2n-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Çözümleri

 2005 Dünya Fizik Yılı

 Türk Fizik Derneği

 23. Uluslararası Fizik Kongresi

 13-16 Eylül 2005

 Muğla Üniversitesi / Muğla, TÜRKİYE

 Özet Kitabı

 Turkish Physical Society & Muğla Üniversitesi

 ————————————————————–

 World Year of Physics 2005

 Turkish Physical Society

 23rd International Physics Congress

 13-16 September 2005

 Muğla University / Muğla, TURKEY

 Book of Abstracts

 —————————————————————-

 Bildirim

 

 2n-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Çözümleri Ve

 Bağlantı Sabitinin Instantonlar Arasındaki Rolü

 Mehmet KEÇECİ

 Türk Fizik Derneği / Muğla Üniversitesi

 Katılımcı Listesi

 Not: Burada Üniversitemdeki (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Yüksek yerine İleri yazılmış word bu kelimeyi otomatik olarak çeviriyor ama editörlerin buna dikkat etmeleri gerekirdi. Çünkü bir kurumun ismi nasılsa öyle yazılması gerekir.

 Makale başlığı

 Makalenin Özeti

 Muğla Üniversitesi Referansı:

 http://fizik.mu.edu.tr/bildiriler.htm (Kaldırılmış)

 fizik.mu.edu.tr/kongre-program-a.doc (Kaldırılmış)

 http://www.docstoc.com/docs/105186779/DESTEKLEYEN-KURULUSLAR (Site kapanmış)

 Türk Fizik Derneği: http://turkfizikdernegi.org/

 BİLDİRİLER

 

1-Atom, Molekül ve Plazma Fiziği

 

 

No

 

Ad Soyadı

 

Bildiri Başlığı

 

1

 

A. Yeşil, M.Aydoğdu, O. Özcan, E. Güzel

 

The  Refractive Index Of Mixture In Presence Of The Electron Temperature

 

2

 

Arif Baştuğ

 

Li,  La,  LbAnd LgX-Ray Fluorescence Cross-Sections Of Heavy Elements For The Exciting Photons  Energy 38.18, 43.95, 50.21, And 59.5 Kev

 

3

 

Ayhan Usta, Mehmet Zengin, Mehmet Birey,  Öznur  Ölmez

 

2 ,4-Dinitroklorbenzen Tek Kristalinin Epr Ve Simülasyon Tekniği İle İncelenmesi

 

4

 

A. Berkdemir,  C. Berkdemir, R. Sever

 

Analıytıcal Solutıons Of The Modıfıed Morse Potentıal For Any  L-State

 

5

 

B.Çakır, M.Şahin, Y.Yakar,  H.Yüksel

 

Determınatıon Of Ground Energy Level Of Two-Electron Quantum Dot By The Hartree-Fock-Roothaan Method

 

6

 

B. Genc, E. Kacar, O.Urhan,  A. Demir

 

Design Of Crystal Spectrometer For Kev X-Ray Emission Studies

 

7

 

E. Akman, A.Demir, S.Bilikmen

 

Comparison Of The Stretcher And Compressor Designs In Femtosecond Laser Systems

 

8

 

E.Türkkan, Ö.Dereli, H.Yüksel, A.Özmen

 

Calculatıon Of Epr Parameters For The Cıs-Isomer Of Imınoxy Radıcal [C6h5coc(No)H] Trapped In Sıngle Crystal Of  Isonıtrosoasetophenone By Dft B3lyp Method

 

9

 

E. Kaçar,  A. Demir

 

Nef: A Collısıonal Radıatıve Code For Sımulatıon F-Lıke And Ne-Lıke Resonance Lınes And Excıted Levels Emıtted From Laser Produced Plasmas

 

10

 

D. Akbar, S .Bılıkmen

 

Fast Double Probe Technique And Effect Of Non-Uniform Glow Discharge System On Plasma Parameters

 

11

 

S. Porikli, D. Demir, M. Bahadır, Y. Kurucu

 

Measurement Of K-Shell Transıtıon Rates For Elements In The Atomıc Range 26≤Z≤67 At 59.54 Kev Photon Energy

 

12

 

D. Avcı, A. Başoğlu, Ş. Atalay,  Y. Atalay

 

4-(2-İzopropil-5-Metilfenoksi) Ftalonitril Molekülünün Molekül Yapısının Ve Titreşim Frekanslarının İncelenmesi

 

13

 

A.Küçükönder , C. Dozen,  B.G. Durdu , Ö Söğüt, E .Büyükkasap

 

M Shell X-Ray Fluorescence Cross Sectıons In Atomıc Regıon

 

73≤ Z ≤83  Usıng 5.96 Kev  Photons

 

14

 

Birol Engin, Hayrunnisa. Demirtaş , Canan Aydaş

 

Thermolumınescence (Tl) Dosımetrıc Propertıes Of Wındow Glass

 

15

 

M. Calıskan, S. Senturk Dalgıç

 

Equılıbrıum Stucture Of Monomerıc  And Dımerıc Gold Trıfluorıde

 

16

 

Ş.Osmanoğlu,  M.Halim.Başkan M.Aydın

 

Electron Paramagnetıc Resonance Of Gamma Irradıated N-Trıfluoroacetyl-Α-Amıno-Isobutyrıc Acıd

 

17

 

M. Eryürek, M.H. Güven

 

Aun (N=4-13) Kümelerinin İki Boyutlu Geometrik Yapıları

 

18

 

M. Karabacak, Ö. F. Selamet, S. Özçelık,  Z. B. Güvenç

 

Global Mınıma Of Pdn , N £80, Clusters Usıng Molecular Dynamıcs And Thermal Quenchıng Sımulatıons

 

19

 

M.Kabak, A.Elmalı, H.Ünver

 

Bazı Schıff Bazı Ligandlarında Molekül İçi Hidrojen Bağlarının Çizgisel-Olmayan Optiksel Özellikler Üzerine Etkisi

 

20

 

Mehmet Aslantaş, Engin Kendi,  Vivian Stojanoff

 

Proteın Crystallography And A New Approach To Reduce Radıatıon Damage In Its Synchrotron Data Acquısıtıon

 

21

 

Keziban Usta, Hasan Erdoğan, Mehmet Ertuğrul

 

1-1500 Kev Enerjide Atom Numarası 70 £Z £92 Olan Elementlerin M X-Işını Floresans Tesir Kesitinin Hesaplanması

 

22

 

K. Demir, D. Dadaylı Paktaş, M.M. Sünnetçioğlu

 

Sodyum Ve Lityum DodeSil Sülfatları İle Polietilen Ve Polivinilalkol Arasındaki Etkileşmelerin Dtbn Spin Prob Kullanılarak Epr İle İncelenmesi

 

23

 

Ş.Osmanoğlu, Y.Dicle, M.Aydin

 

Electron Paramagnetic Resonance Of Some Gamma Irradiated Amino Acid  Derivatives

 

24

 

İ. Çapan, Ç. Tarımcı,t. tANRISEVER

 

Organic Vapour Sensing Properties Of Polymethylmethacrylate Fabricated By Self-Assembly Deposition Technique

 

25

 

İ. Ünal, E. Güzel, A. Yeşil, M. Canyılmaz

 

The Variations Related To Frequency Of The Field Strength Of High Frequency (Hf) Radio Waves Propagating Through Ionospheric Plasma

 

26

 

İ.Küçükkara , H.H. Telle

 

Detectıon Of Sılıcon In Steel Sample By The Method Of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (Libs)

 

27

 

