVISTIC AND NON-RELATIVISTIC

 

 SOLUTIONS OF THE WOODS-SAXON POTENTIAL BY USING

 

 NIKIFOROV-UVAROV METHOD

 

  

 

  

 

  

 

 7

 

  

 

 ELŞEN VELİ VELİEV,

 

 GÜLŞAH  BOZKIR,  NURCAN  AKŞİT

 

  

 

  

 

 FINITE TEMPERATURE CALCULATIONS IN NONCOVARIANT GAUGES

 

  

 

  

 

 8

 

  

 

 ELŞEN VELİ VELİEV,

 

 JALE  YILMAZKAYA  SÜNGÜ

 

  

 

 THE INVESTIGATION OF SLAVNOV-TAYLOR IDENTITIES IN MODIFIED  NONCOVARIANT GAUGES

 

  

 

  

 

 9

 

  

 

 EMEL ALĞIN, A. SCHİLLER, A. VOINOV,U. AGVAANLUVSAN, T. BELGYA,R. CHANKOVA,M. GUTTORMSEN, M. HJORTH-JENSEN,C.W. JOHNSON,  G.E. MITCHELL, J.REKSTAD, S. SIEM

 

  

 

  

 

 LEVEL DENSITIES AND RADIATIVE STRENGTH FUNCTIONS

 

  

 

 10

 

  

 

 ERDAL DİKMEN,

 

 M. SİNAV, T. AKYÜREK

 

  

 

  

 

 THE EFFECT OF 0H11/2 LEVEL ON SHELL MODEL

 

 CALCULATİONS OF LİGHT SB İSOTOPES

 

  

 

  

 

 11

 

  

 

 FİLİZ ERTUĞRAL,

 

 E.GULİYEV,A.A.KULİEV

 

  

 

  

 

 EFFECT TRANSLATIONAL INVARIANCE IN THE GIANT ELECTRIC DIPOL RESONANCE IN 154 SM

 

  

 

  

 

 12

 

 FİLİZ ERTUĞRAL, E.GULİYEV, A.A.KULİEV

 

  

 

  

 

  

 

 EFFECT TRANSLATIONAL INVARIANCE IN LOW-LYING ELECTRIC DIPOLE EXCITATIONS IN 236U AND 238U

 

  

 

 13

 

  

 

 FUNDA BARLAS,

 

 T.BÜKE

 

  

 

 DEĞİŞİK ATMOSFER KOŞULLARINDA YATAĞAN TERMİK SANTRALİ’NİN RADYOLOJİK ETKİLERİ

 

  

 

  

 

 14

 

  

 

 GÖKHAN KOÇAK,

 

 İ.BOZTOSUN

 

  

 

 16O+28Sİ REAKSİYONUNUN OPTİK MODEL YARDIMIYLA ANALİZİ

 

  

 

  

 

 15

 

  

 

 GÖNÜL (ARIKAN)

 

 ÖZÇETİN,

 

 K.CANKOÇAK

 

  

 

 ENERGY RESOLUTION OF HF CALORIMETER IN CMS EXPERIMENT

 

  

 

  

 

 16

 

  

 

 HARUN REŞİT YAZAR,

 

 İHSAN ULUER,

 

 MAHMUT BÖYÜKATA

 

  

 

 ELECTROMAGNETIC TRANSITIONS IN DECAY OF168-170ER  USING THE MICROSCOPIC BACKGROUND OF THE IBA-2 MODEL

 

  

 

  

 

  

 

 17

 

  

 

 HAYRİYE SUNDU

 

  

 

 Τ→µ ΝI ΝI DECAY IN THE GENERAL TWO HIGGS DOUBLET MODEL

 

  

 

  

 

 18

 

  

 

 İBRAHİM YİĞİTOĞLU,

 

 D.BONATSOS , D.LENİS,D.PETRELLİS,

 

 P.A.TERZİEV

 

  

 

  

 

