Kur’ân-ı Kerîm ve Önemi

Kur’ân-ı Kerîm ve Önemi

Importance of Quran

Mehmet Keçeci

21.10.2014

Kur'ân-ı Kerim, Quran, Kur'ân

Ne kendi hatalarımı ne de başkalarının hatalarını düzeltmekten yoruldum. Tek bir hatasız buldum O’da yüce Rabbimiz Allâh (c.c.) ve vahyi olan Kur’ân-ı Kerîm’i. Diğerlerinin tamamı inceleme, araştırma, ilmi kriterlerden, kıstaslardan, ölçütlerden geçirme yani yorgunluk, bitkinlik demek. Belki sonunda huzura erme vardır amma onun da garantisi yok. Başka çıkar yol olmayabilir. O zamân elimizde olan tek hatasız Kur’ân-ı doğru anlamak bizim için en önemli değerimizdir. Kur’ân-ı’da iyi anlayabilmemiz tevhîd, birleme inancını çok iyi kavramamız ve onun üzerine yine Rabbimizin (c.c.) yaratması ile olân ilimleri eklememiz gerekir. Bütün ilimler bu tevhîd ilmini daha iyi anlamamız için bir araçtır, yoldur, metottur. Bu araçları kullanmadan daha iyi anladıklarını iddia edenler nedense hep hezeyana uğramışlardır. Anlayışsız ilim, ilimsiz anlayış hep hezeyanla sonuçlanmıştır. O zamân anlayış ve ilmimiz için gayret etmemiz gerekir. Mehmet Keçeci, 21.10.2014 [1]

Hâlâ Kur’ân’ı düşünüp anlâmaya çalışmıyorlar mı?

Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Sûresî, Âyet: 4/82

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 190-191

Hz. Muhammed Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular: Allâh’ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin… Hadîs-i Şerîf; Deylemî, II, 56; Heysemî, I, 81.

Ve şöyle de: Hamd o Allâh’a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur, aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Tekbir getirerek O’nu noksanlıklardan yücelt de yücelt. Kur’ân-ı Kerîm, İsra Sûresi Âyet: 17/111

De ki: O Allâh Bir’dir (Tek’dir, Ehad’dır). Allâh Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir, O doğurmadı, doğurmaz). Kendisi de doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir, O doğmamıştır, doğrulmamıştır). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir. Kur’ân-ı Kerîm, İhlâs Sûresi Âyet: 112/1-4

Gerçek hükümdar olan Allâh yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’ân-ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de. Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, Âyet: 20/114

İşte bunlar, Allâh’ın âyetleridir. Onları sana gerçek/hak olarak okuyoruz. Artık Allâh’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Kur’ân-ı Kerîm, Câsiye Sûresi Âyet: 45/6

Benim Rabb’im Allâh’tır. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam. Hadîs-i Şerîf;  Rivayet: Hz. Esmâ (r.anhâ)

Benim sözüm Kur’ân’a ve Rasülullâh’ın Sünnet’ine uygun olursa alırsınız, muhâlif olursa atarsınız. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (rha.)

Gönlüm katı, dilim acı, özüm zâlim Kur’ân okuyup amel kılmıyor sahte âlim garip canımı harcayayım, yoktur mâlım; Haktan korkup ateşe düşmeden piştim ben işte. Hoca Ahmet Yesevî, Xoja Ahmad Yassaviy (rha.) (1093-1166) Divan-ı Hikmet 1-9.

Çocuklarınıza sütle birlikte Kur’ân’dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün. Ömer Muhtar (rha.)

İnmemiştir Kur’ân, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Mehmet Âkif Ersoy (rha.)

Gayret bizden tevfik (başarı) Allâh’tandır.

Bütün hatâlar banâ âiddir.

Not: Biz burada Kur’ân-ı Kerîm’in öneminden bahsettik. Fakab bu sünnetin önemini göz ardı anlâmında yorumlamak amacı yoktur. Sadece önem sırasına göre bir makale yazmışızdır. Sırası geldiğnde sünnetin önemi hakkındada bir makale yazacağız. Atılan iftiralar sadece atanları bağlar. Ben onlara cevâb verecek değilim.

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183

Şüphe

Şüphe

Doubt

Mehmet Keçeci

21.10.2014

Şüphe, doubt

İktidarın (the governing/ruling party), muhalefetin (opposition party) ve meraklıların ne mazeretleri, bahaneleri (excuse, pretext) ne de “Makûl Şüpheleri (Reasonable Doubt)” bitmez. Hukuku “Delilsiz, Kanıtsız, Asılsız Şüpheler (Without Proof/Unproven, Without Evidence, Unfounded Doubt/Suspicion)” üzerine kuranlar halka zulüm olarak yeter. Bu iftiranın (slander) [3], varsayımın (suppose), zannın, sanrının, kuruntunun (delusion), hayalin, düşün, vesvesenin, mantıksızlığın, safsatanın, şeffaf olmayışın, kontrolsüz merakın (uncontrolled curiosity) önünü açar ve yetki sahiplerin hezeyanlarına götürür. Hukuk mutlaka ve mutlaka “Haklı Nedenlere, Meşru Gerekçelere (Justification, Legitimate Reasons), Kanıt ve Dayanaklar (Evidence and Substrates) üzerine kurulmalıdır. Bir devletin görevi mâsum insanların hayatlarını karaltmak değil onları daha iyi, güzel, hayırlı, seviyeli bir şekilde yaşatmak asli görevlerindendir. Hayatlarını karattıkları içinde bedelini, tazminatını ödemesi gerekir. Bu karatma bazen fiili, fiziki olabileceği gibi bazen de psikolojik, sosyal, içtimai, toplumsal, manevi de olabilir. Mehmet Keçeci 21.10.2014 [1]

iftira, slander

Kitapların yakıldığı, kalemlerin kırıldığı, sözlerin küfürleştiği, kalplerin buğzlaştığı yerde ancak ve ancak kan akar. O zaman bir kez daha düşünün ya inandığınız gibi dosdoğru olacaksınız ya da abdestlerinizi kanla alacaksınız. Mehmet Keçeci 15.03.2014 [1]

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz. Ömer (ra.) [2]

Allâh’a yemin olsun ki Allâh’tan başkasına kul-köle olmayacağız. Aliya İzzetbegoviç – Alija İzetbegovic 1925-2003 [2]

Şüphe, güvensizlik veya korkuyla yaklaştığımızda sürekli olan huzura erişemeyiz. Ona ancak? Kanıya dayanan anlayış, güven ve cesaretle ulaşabiliriz. Franklin D. Roosevelt [2]

Dünyanın problemi şudur ki akıllı insanlar şüphe ile dolu iken aptal insanların güven ile dolu olmasıdır. Charles Bukowski [2]

Erkek karısını bir buketle şaşırtabilir. Bir kutu çikolatayla mutlu eder. Bir altın kolye ile de şüpheye düşürür. Samuel/Sam James Ewing [2]

Bugünkü dünyanın en büyük sorunun sebebi aptal insanların herşeyden emin olmaları, akıllı halkların ise herşeyden tam şüphelenmeleridir. Bertrand Russell [2]

Mobbing [4], taciz, yıldırma ve tarassut [5], dikizcilik, röntgencilik yapanlar ayrıca insanlık suçu da işlemişlerdir. Mehmet Keçeci 21.10.2014 [1]

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
  2. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=413
  3. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308
  4. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=436
  5. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379