H. Şirin, H.H. Erbil , H. Ertik,  T. Kunduracı

 

Hidrojene Benzer Atomların Elektronik Enerji Seviyelerinin Ve Dalga Fonksiyonlarının Basit Yeni Bir Yöntemle Elde Edilmesi

 

28

 

Uğurlu G. , Kasap E., Kantarcı Z., Bahat M. Alyar H

 

3-(Tetraflorofenil) Tiyofen İzomerlerinin Yapısal Ve Elektronik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi

 

29

 

Z.Yalçın  And  B.Pekgöz

 

On The Confınement Problem  Caused By Any Physıcal Restrıctıon In Sıze Or Confınıng Fıeld

 

30

 

I.I. Guseinov, Ba Mamedov, E. Şahin,  Z. Andıç

 

 Molekülünün Simetri Özelliklerine Bağlı Kuantum Mekaniksel İncelenmesi

 

31

 

R.A.Abdullayev,  M.Yüksek

 

Optik Kanallardaki Multiplikatif Gürültülerin Etkisinin Ayırıcı Parametre İle Değerlendirilmesi

 

32

 

Muzaffer AŞKIN

 

The Effect Of The Trasıtıon-Metal Elements On The Relaxatıon Tımes The Agar Solutıons

 

33

 

M.Askın, M.  M.Togrul, H.Hosgoren

 

Synthesıs Of Chıral Monoaza-15 crown-5 Ethers From Chiral Amınoalcohol And Enantıomerıc Recognıtıon Of Potassıum And Sodıum Salts Of Amıno Acıds

 

34

 

S. Kurnalı, M. H. Güven,  A. Demir

 

Ray Trace Modellıng Of  Nı-Lıke Molybdenum X-Ray Laser

 

35

 

N.Kenar, A.Demir, G.J.Tallents

 

Modelıng Of X-Ray Resonance Lınes Emıtted From Laser Produced Copper Plasmas Usıng Double Pulse Confıguratıon

 

36

 

S. Yürüş, M .Korkmaz

 

Sulbaktam Sodyum Antibiyotiğinin Radyasyon Duyarlığının Elektron Spin Rezonans (Esr) Yöntemiyle Belirlenmesi

 

37

 

Ö.Dereli, E.Türkkan, A.Özmen, H.Yüksel

 

Calculatıon Of Isotropıc Hyperfıne Couplıng Constants In Hydrocarbon Free Radicals

 

38

 

Ö. Söğüt, A. Küçükönder, E. Büyükkasap, B.G. Durdu ,H. Erdoğan, P.Tunay

 

Measurement Of  hKl And hKm Radiative Vacancy Transfer Probabilities İn The Crxni1-X And Crxal1-X Alloys

 

39

 

S. Kazan, F. Mikailov, A. Fırıncı, A. Feyizoğlu, M. Saka, B. Aktaş

 

Epr Spectra Of Copper-Abıyatat Organıc Complexes

 

40

 

O. Özsoy, Ş. Şentürk And  K. Harıgaya

 

Mass Resolutıon And Velocıty Component Effect Relatıon Wıthın The Framework Of De Heer And Mılanı Approach

 

41

 

S.Pat, N.Ekem, T.Akan, U.G.Issever, M.Z. Balbag,

 

M.I. Cenık, C.Surdu-Bob,  G.Musa

 

Ar-O2 Gaz Karışımlarının Glow Deşarj Optik Emisyon Spektroskopisi (Gdoes)

 

42

 

O. Sise, I. Marulcu, M. Ulu And M. Dogan

 

A Comparative Study Of Electrostatic Cylinder And Aperture Lenses In Electron Or Ion Gun Applications

 

43

 

G. Musa, N. Ekem, V. Cıupına, T. Akan, S. Pat, M.Z. Balbağ,U. G. İşsever, M. İ. Cenik, C. Surdu Bob, R. Vladoıu

 

Boron Processes Usıng The Thermıonıc Vacuum Arc Technology

 

44

 

O. Sise, M. Ulu And M. Dogan

 

Correctıon Of Frıngıng Fıeld Effects Wıth Resolutıon Improvements For Toroıdal Energy Analysers

 

45

 

Ü. Akpınar , H. Yüksel , M. Birey

 

60co – g  Radyasyonuna Maruz Bırakılan Klor-Amfiglioksim Tek Kristalinde Oluşan Manyetik Merkezlerin Epr Ve Simulasyon Tekniği İle İncelenmesi

 

46

 

P. Demir, A.Demir, N. Kenar,  G.J. Tallents

 

Modellıng Of  Ne-Lıke Iron X-Ray Laser Drıven By 1.2 Ps Short Pulse And 280 Ps Pre-Pulse Confıguratıon

 

47

 

M. T. Aytekin Aydın, M. Şenyel

 

Vıbratıonal Spectroscopıc And Gravımetrıc Study Of Some Hofmann-Cba-Type Host And Host-Guest Compounds

 

48

 

ÜLKÜ BAYHAN, Mehmet Çivi

 

Tutunmuş H Atomu İle N2 Molekülünün Çarpışmasında H-Yüzey Bağının Kopma Olasılığı: Klasik Yolak İncelemesi

 

49

 

İ.Han Ve M.Şahin,  L.Demir

 

Th Ve U Elementlerinin L Alt Tabaka-X Işını  Floresans Diferansiyel Tesir Kesitlerinin Açısal Bağımlılığının İncelenmesi

 

50

 

L ÖZDEMİR, G. ÜRER, E. ÖZSAKA

 

CALCULATION OF ENERGIES, OSCILLATOR STRENGTHS AND TRANSITION PROBALITIES FOR SOME EXCITED LEVELS IN SI XII AND SI XIII

 

51

 

F. DEMİR, G. BUDAK,A. KARABULUT

 

WDXRF SPEKTROMETRESİYLE ANALİZ EDİLEN TABLET ÇİMENTO NUMUNESİNİN PARÇACIK BÜYÜKLÜĞÜNÜN  YAYIMLANMA ŞİDDETİNE ETKİSİ

 

2-Uygulamalı Fizik

 

 

No

 

adı soyadı

 

 Bildiri Başlığı

 

1

 

A.Deniz , M.Dogan

 

Investigation Of Particle Sizes İn Alumina Ceramics With Ultrasonic Attenuation Methods

 

2

 

A. Gümüş,   A. Türüt,  N. Yalçın

 

 

 

Mbe Crnico/N-Gaas Schottky Diyotlarinda Termal Tavlamanin Elektriksel Karakteristiklere Etkileri

 

3

 

A.Özkan,  F.Büyükkaya,   Y.Yarar,  A.F.Akgün

 

Cs-137/Ba-137M Radyoizotop Jeneratörünün Geliştirilmesi

 

4

 

Ali Çetin, Mehmet Özkan, M.Selami Kılıçkaya

 

Optik Fiber İletişim Sistemlerinde Bant Genişliği Ve Kayıp Katsayısının İncelenmesi

 

5

 

Alı Çetin,Çığdem Harmankuyu,

 

M.Selamı Kiliçkaya

 

Değişen İndisli Optik Fiber Dalga Kılavuzlarında Işın Hareketinin İncelenmesi

 

6

 

V. Pogrebnyak,  A. N. Küçükaltun

 

A Tunable Periodically Corrugated Waveguide Filter For Microwave Frequencies

 

7

 

Arzu Şencan, Nalan Çiçek Bezir,A.Kemal Yakut, Nuri Özek

 

Determination Of The Solar Pond Temperatures Using Fuzzy Logic

 