 COMPARISON OF THE E(5) CRITICAL POINT SYMMETRY TO THE g-RIGID SOLUTION OF THE BOHR HAMILTONIAN AT g= 30O

 

  

 

  

 

 19

 

  

 

 İLKAY TÜRK ÇAKIR

 

  

 

 CONSTRAINTS ON ANOMALOUS ZggAND ZZgVERTICES WITH POLARIZATION EFFECTS AT gP COLLIDERS

 

  

 

 20

 

  

 

 İSKENDER DEMİRKOL,

 

 E.TEL,A.ARASOĞLU

 

  

 

 PRODUCTİON OF SPALLATİON NEUTRONS

 

 IN THE COLLİSİON P +232TH

 

  

 

  

 

 21

 

  

 

 ZERRİN KIRCA,

 

 O. ÇAKIR,

 

 I. TÜRK ÇAKIR

 

  

 

  

 

 PRODUCTION OF BILEPTONS AT E – E –  COLLIDERS

 

  

 

 22

 

 S. ÖZKORUCUKLU, H. AKYILDIRIM, V. ÇAPALI, N. ÖZGÜR

 

 ISPARTA İLİ’NDE RADON GAZI YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜLMESİ VE  HARİTALANDIRILMASI

 

  

 

 23

 

  

 

 KENAN SÖĞÜT,

 

 AYŞE POLATÖZ

 

  

 

 TESTİNG THE READOUT ELECTRONİCS OF THE CMS TRACKER MODULES WITH LT SETUP

 

  

 

  

 

 24

 

  

 

 MAHMUT BÖYÜKATA

 

 D.OLGUN, İ.ULUER, S.İNAN, N.TÜRKAN

 

  

 

  

 

 SOME NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES OF 70,72,74 SELENIUM ISOTOPES

 

  

 

  

 

 25

 

  

 

 MEHMET EMİN KORKMAZ,

 

 B.ŞARER, M.GUNAY

 

  

 

 HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMLERDE BAZI UZUN ÖMÜRLÜ NÜKLEER ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİ

 

  

 

  

 

 26

 

  

 

 MEHMET KOÇAK

 

  

 

 AN ALGEBRAIC APPROACH TO PERTURBATION THEORY

 

  

 

  

 

 27

 

 ZEMİNE YILDIRIM, F.ERTUĞRAL,

 

 A.A.KULİEV

 

 ÇEKİRDEK YAPISININ İNCELENMESİNDE TAMAMEN NORMLANMIŞ QRPA METODU

 

  

 

  

 

 28

 

  

 

 MELAHAT BAYAR,

 

 C.AYDIN,

 

 A.H.YILMAZ

 

  

 

 CALCULATION OF COUPLING CONSTANT  IN QCD SUM RULES AND IN LIGHT CONE QCD SUM RULES

 

  

 

  

 

 29

 

  

 

 MESUT KARAKOÇ,

 

 İSMAİL BOZTOSUN

 

  

 

 TRANSFER REAKSİYONLARININ REAKSİYON GÖZLENEBİLİRLERİNİ AÇIKLAMADAKİ ÖNEMİ

 

  

 

  

 

 30

 

  

 

 METİN KANTAR

 

  

 

 SEARCHING FOR COLOR SEXTET QUARKS

 

 AT HIGH ENERGY HADRON COLLIDERS

 

  

 

  

 

 31

 

  

 

 NESRİN KILIÇ,

 

 C.AYDIN,

 

 M.BAYAR

 

  

 

 BOUNDS ON THE MAGNETIC MOMENT OF THE t-NEUTRINO VIA THE PROCESSES

 

  

 

  

 

 32

 

  

 

 OĞUZ ERTUĞRUL

 

  

 

 SMALL ANGLE NEUTRON SCATTERING STUDY ON STAR DIBLOCK COPOLYMERS

 

  

 

  

 

 33

 

  

 

 ÖMER YAVAŞ

 

  

 

 TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROJESİ:

 

 GEÇİLEN VE KALAN YOLUN HARİTASI

 

  

 

  

 

 34

 