 

 

8

 

A. Kurnaz , R. Keser, G.  Karahan, F.Korkmaz, B.Küçükömeroğlu, N.T. Okumuşoğlu

 

Determination Of Natural Radioactivity Levels At Fırtına Valley And Its Surrounding

 

9

 

Bahar Dirican

 

Radyoterapi Teknikleri

 

10

 

Bahar Dirican

 

Medikal Fizikçinin Yeri, Görevi Ve Sorumlulukları

 

11

 

B.G. Salamov, H.Y. Kurt, K. Çolakoğlu

 

Influence Of Photodetector Peculıarıtıes On The Operatıon Of An Ionization Type Ir Image Converter

 

12

 

Canan Kandilli, Koray Ülgen

 

Solar Illumination And Analysing Daylight Availability For Izmir

 

13

 

Canan Kandilli, Koray Ülgen

 

Determining Atmosphereric Conditions By Evaluating Clearness Index, Turbidity And Brightness Of The Sky

 

14

 

Cem Tozlu, Şener Oktik, Cemil Suda

 

25,6 Kwp Bina Entegreli Fotovoltaik Güç Sisteminin Çevre Koşulları Altındaki  İki Yıllık Performansı

 

15

 

Cüneyt Berkdemir, Sedat Özsoy

 

 

 

Theoretical Analysis And The Simulation Of The Gain Performances Of  Er3+-Yb3+-Codoped And Er3+-Doped Fiber Amplifiers For Wdm Applications

 

16

 

Cüneyt Berkdemir, Sedat Özsoy

 

 

 

Design Considerations For The Three-Level Er3+-Doped Optical Fiber Amplifiers

 

17

 

A. BEKMEZCİ, S.OKTİK, B. ONER

 

muğla”daki tERMiK SANTRALLERiN BACALARıNDAN ÇıKAN GAZ VE PARTIKÜLLERIN DAĞıLıMıNıN MODELLENMESi

 

 

 

18

 

Emine Can

 

Comparıson Of Numerıcal Methods For Solvıng Inverse Coeffıcıent Problems In One-Dımensıonal Parabolıc Equatıon

 

19

 

Enver Metin

 

X Işınları Difraksiyonu İle Zeolit Yapı Tayini

 

20

 

E. Akat

 

Dynamics Of Running

 

21

 

F. Bunsuz, D. Çaycı, N. Ünlü, O. Zeybek

 

Dental Enamel Structure

 

22

 

Gazanfer   Birdal

 

Tahıl  Nem  Ölçüm  Cihazı  Üretimi

 

23

 

Meral Hoscan

 

Preparation Of Zinc Oxide Thin Films And The Study Of Their      Microstructure Properties

 

24

 

M. Hoscan , H. Taşkın,  F.  Kandemirli

 

Tcrystallization Behavior Li+- Doped Sio2 Films Prepared By Sol-Gel-Dip Coating

 

25

 

M.Kellegöz , I.Özkan

 

Hıdrojen/Hava Beslemelı Proton Değışım Zarlı Yakıt Hücresının Bazı Elektrıksel Özellıklerı

 

26

 

İ. Üçgül, M. Öztürk, R. Şenol, N. Özek

 

Bir Benzin İstasyonunun Temiz Enerji İle Aydınlatılması

 

 

 

27

 

 

 

M. Öztürk, İ. Üçgül, N. Özek

 

 

 

Güneş Enerjili Kimyasal Reaktör

 

28

 

H.M.Kandırmaz  , B.G.Akinoğlu

 

Uydu Görüntüleri Kullanarak Güneşlenme Süresinin Tahmin Edilmesi

 

 

 

29

 

Mustafa Topaksu, Zehra Yeğingil, Rüçhan Arık, Necdet Sakarya

 

Kubad Abad’a (Konya) Ait Selçuklu Seramik Ve Çinilerinin Termolüminesans (Tl) Tarihlendirilmesi, Yapısının Belirlenmesi Ve Teknolojisinin Açıklanması

 

30

 

Nalan Çiçek Bezir,,Arzu Şencan,  Nuri Özek, , A.Kemal Yakut

 

Prediction With Neural Network Of Solar Radiation Values Of Different Stations

 

31

 

Nevzat Damla, Uğur Çevik, Gürsel Karahan, Engin Tıraşoğlu, Ali İhsan Kobya

 

Gross  And Gross  Actıvıtıes In Tap Waters Of Coast Sıde Of Trabzon

 

32

 

Oğuz Köysal, Mustafa Okutan, S. Eren San, Necati Ecevit

 

Sıvı Kristallerde Karbon Nanotüp (C60) Ve Boya Katkılandırlmasının Difraksiyon Sinyaline Etkisi.

 

33

 

Arif Nesrullazade, Ömer Polat, Şener Oktik

 

Effect Of Thickness Of Liquid Crystalline Layer On The Phase Transition Peculiarities In Monomorphic Nematogen

 

34

 

Orhan Öztürk, Nilban Sönmez, Pınar Özdağ, Ahmet Öztarhan

 

Structural And Mechanical Characterization Of Plasma İon Nitrided 316L Stainless Steel

 

35

 

R. Karapınar, M.O’neill, S.M.Kelly

 

Photoinduced Alignment Of Nematic Molecules

 

36

 

Rüştü Eke,  Koray Ülgen

 

Şebekeye Bağlı 33 Kw’lık Fotovoltaik Güç Santralinin Tasarımı Ve Uygulaması

 

37

 

S. Çetinkaya Çolak, G. Kılıç, E. Aral

 

Cuo Ve Coo Katkılı Vanadyum-Sodyum-Borat Camların Elektriksel Ve Optiksel Özellikleri

 

38

 

S. Yıldırım, H. Deligöz, S. Özgümüş(Pabuccuoğlu),T.Yalçinyuva

 

Konvansiyonel Poliimid Filmlerin Elektrisel Özellikleri

 

39

 

R. S. KURUCU,

 

A. ESENDEMİR,

 

A. ALAÇAKTIR,

 

E. DÖRTERLER

 

 PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE LASER KULLANIMI, UYGUN LASER CİHAZLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 

40

 

Sema Özelsoy Ve Şerafettin Yaltkaya

 

Optik Lif Çekirdeğinin Kırılma İndisi Değerinin Belirlenmesi

 

41

 

Sevilay Uğur, Ahmet Diril, Özlem Pehlivan

 

Radiance Temperature: From Plank’s Law To Industrial Measurements

 

42

 

S.İnan ,  İ.Kara,  A.Koyun

 

Peltier Termo Elektrik Soğutucu  Kullanılarak Katı Cisimlerin Isı Katsayısının Ölçülmesine Yönelik Cihaz Tasarımı, Yapılması Ve Endüstriyel Uygulaması

 

43

 

E. Taylan Koparan, V. Kuzucu, E. Yanmaz, A. B. Karcı, S.Ş.Çelik

 

Eritme Hızlı Soğutma Yöntemiyle Elde Edilen  Bi2sr2ca1-Xcexcu2o8Süperiletken Sisteminin

 

Kristal Yapısı Ve Faz Oranları

 

44

 

Teoman Yıldız, A.Belkıs Karcı, Gülçin Pişirici, Onur Mora

 

Bir Diyodun Sığasının Deneysel Olarak Belirlenmesi

 

45

 

A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, S.Ş. Çelik

 

Y1-Xgdxba2cu3o7-d  Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminin Kristal Yapı Analizi

 

46

 

T.Özdemir,  R.Ünal,  H.A.Yalım, A.Erol , İ.H.Sarpün

 

Electroless   Ni   Platıng  Of  Boron  Carbide

 

47

 

Ülkü Ulusoy

 

Are Any Publıcly Reported Earthquake Precursors Valıd? The Moses’ Phenomenon

 

48

 

Volkan Şimşek, Şener Oktik, Kerem Cankoçak

 

Güneş Işınımının 200-1100 Nm Arasında Spectral Analızı Yoluyla Muğla Atmosferınde No2, So2Ve Ozon Gazlarının Mıktarlarının Belırlenmesı

 

 49

 

 

 

S. yıldırım, H. Deligöz, S.Özgümüş(pabuccuoğlu) , T. yalçınyuva

 

 

 

Farklı TİPTE Dİİzosİyanat Bİleşİklerİyle Çapraz Bağlanmış Polİİmİd Fİlmlerİn Elektrİksel Özellİklerİ

 

 

 

 

 

3-Yoğun Madde Fiziği

 

 

1

 

A.E. Kavruk, M. Şahin, H. Yüksel  M. Tomak

 

Bound To Bound Transıtıons In A Doped Quantum Dot

 

2

 

A. Bacıoğlu, A.O. Kodolbaş  And  Ö. Öktü

 

Hidrojenlendirilmiş Amorfsilisyum Altoksit

 

(A-Siox:H)  İnce Filmde Fotolüminesans Ve Mikrokovuk Etkisinin Gözlenmesi

 

3

 

Ali Çoruh, Mehmet Tomak, Mustafa Uludoğan, Tahir Çağın

 

Energetics And Structural Properties Of Pd And Cu Metals Evaluated By Using Quantum Sutton-Chen Potential

 

4

 

Beyhan Tatar

 

Electrical Characterization Of Fesi2 / Si Junctions Prepared By Electron Beam Deposition

 

5

 

B. Saatçi, S. Çimen, H. Pamuk And M.Gündüz

 

The Solid-Liquid Surface Energy In The Cd-% 88 Sn Binary Alloy

 

6

 

C. Çoban, E. Demirbaş

 

Dedection Of Volatile Organic Compounds In Water Using Quartz Crystal Microbalance Sensor Coated With Zinc Phthalocyanine (Znpc)

 

7

 

C. Gümüş , C.Ulutaş

 

g-Mns İnce Filmlerin Kimyasal Depolma Yöntemi İle Hazırlanması Ve Karekterizasyonu

 

8

 

D. Yeğen, C. Terzioğlu, O. Görür,, İ. Belenli  Ve A.. Varilci

 

Bi(Pb)Srcacuo Yüksek Sıcaklık Süperiletkeninde Soğutma Hızı Etkisinin Düşük Alan Ac Manyetik Alınganlık Yöntemiyle İncelenmesi

 

9

 

E. Senadım, R. Esen, H. Kavak

 

Pulsed Cathodıc Vacuum Arc Deposıtıon System

 

10

 

E .Çadırlı, A.Gümüş, H.Kaya,  İ.Yılmazer

 

Cd-Sn, Bi-Cd, Al-Si Ötektik Ve Al-%3si Ötektikaltı Alaşımlarının Sıcaklığa Bağlı Olarak Elektrik Resistivitelerinin Ölçümü

 

11

 

E. Durgun , S. Tongay,  S. Çiraci

 

Sılıcon And Iıı-V Compound Nanotubes: Structural And Electronıc Propertıes

 

12

 

E.K Yıldırım, M.Atıs, Z.B.Guvenc

 

Dynamics Of Melting Behaviour Of Metal Clusters: Aun (N=12-14)

 

13

 

İ.Halil Mutlu, Esra.Palalı, F.Aslan, K.E. Eseller

 

Sol-Jel Yöntemiyle İndiyum Kalay Oksit (Ito) İnce Film Üretimi

 

14

 

M. Demir, F. Atay

 

Sno2 Filmlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Taban Sıcaklığının Etkisi

 

15

 

G. Oylumluoğlu, F. Büyükkılıç And D. Demirhan

 

Investigation Of Variation Of Additional Enthalpy Of Proteins With Respect To Ph By Statistical Mechanical Methods

 

16

 

G. Aygün, R..Turan,  E. Atanassova

 

Electrical Properties Of Tantalum Oxide Films Grown By Nd:Yag Laser Oxidation

 

17

 

H. Mammadov, M. Karabulut, G. Bilir, R. Turan, A. Seyhan

 

İmplante Edilmiş  Gase<N> Kristallerinde Eksiton  Fotolüminesansı

 

18

 

H.Karaağaç M.Parlak O.Karabulut, R..Turan, B.Akınoğlu

 

İyon Ekme Yöntemi Kullanılarak Ge İle Katkılandırılmış Gase      Kristalinin Yapısal Ve Elektriksel Karekterizasyonu

 

19

 

Ibrahim Karabulut, Haluk Şafak, Mehmet Tomak

 

The Second Harmonic Generation In Asymmetrical Semiparabolic Quantum Wells

 

20

 

I. Kabalcı, G.Özen,  Ve  M.L. Öveçoğlu

 

Thermal Analysis And Microstructural Characterization Of (1-X)Teo2-(X)Pbf2 Glasses

 

21

 

K. Oguz, L. Ozyuzer, M. Tanoglu, S. Tari.

 

Structure And Adhesion Studies Of Al Deposited Polyethylene Films

 

22

 

K. Yilmaz, M. Parlak And Ç. Erçelebi

 

Investıgatıon Of Inse Based Devıces

 

23

 

M. Serdar Çavuş,  Süleyman Bozdemir

 

Kesirli (Fractioanal) Master Denklemi-Çözüm Yöntemleri Ve Dielektrik Durulmaya Uygulamaları

 

24

 

M.Esen, M.Özdemir

 

Düzlemsel Olmayan Yarıiletken Yüzeylerin Evriminin Kinetic Monte Carlo Simülasyon Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

 

25

 

M. Gündüz,  B. Saatçi, N. Maraslı,  T. Karaaslan

 

Calculatıon Of The Solıd-Lıquıd Interfacıal Free Energy From The Graın Boundary Groove Shapes

 

26

 

M.Güneş,O. Göktaş, N.Işık, R.Carius, F.Finger, J.Klomfass

 

Işığa Duyarlı Amorf Ve Mikrokristal Silisyum İnce Filim Malzemelerde Düşük Enerjili Işıl Soğurma Spektroskopisi

 

27

 

M. Şahin, Ü. Atav, M. Tomak

 

Self-Consıstent Electronıc Structure Of A Doped Quantum Dot

 

28

 

M. Ozdemir, L. Ozyuzer, Y. Simsek, C. Kurter

 

Tunnelıng Characterıstıcs Of Intrınsıc Josephson Junctıons İn Bi2sr2cacu2o8+d  Mesa Arrays

 

29

 

N.Kavasoğlu, F. Ercan,T.Güngör

 

 

 

The Effects Of Excıtatıon Frequency On The Structural, Electrıcal And Optıcal Propertıes Of Zno Thın Fılms

 

30

 

Y. Yerlı S. Kazan O. Yalçın, B. Aktaş

 

Epr Studıes Of Cu2+ Ion In Tetraaqua-Dı(Nıcotınamıde)Nı(Iı)-Saccharınates Sıngle Crystals

 

31

 

Özge Tüzün, Şener Oktik,  Şemsettin Altındal

 

Gözenekli Silikon Güneş Pillerinin Arayüzey Durumları

 

32

 