  

 

 ÖMER YAVAŞ,

 

 O.KARSLI,

 

 O.METE

 

  

 

 TAC TEST LABORATUVARI OLARAK

 

 KIZIL ÖTESİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ (IR-SEL)

 

  

 

  

 

 35

 

  

 

 ORHAN ÇAKIR

 

  

 

 RESONANT PRODUCTION OF SCALAR AND VECTOR DIQUARKS AT HIGH ENERGY COLLIDERS

 

  

 

  

 

 36

 

  

 

 RENA ÇİFTÇİ,

 

 A. K. ÇİFTÇİ,

 

 S. SULTANSOY

 

  

 

  

 

  

 

 SEARCH OF THE FOURTH SM FAMILY MAJORANA NEUTRINO AT LEPTON COLLIDERS

 

  

 

  

 

 37

 

  

 

 SAFİYE ÖZKAN

 

  

 

 DETERMINATION OF  DISTANCES OF PULSARS, THEIR STATISTICS AND CONSTRUCTION OF THE LUMINOSITY FUNCTION AND ITS ANALYSIS

 

  

 

  

 

 38

 

  

 

 SERKANT ALİ ÇETİN,

 

 E. ARIK,  O. ÇAKIR,

 

 S. SULTANSOY

 

  

 

  

 

 HİGGS BOZONU VE YENİ STANDART MODEL AİLELERİNİN TEVATRON’DA GÖZLEMLENEBİLİRLİĞİ  

 

  

 

  

 

 39

 

  

 

 UĞUR ERKARSLAN,

 

 M.TENRUH

 

  

 

 A REVIEW OF GRID TECHNOLOGIES AND

 

 APPLICATION POSSIBILITIES IN TURKEY

 

  

 

 40

 

 UĞUR ERKARSLAN

 

 LEVENT SELBUZ

 

 CP BOZULUMUNA 4. AİLE KATKILARI

 

  

 

 41

 

  

 

 YASEMİN KÜÇÜK,

 

 İSMAİL BOZTOSUN

 

  

 

 UYARILMIŞ KANALLARIN REEL POTANSİYEL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

 42

 

 Y. Oktem, B. Akkus, D. L. Balabanski, C. W. Beausang, M. Bostan, R. F. Casten, M. Danchev,M. Djongolov, M. N. Erduran, S. Erturk, K. A. Gladniski, G. Gurdal,  J. Goon, D. J. Hartley, A. A. Hecht, R. Krücken, J. R. Novak, G. Rainovski , L. L. Riedinger, I.Yigitoglu, N. V. Zamfir, O. Zeidan

 

 DEFORMATİON DRİVİNG EFFECTS İN 191,192 PT AT HİGH SPİNS

 

 43

 

 L. SAHİN, R.L. KOZUB , D.W. BARDAYAN, J. C. BLACKMON, C. J. GROSS, C. D. NESARAJA, J. P. SCOTT, D. SHAPİRA, M. S. SMİTH, J. C. BATCHELDER, C. R. BRUNE, A. E. CHAMPAGNE, J. A. CİZEWSKİ, J.S. THOMAS, T. DAVİNSON, P. J. WOODS, U. GREİFE, C. C. JEWETT, R. J.LİVESAY,  Z. MA, B. H. MOAZEN

 

  

 

 nuclear  structure study wIth 18F radıoactıve ıon beam 

 

  AT OAK RıDGE NATıONAL LABORATORY

 

  

 

 44

 

 H.D.YILDIZ

 

 OBSERVING FLAVOUR CHANCING NEUTRAL CURRENT CHANNELS AT CERN ATLAS EXPERIMENT

 

  

 

 45

 

 K. Czerski, A. Huke, P. Heide

 

 THE 2H(D,P)3H REACTİON İN METALLİC ENVİROMENTS AT VERY LOW ENERGİES

 

  

 

 C.Oros, S.Dinu, M.Voicu

 

 SOME APPLİCATİON ON LASER MATERİAL PROCESSİNG.