R.M. Oksuzoglu, A. Demirci, H. Fuess

 

Correlation Between Surface Roughening And Electrical Conductivity Of Ultra High Vacuum E-Beam Evaporated Co23cu77 Granular Films

 

33

 

S. Tüzemen,  E. Gür

 

 

 

Geniş Bantaralıklı Optoelektronik Bir Malzeme Olarak Çinko Oksitin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

 

34

 

S. Okur,  M. Kalkancı , M. Tanoğlu , A. Gencer , A. Kılıç ,  M. Yavaş

 

C Katkılı Cu Kılıflı Mgb2  Üstüniletken Tellerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

 

 

 

35

 

S. Ulucan, G. Aygun, L. Ozyuzer, R. Turan

 

Growth Of Tantalum Pentoxide Thın Fılms

 

 

 

36

 

S. Dag, E. Durgun , And S. Ciraci

 

The Electric And Magnetic Properties Of

 

Titanium Covered Carbon Nanotubes

 

37

 

S. B. Lisesivdin, S. Acar , M. Kasap And S. Ozcelik

 

Qmsa Analysis And Effects Of Extreme Space-Charge Scattering On The Mobility In Iii-V Systems Grown By Mbe

 

38

 

A.S. Kavasoğlu, A.O. Kodolbaş, Ö. Öktü

 

Silan Gazının Yüksek Oranlarda Helyum İle Seyreltilmesiyle Büyütülen A-Si:H İnce Filmlerin  Optik Ve Elektronik Özelikleri

 

39

 

S. Ozden, H Bayhan

 

Current Transport Mechanısms In Sı P-I-N Photodıodes

 

40

 

S. Uyaver And C. Seıdel

 

Sımulatıon Of Annealed Polyelectrolytes In Poor Solvents

 

41

 

Ilbilge Dökme,  Şemsettin Altindal

 

 

 

The Barrier Height Inhomogeneity In Al/P-Si Schottky Barrier Diodes With Native Insulator Layer

 

42

 

A.M. Babayev, Ş. Çakmaktepe,  A. Kökçe

 

Edge States In A Kane Type Semıconductor Quantum Wıre

 

43

 

T. Uzunoğlu, H. Sarı, R. Çapan, Ç. Tarımcı, T. Serin, N. Serin, H. Namlı, And O. Turhan

 

Electrıcal Characterızatıon Of Langmuır-Blodgett Thın Fılms Contaınıng Zns Nanopartıcles

 

44

 

R. T. Senger, S. Dağ, S. Çıracı

 

Sıngle-Wall Gold Nanotubes

 

45

 

İ. AKYÜZ, S. KÖSE,F.ATAY,V.BİLGİN

 

Al KATKILI CdO FİLİMLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 

46

 

 

 

R. T. Senger, S. Dağ, S. Tongay, E. Durgun, T. Yıldırım,  And S. Çıracı

 

Half-Metallıc Atomıc Chaıns: Perfect Spın Valves

 

47

 

V. Celik, O. Zeybek, S. Ozcelik

 

III-V Compound Semiconductors On Gaas(1 0 0)

 

 

 

 

 

48

 

Y.Sımsek, L.Ozyuzer, T.Seyhan, M.Tanoglu And K.Schulte

 

The Varıatıon Of Electrıcal Conductıvıty In Double-Wall And Multı-Wall Carbon Nanotube (Cnt) / Polymer Composıtes Wıth Temperature

 

49

 

Zeki Yarar, Metin Özdemir

 

Monte Carlo Simulation Of Electron Transport In Gan And Aln

 

50

 

S. Okur, M. Kalkancı, Metin Tanoğlu, Naci Ekem, Tamer Akan, Suat Pat, Geavit Musa

 

Plazma Yöntemi İle Bor İnce Film Üretimi Ve Mg Buharında Üstüniletken Mgb2 Haline Getirilen Filmlerin Karakterizasyonu

 

51

 

N.Kavasoğlu, M.Bayhan, S.Kavasoğlu

 

Humidity-Sensitive Electrical Response Of

 

K2cro4–Doped Zncr2o4 Ceramic Sensors

 

52

 

M. SAĞLAM,

 

B. BOYACIOĞLU,

 

Z. SAĞLAM

 

EXPLANATION OF THE SPIN FLIP-FLOP IN THE EXCITONIC TRANSITIONS IN NANOSTURUCTURES

 

4-Fizik Eğitimi ve Felsefesi

 

 

No

 

ADI SOYADI

 

BİLDİRİ BAŞLIĞI

 

1

 

AHMET İ. ŞEN

 

F. DEMİRÖRS

 

ÖĞRENME İSTASYONLARININ FİZİKÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

 

2

 

AHMET İ. ŞEN

 

S. ASLI ÖZGÜN-KOCA

 

TIMSS-R VE PISA SONUÇLARININ TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

3

 

AHMET Z.SAKA

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEDEKİ YETERSİZLİK NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

 

4

 

BARIŞ EMRE

 

PHYSICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

5

 

BEKİR ORUNCAK, R. ÜNAL, H. A. YALIM,  N. ÖZEK

 

PERCEPTION OF MODERN PHYSICS CONCEPTS IN HIGH SCHOOL LEVEL: ATOMIC EXAMPLE

 

6

 

BÜLENT GÜL, İ. MARULCU,  M. DOĞAN

 

LGS VE ÖSS’DE ÇIKAN SINAV SORULARI İLE UYGULANAN MÜFREDATIN FARKLILIĞININ FEN VE FİZİK EĞİTİMİNE ETKİSİ

 

7

 

BÜLENT GÜL, İ. MARULCU,  M. DOĞAN

 

DEĞİŞİK OKUL TÜRLERİNDEKİÖĞRENCİLERİNFEN BİLGİSİ VE FİZİK MÜFREDAT VE DERS KİTAPLARINA BAKIŞI

 

8

 

BÜLENT GÜL,İ. MARULCU

 

M. DOĞAN

 

FİZİK DERSİNE KARŞI VAROLAN ÖNYARGININ TEMELLERİ İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSİNE Mİ DAYANMAKTADIR?

 

9

 

CÜNEYT ULU, M.ASLANE.HACIOĞLU,

 

F.ALTIN

 

ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİ İLE BİLGİSAYAR DERSİNE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

10

 

DERYA BAYKENT

 

İSA EŞME

 

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ’NDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNU ARTTIRMA   YOLUYLA KARAKTER EĞİTİMİ’NE GEÇİŞ SÜREÇLERİ

 

11

 

DÜNDAR YENER

 

H. GÜZEL

 

GRAFİK MATERYALLER KULLANIMININ HAREKET KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE KATKISI

 

12

 

EMRE KANDİLLİ

 

R.ÜNAL

 

THE EFFECTS OF COMPUTER AND WEB ASSISTED PHYSICS INSTRUCTION ON THE STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND ATTITUDES AT “PHOTOELECTRIC EFFECT” IN HIGH SCHOOLS – A CASE STUDY

 

13

 

ERSİN BOZKURT

 

O. DOĞAN

 

A STUDY OF  IMAGE FORMATION IN LENSES BY VISUAL MATERIALS

 

14

 

ESRA BİLAL,M.EROL

 

EFFECTS OF A HYBRİD MODEL TO THE SUCCESS AND ATTİTUDE ON ELECTROSTATİCS

 

15

 

FATİH ÖNDER,M.EROL

 

MEASUREMENT OF YOUNG’S MODULUS BY USING MAGNETIC INDUCTION

 

16

 

GAMZE S. SELÇUK

 

SERAP ÇALIŞKAN MUSTAFA EROL

 

PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI VE FİZİK BAŞARISI

 

17

 

GAMZE S. SELÇUK, SERAP ÇALIŞKAN, MUSTAFA EROL

 

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

 

18

 

GÜL ÜNAL

 

SERAP KAYA ŞENGÖREN

 

PHYSICS STUDENTS’  MENTAL MODELS ABOUT SHADOW

 

19

 

GÜL ÜNAL,HİLAL AKTAMIŞ

 

EYLEM YILDIZ,ÖMER ERGİN

 

PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ HIGH LEVEL CONCEPTIONS

 

ABOUT ELECTRICITY

 

20

 

HATİCE GÜZEL, A.SARIKOÇ,N.CERİT

 

FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

 

21

 

HATİCE GÜZEL

 

FİZİK LİSANS VE FİZİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

22

 

HÜSEYİN KÜÇÜKÖZER,NEŞET DEMİRCİ

 

HIGH SCHOOL PHYSICS TEACHERS’ FORMS OF THOUGHT ABOUT SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS

 

23

 

İMRAN OCAKTAN

 

TÜRKİYE’DE FİZİKÇİLERİN  ÇALIŞMA ALANLARI VE EĞİTİMİ

 

24

 

İMRAN ORAL,

 

OĞUZ DOĞAN

 

AN EXAMPLE STUDY ON MULTİPLE-INTELLİGENCE THEORY ABOUT ELECTRİCAL CİRCUİTS SUBJECT.

 

25

 

IŞIL ÇILDIR,

 

AHMET İLHAN ŞEN

 

ORTA ÖĞRETİM FİZİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ KAVRAM HARİTALARI YARDIMIYLA TESPİT EDİLMESİ

 

26

 

KAYHAN KANTARLI,

 

ONUR KAHVECİ

 

FEN VE MÜHENDİSLİK    PROGRAMLARINI KAZANAN LİSE MEZUNLARININ KUVVET VE HAREKETLE İLGİLİ KAVRAMSAL ANLAYIŞLARI

 

27

 

KEMAL KOCABAŞ

 

KÖY ENSTİTÜLERİ EĞİTİM SİSTEMİ PENCERESİNDEN GÜNÜMÜZ EĞİTİM SİSTEMİNE YÖNELİK BİR BAKIŞ

 

28

 

MAHMUT SARI

 

FİZİK EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

 

29

 

MAHMUT SARI

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

 

30

 

MAHMUT SARI

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

 

31

 

M.SERDAR ÇAVUŞ,

 

SÜLEYMAN  BOZDEMİR

 

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ

 

 

 

32

 

M.SERDAR ÇAVUŞ,

 

SÜLEYMAN  BOZDEMİR

 

KUANTUM KURAMI VE FELSEFESİ

 

 

 

33

 

NEŞET DEMİRCİ

 

 

 

NEEDS FOR REVISING PHYSICS INSTRUCTION AND EXAMPLES OF SOME NON-TRADITIONAL TEACHING APPROACHES

 

34

 

NEŞET DEMİRCİ

 

 

 

UNIVERSITY STUDENTS’ CONCEPTUAL DIFFICULTIES ABOUT ELECTRICITY AND MAGNETISM CONCEPTS

 

35

 

ONUR KAHVECİ

 

KAYHAN KANTARLI

 

ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF FİZİK DERSLERİNİNİN NEWTON MEKANİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ ANLAYIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

 

36

 

RABİA TANEL,SERAP K.ŞENGÖREN

 

NEVZAT KAVCAR

 

FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN  DALGANIN SINIRDAKİ DAVRANIŞI HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÇİZİMLERİ

 

 

 

37

 

SERAP ÇALIŞKAN GAMZE S. SELÇUK  MUSTAFA EROL

 

INSIGHTS INTO STUDENTS’ UNDERSTANDING OF QUANTUM PHYSICS

 

38

 

SERAP ÇALIŞKAN GAMZE S. SELÇUK  MUSTAFA EROL

 

EVALUATION OF PROBLEM SOLVING ATTITUDES OF UNDERGRADUATE PHYSICS EDUCATION STUDENTS

 

39

 

SERAP K. ŞENGÖREN RABİA   TANEL NEVZAT KAVCAR

 

BİR İPTE İLERLEYEN DALGANIN HIZIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

 

40

 

SÜLEYMAN BOZDEMİR

 

M. SERDAR ÇAVUŞ

 

21. YY. FİZİK/FEN EĞİTİMİ/ÖĞRETİMİ NASIL OLMALI

 

 

 

41

 

UFUK ÇETİN YILMAZ MUSTAFA ASLAN

 

EMİN HACIOĞLU

 

ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI İLE FİZİK DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

42

 

ZAFER TANEL,MUSTAFA EROL

 

LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN, MANYETİK ALAN ŞİDDETİ, MANYETİK AKI YOĞUNLUĞU VE MANYETİZASYON KAVRAMLARINA YÖNELİK YANILGILARI

 

43

 

Z. N. ERENGIL,R. ÜNAL

 

DETERMİNATİON OF HOW THE FRESHMAN PHYSİCS STUDENTS USE THE MECHANİCAL CONCEPTS IN ELEKTROMAGNETİSM BY USİNG CONTEXT RİCH PROBLEMS WORKSHEETS

 

44

 

Z. N. ERENGIL ,R. ÜNAL, H. ALI YALIM

 

FIRST AND SECOND YEAR  OF SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING OF FORCE CONCEPTS

 

45

 

ZEYNEP  GÜREL,HATICE  ACAR

 

ELICTING STUDENTS’ MENTAL MODELS VIA SCIENCE FICTION STORIES

 

5-Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji Fiziği

 

 

No

 

AD SOYAD

 

BİLDİRİ BAŞLIĞI

 

1

 

 

 

 

 

AHMET AKKURT, H.A.YALIM, A.SANDIKÇIOĞLU, F.B. ÖZDEMİR, R. ÜNAL

 

DETERMINATION OF RADON CONCENTRATIONS IN JEOTHERMAL WATERS IN AFYONKARAHISAR AND ITS SURROUNDING

 

 

 

2

 

AYLA SANDIKÇIOĞLU,

 

H.A. YALIM,, A. AKKURT, F.B. ÖZDEMİR, R. ÜNAL

 

DETERMINATION OF RADON CONCENTRATIONS IN WELL WATERS IN AFYONKARAHISAR AND ITS SURROUNDING

 

 

 

3

 

AYSUHAN OZANSOY,

 

O. ÇAKIR

 

 

 

 

 

PRODUCTION AND DECAY OF SPIN-3/2 AND SPIN-1/2 EXCITED LEPTONS AT ELECTRON-POSITRON COLLIDERS

 

 

 

 

 

4

 

BERİN BELMA ŞİRVANLI,

 

U.O.YILMAZ, G.TURAN

 

 

 

 

 

 

 

A GENERAL ANALYSİS OF THE LEPTON POLARİZATİONS İN DECAYS

 

 

 

 

 

5

 

R. BURCU CAKIRLI,E.A. MCCUTCHAN,

 

R.F. CASTEN , H. AI ,

 

C. FITZPATRICK , G.GURDAL , A. HEINZ

 

, J. QIAN  , R. WINKLER

 

 

 

 

 

PROTON – NEUTRON INTERACTIONS AND THE STRUCTURE OF 184 PT

 

 

 

 

 

6

 

 

 

CÜNEYT BERKDEMİR,

 

A. BERKDEMIR,

 