 

  

 

  C.Stihi, I.V.Popescu, C. Oros, G. Dima, V.Cimpoca, A.Bancuta, I.Bancuta

 

 Environmental monitoring by mosses technique using PIXE and AAS methods

 

  

 

 G.Dima, I.V.Popescu, C.Oros, C. Stihi, V.Cimpoca,S.Apostol, A.Bancuta, I.Bancuta

 

 AAS analysis of water samples from Dambovita region

 

 6- Matematiksel ve İstatistiksel Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji

                                                                                                                                                                                                

 

 No

 

 Adı Soyadı

 

 Bildiri Başlığı

 

 1

 

 Altuğ Şişman, Fatih Öztürk, Coşkun Fırat

 

 Quantum Surface Tensıon In Ideal Gases

 

 2

 

 A.Kılıç, K. Özdaş,

 

 M. Tanışlı

 

 The Investıgatıon Of Platonıc Solıds’

 

  Symmetry Operatıons Wıth Clıfford Algebra

 

 3

 

 A.G.Fatullayev

 

 Numerıcal  Solutıon Of  Drıft-Dıffusıon Model For

 

 A Gas Dıscharge Plasma   

 

 4

 

 A.Durmuş ,

 

 R.Cıvelek

 

 Interıor Structure And Evolutıon Of The Sun
 And Solar Neutrıno Fluxes

 

 5

 

 Yüceer A.Y. ,

 

  Kılıç H

 

 Tug (Tübitak Ulusal Gözlemevi Güneş Astrolabıyla Ölçülen 2002-2003 Güneş Yarıçap Değişimlerinin Güneş’in Manyetik Etkinliği İle İlişkisinin Araştırılması

 

 6

 

 A.Akyüz, S. Balman,

 

 E. Sonbaş VE E. Çekmecelioğlu

 

 İki Sarmal Galakside Süpernova Kalıntılarının
 Optik Gözlemlerle  Araştırılması

 

 7

 

 Ayşe Banu Birlik

 

 Dünya”ya En Yakın Nötron Yıldızı <Rx J1856>

 

 8

 

 B. Demircioğlu, Ş. Kuru

 

 The Supersymmetrıc Partners Of The  Sınh-Gordon Potentıal

 

 9

 

 A. Erdem, B. Özkardeş

 

 V829 Her VE  V842 Her DEĞEN ÇİFTLER

 

 10

 

 Ümit Deniz
 Göker

 

 Astrophysıcal Shocks Waves

 

 11

 

 A. Erdem  , D. Sürgit

 

 Photometrıc Study Of The Actıve Bınary Star
 V1430 Aquila

 

 12

 

 Devrim
 Yazıcı

 

 Multıple Lagrangıans For N-Component Bı-amıltonıan Systems

 

 13

 

  E. Şahin , U. Camcı

 

 Bıanchı Tip Iı  Uzay Zamanının Simetrileri

 

 14

 

 Fevziye Yaşuk,

 

 Cüneyt Berkdemir,

 

 Ayşe Berkdemir

 

 Exact Solutıons For Hartmann Potentıal By Usıng Nıkıforov-Uvarov  Method

 

 15

 

 G. İnlek, A. Böke, O.Yılmaz, E. Buddıng,

 

  O. Demircan

 

 The Role Of  Stellar Envelope Convectıon
 And Its Relatıon To Observatıonal Data

 

 16

 

 Gül Gülpınar, Doğan Demirhan , Fevzi Büyükkılıç

 

 Theory Of Relaxatıon Phenomena In Iron-Group Dıhalıdes   Near The Crıtıcal  Poınt Of The Grıffıths  Phase

 

 17

 

 Gül Gülpınar, Doğan Demirhan , Fevzi Büyükkılıç

 

 Investıgatıon Of The Behavior Of An Isıng Metamagnet

 

 Under The Influence Of A Fıeld Usıng Glauber Dynamıcs

 

 18

 

 Hakan Ciftci 

 