R. SEVER

 

 

 

 

 

COMPARISON OF THE RELATIVISTIC AND NON-RELATIVISTIC

 

SOLUTIONS OF THE WOODS-SAXON POTENTIAL BY USING

 

NIKIFOROV-UVAROV METHOD

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

ELŞEN VELİ VELİEV,

 

GÜLŞAH  BOZKIR,  NURCAN  AKŞİT

 

 

 

 

 

FINITE TEMPERATURE CALCULATIONS IN NONCOVARIANT GAUGES

 

 

 

 

 

8

 

 

 

ELŞEN VELİ VELİEV,

 

JALE  YILMAZKAYA  SÜNGÜ

 

 

 

THE INVESTIGATION OF SLAVNOV-TAYLOR IDENTITIES IN MODIFIED  NONCOVARIANT GAUGES

 

 

 

 

 

9

 

 

 

EMEL ALĞIN, A. SCHİLLER, A. VOINOV,U. AGVAANLUVSAN, T. BELGYA,R. CHANKOVA,M. GUTTORMSEN, M. HJORTH-JENSEN,C.W. JOHNSON,  G.E. MITCHELL, J.REKSTAD, S. SIEM

 

 

 

 

 

LEVEL DENSITIES AND RADIATIVE STRENGTH FUNCTIONS

 

 

 

10

 

 

 

ERDAL DİKMEN,

 

M. SİNAV, T. AKYÜREK

 

 

 

 

 

THE EFFECT OF 0H11/2 LEVEL ON SHELL MODEL

 

CALCULATİONS OF LİGHT SB İSOTOPES

 

 

 

 

 

11

 

 

 

FİLİZ ERTUĞRAL,

 

E.GULİYEV,A.A.KULİEV

 

 

 

 

 

EFFECT TRANSLATIONAL INVARIANCE IN THE GIANT ELECTRIC DIPOL RESONANCE IN 154 SM

 

 

 

 

 

12

 

FİLİZ ERTUĞRAL, E.GULİYEV, A.A.KULİEV

 

 

 

 

 

 

 

EFFECT TRANSLATIONAL INVARIANCE IN LOW-LYING ELECTRIC DIPOLE EXCITATIONS IN 236U AND 238U

 

 

 

13

 

 

 

FUNDA BARLAS,

 

T.BÜKE

 

 

 

DEĞİŞİK ATMOSFER KOŞULLARINDA YATAĞAN TERMİK SANTRALİ’NİN RADYOLOJİK ETKİLERİ

 

 

 

 

 

14

 

 

 

GÖKHAN KOÇAK,

 

İ.BOZTOSUN

 

 

 

16O+28Sİ REAKSİYONUNUN OPTİK MODEL YARDIMIYLA ANALİZİ

 

 

 

 

 

15

 

 

 

GÖNÜL (ARIKAN)

 

ÖZÇETİN,

 

K.CANKOÇAK

 

 

 

ENERGY RESOLUTION OF HF CALORIMETER IN CMS EXPERIMENT

 

 

 

 

 

16

 

 

 

HARUN REŞİT YAZAR,

 

İHSAN ULUER,

 

MAHMUT BÖYÜKATA

 

 

 

ELECTROMAGNETIC TRANSITIONS IN DECAY OF168-170ER  USING THE MICROSCOPIC BACKGROUND OF THE IBA-2 MODEL

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

HAYRİYE SUNDU

 

 

 

Τ→µ ΝI ΝI DECAY IN THE GENERAL TWO HIGGS DOUBLET MODEL

 

 

 

 

 

18

 

 

 

İBRAHİM YİĞİTOĞLU,

 

D.BONATSOS , D.LENİS,D.PETRELLİS,

 

P.A.TERZİEV

 

 

 

 

 

COMPARISON OF THE E(5) CRITICAL POINT SYMMETRY TO THE g-RIGID SOLUTION OF THE BOHR HAMILTONIAN AT g= 30O

 

 

 

 

 

19

 

 

 

İLKAY TÜRK ÇAKIR

 

 

 

CONSTRAINTS ON ANOMALOUS ZggAND ZZgVERTICES WITH POLARIZATION EFFECTS AT gP COLLIDERS

 

 

 

20

 

 

 

İSKENDER DEMİRKOL,

 

E.TEL,A.ARASOĞLU

 

 

 

PRODUCTİON OF SPALLATİON NEUTRONS

 

IN THE COLLİSİON P +232TH

 

 

 

 

 

21

 

 

 

ZERRİN KIRCA,

 

O. ÇAKIR,

 

I. TÜRK ÇAKIR

 

 

 

 

 

PRODUCTION OF BILEPTONS AT E – E –  COLLIDERS

 

 

 

22

 

S. ÖZKORUCUKLU, H. AKYILDIRIM, V. ÇAPALI, N. ÖZGÜR

 

ISPARTA İLİ’NDE RADON GAZI YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜLMESİ VE  HARİTALANDIRILMASI

 

 

 

23

 

 

 

KENAN SÖĞÜT,

 

AYŞE POLATÖZ

 

 

 

TESTİNG THE READOUT ELECTRONİCS OF THE CMS TRACKER MODULES WITH LT SETUP

 

 

 

 

 

24

 

 

 

MAHMUT BÖYÜKATA

 

D.OLGUN, İ.ULUER, S.İNAN, N.TÜRKAN

 

 

 

 

 

SOME NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES OF 70,72,74 SELENIUM ISOTOPES

 

 

 

 

 

25

 

 

 

MEHMET EMİN KORKMAZ,

 

B.ŞARER, M.GUNAY

 

 

 

HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMLERDE BAZI UZUN ÖMÜRLÜ NÜKLEER ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİ

 

 

 

 

 

26

 

 

 

MEHMET KOÇAK

 

 

 

AN ALGEBRAIC APPROACH TO PERTURBATION THEORY

 

 

 

 

 

27

 

ZEMİNE YILDIRIM, F.ERTUĞRAL,

 

A.A.KULİEV

 

ÇEKİRDEK YAPISININ İNCELENMESİNDE TAMAMEN NORMLANMIŞ QRPA METODU

 

 

 

 

 

28

 

 

 

MELAHAT BAYAR,

 

C.AYDIN,

 

A.H.YILMAZ

 

 

 

CALCULATION OF COUPLING CONSTANT  IN QCD SUM RULES AND IN LIGHT CONE QCD SUM RULES

 

 

 

 

 

29

 

 

 

MESUT KARAKOÇ,

 

İSMAİL BOZTOSUN

 

 

 

TRANSFER REAKSİYONLARININ REAKSİYON GÖZLENEBİLİRLERİNİ AÇIKLAMADAKİ ÖNEMİ

 

 

 

 

 

30

 

 

 

METİN KANTAR

 

 

 

SEARCHING FOR COLOR SEXTET QUARKS

 

AT HIGH ENERGY HADRON COLLIDERS

 

 

 

 

 

31

 

 

 

NESRİN KILIÇ,

 

C.AYDIN,

 

M.BAYAR

 

 

 

BOUNDS ON THE MAGNETIC MOMENT OF THE t-NEUTRINO VIA THE PROCESSES

 

 

 

 

 

32

 

 

 

OĞUZ ERTUĞRUL

 

 

 

SMALL ANGLE NEUTRON SCATTERING STUDY ON STAR DIBLOCK COPOLYMERS

 

 

 

 

 

33

 

 

 

ÖMER YAVAŞ

 

 

 

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROJESİ:

 

GEÇİLEN VE KALAN YOLUN HARİTASI

 