 Iterative SOLUTİONS TO THE Dirac EQUATİON

 

 19

 

 Hasan Karabulut

 

  A Sımulatıonal Approach To Teachıng Statıstıcal Mechanıcs  And Kınetıc Theory

 

 20

 

 H. Ertik, H.H. Erbil,  H. Şirin , T. Kunduracı

 

 Tek Boyutta Basamak Potansiyeli İçin Schrödinger Denkleminin Yeni Basit Bir Yöntemle Çözümü

 

 21

 

 İhsan Yılmaz

 

 Garip Quark Maddeli  Sicim Ve Domain Wall Çözümleri

 

 22

 

 S. Aygün , M. Aygün  ,

 

  İ. Tarhan

 

 Some Cosmologıcal Models
 Wıth Sosmıc Strıngs In Scalar Fıeld Cosmologıes
 And Theır Propertıes

 

 23

 

 Mehmet
 Keçeci

 

 2n-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Çözümleri Ve
 Baglantı Sabitinin Instantonlar Arasındaki
 Rolu

 

 24

 

 M. Aygün, İ. Yılmaz

 

 Erken Evrende Bazı Topolojik Yapıların
 Oluşumu Ve Gravitasyonel Alanları

 

 25

 

 N. Aksaker, M. Şahan,

 

  İ. Yeğingil

 

 Yıldızlararası Ortamın Defpos İle
 Detaylı İncelenmesi

 

 26

 

 Nurettın Korozlu , Mehmet Sımsek

 

 Quantum Hamılton – Jacobı Formalısm For Exactly

 

  Solvable Potentıals 

 

 27

 

 Nurettin Körözlü  , Mehmet Şimşek

 

 Tam Çözülebilir Potansiyeller İçin Kuantum Hamilton

 

  Jacobi Yaklaşımı

 

 28

 

 S. S. Doğru , O. Demircan

 

 Perıod Changes OF Some Interactıng Bınary  Systems:
 Ah Vir, Ux Eri, Bo Vul AND Sw Cyg

 

 29

 

 Sezgin Aydın,  Mehmet Şimşek

 

 Doubly Anharmonıc Oscıllator Potentıal And
 Wkb Integrals

 

 30

 

 S. Aygün, İ. Tarhan

 

 Skaler Alan Kaynaklı Bazı Kozmolojik Modeller Ve Özellikler

 

 31

 

 T. Kunduracı, H. H. Erbil, H. Ertik , H. Şirin

 

 Sonsuz Yüksek Trigonometrik Potansiyel

 

 Kuyusunda Bulunan Bir Parçacığın Bir-Boyutlu Schrödinger  Denkleminin Yeni Basit Bir Yöntemle Çözümü

 

 32

 

 T. Tolan, K. Özdaş ,

 

 M. Tanışlı

 

 Octonıonıc Formulatıon Of The
 Classıcal Electromagnetıc Fıeld

 

 33

 

 Uğur Tırnaklı

 

 Statıstıcal Mechanıcal Analysıs Of Real Earthquake Data  And Sımple Models

 

 34

 

 Özkan V. ,

 

 Kılıç H. 

 

 Tübitak Ulusal Gözlemevi (Tug Astrolabıyla Antalya’ Da  Yapılan 2001 Yılı Güneş Gözlemlerinin Analizi

 

 35

 

 HÜSEYİN ÇAVUŞ, AYSEL .İ. KARAFİSTAN

 

 MAGNETO-HYDRODYNAMIC MODELING OF SOLAR ENVELOPE

 

 36

 

 E.Ö. Yildirim, M. Koyuncu

 

 Neural Network Correlation For The Thermal Conductivity Of Propane

 

 37

 

  TEKİN DERELİ, AYHAN YÜZÜBENLİ

 

 RELATIVISTIC COSMOLOGY MODELS, CLASSICAL COSMOLOGY WITH COSMIC SCALAR FIELDS

{loadposition socialwidget}

(Visited 59 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Candidate, 2001-2003
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4 (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv

Leave a Comment