 

 

 

 

34

 

 

 

ÖMER YAVAŞ,

 

O.KARSLI,

 

O.METE

 

 

 

TAC TEST LABORATUVARI OLARAK

 

KIZIL ÖTESİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ (IR-SEL)

 

 

 

 

 

35

 

 

 

ORHAN ÇAKIR

 

 

 

RESONANT PRODUCTION OF SCALAR AND VECTOR DIQUARKS AT HIGH ENERGY COLLIDERS

 

 

 

 

 

36

 

 

 

RENA ÇİFTÇİ,

 

A. K. ÇİFTÇİ,

 

S. SULTANSOY

 

 

 

 

 

 

 

SEARCH OF THE FOURTH SM FAMILY MAJORANA NEUTRINO AT LEPTON COLLIDERS

 

 

 

 

 

37

 

 

 

SAFİYE ÖZKAN

 

 

 

 DETERMINATION OF  DISTANCES OF PULSARS, THEIR STATISTICS AND CONSTRUCTION OF THE LUMINOSITY FUNCTION AND ITS ANALYSIS

 

 

 

 

 

38

 

 

 

SERKANT ALİ ÇETİN,

 

E. ARIK,  O. ÇAKIR,

 

S. SULTANSOY

 

 

 

 

 

HİGGS BOZONU VE YENİ STANDART MODEL AİLELERİNİN TEVATRON’DA GÖZLEMLENEBİLİRLİĞİ

 

 

 

 

 

39

 

 

 

UĞUR ERKARSLAN,

 

M.TENRUH

 

 

 

A REVIEW OF GRID TECHNOLOGIES AND

 

APPLICATION POSSIBILITIES IN TURKEY

 

 

 

40

 

UĞUR ERKARSLAN

 

LEVENT SELBUZ

 

CP BOZULUMUNA 4. AİLE KATKILARI

 

 

 

41

 

 

 

YASEMİN KÜÇÜK,

 

İSMAİL BOZTOSUN

 

 

 

UYARILMIŞ KANALLARIN REEL POTANSİYEL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

42

 

Y. Oktem, B. Akkus, D. L. Balabanski, C. W. Beausang, M. Bostan, R. F. Casten, M. Danchev,M. Djongolov, M. N. Erduran, S. Erturk, K. A. Gladniski, G. Gurdal,  J. Goon, D. J. Hartley, A. A. Hecht, R. Krücken, J. R. Novak, G. Rainovski , L. L. Riedinger, I.Yigitoglu, N. V. Zamfir, O. Zeidan

 

DEFORMATİON DRİVİNG EFFECTS İN 191,192 PT AT HİGH SPİNS

 

43

 

L. SAHİN, R.L. KOZUB , D.W. BARDAYAN, J. C. BLACKMON, C. J. GROSS, C. D. NESARAJA, J. P. SCOTT, D. SHAPİRA, M. S. SMİTH, J. C. BATCHELDER, C. R. BRUNE, A. E. CHAMPAGNE, J. A. CİZEWSKİ, J.S. THOMAS, T. DAVİNSON, P. J. WOODS, U. GREİFE, C. C. JEWETT, R. J.LİVESAY,  Z. MA, B. H. MOAZEN

 

 

 

nuclear  structure study wIth 18F radıoactıve ıon beam

 

AT OAK RıDGE NATıONAL LABORATORY

 

 

 

44

 

H.D.YILDIZ

 

OBSERVING FLAVOUR CHANCING NEUTRAL CURRENT CHANNELS AT CERN ATLAS EXPERIMENT

 

 

 

45

 

K. Czerski, A. Huke, P. Heide

 

THE 2H(D,P)3H REACTİON İN METALLİC ENVİROMENTS AT VERY LOW ENERGİES

 

 

 

C.Oros, S.Dinu, M.Voicu

 

SOME APPLİCATİON ON LASER MATERİAL PROCESSİNG.

 

 

 

 C.Stihi, I.V.Popescu, C. Oros, G. Dima, V.Cimpoca, A.Bancuta, I.Bancuta

 

Environmental monitoring by mosses technique using PIXE and AAS methods

 

 

 

G.Dima, I.V.Popescu, C.Oros, C. Stihi, V.Cimpoca,S.Apostol, A.Bancuta, I.Bancuta

 

AAS analysis of water samples from Dambovita region

 

6- Matematiksel ve İstatistiksel Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji

 

 

No

 

Adı Soyadı

 

Bildiri Başlığı

 

1

 

Altuğ Şişman, Fatih Öztürk, Coşkun Fırat

 

Quantum Surface Tensıon In Ideal Gases

 

2

 

A.Kılıç, K. Özdaş,

 

M. Tanışlı

 

The Investıgatıon Of Platonıc Solıds’

 

Symmetry Operatıons Wıth Clıfford Algebra

 

3

 

A.G.Fatullayev

 

Numerıcal  Solutıon Of  Drıft-Dıffusıon Model For

 

A Gas Dıscharge Plasma

 

4

 

A.Durmuş ,

 

R.Cıvelek

 

Interıor Structure And Evolutıon Of The Sun
And Solar Neutrıno Fluxes

 

5

 

Yüceer A.Y. ,

 

Kılıç H

 

Tug (Tübitak Ulusal Gözlemevi Güneş Astrolabıyla Ölçülen 2002-2003 Güneş Yarıçap Değişimlerinin Güneş’in Manyetik Etkinliği İle İlişkisinin Araştırılması

 

6

 

A.Akyüz, S. Balman,

 

E. Sonbaş VE E. Çekmecelioğlu

 

İki Sarmal Galakside Süpernova Kalıntılarının
Optik Gözlemlerle  Araştırılması

 

7

 

Ayşe Banu Birlik

 

Dünya”ya En Yakın Nötron Yıldızı <Rx J1856>

 

8

 

B. Demircioğlu, Ş. Kuru

 

The Supersymmetrıc Partners Of The  Sınh-Gordon Potentıal

 

9

 

A. Erdem, B. Özkardeş

 

V829 Her VE  V842 Her DEĞEN ÇİFTLER

 

10

 

Ümit Deniz
Göker

 

Astrophysıcal Shocks Waves

 

11

 

A. Erdem  , D. Sürgit

 

Photometrıc Study Of The Actıve Bınary Star
V1430 Aquila

 

12

 

Devrim
Yazıcı

 

Multıple Lagrangıans For N-Component Bı-amıltonıan Systems

 

13

 

E. Şahin , U. Camcı

 

Bıanchı Tip Iı  Uzay Zamanının Simetrileri

 

14

 

Fevziye Yaşuk,

 

Cüneyt Berkdemir,

 

Ayşe Berkdemir

 

Exact Solutıons For Hartmann Potentıal By Usıng Nıkıforov-Uvarov  Method

 

15

 

G. İnlek, A. Böke, O.Yılmaz, E. Buddıng,

 

O. Demircan

 

The Role Of  Stellar Envelope Convectıon
And Its Relatıon To Observatıonal Data

 

16

 

Gül Gülpınar, Doğan Demirhan , Fevzi Büyükkılıç

 

Theory Of Relaxatıon Phenomena In Iron-Group Dıhalıdes   Near The Crıtıcal  Poınt Of The Grıffıths  Phase

 

17

 

Gül Gülpınar, Doğan Demirhan , Fevzi Büyükkılıç

 

Investıgatıon Of The Behavior Of An Isıng Metamagnet

 

Under The Influence Of A Fıeld Usıng Glauber Dynamıcs

 

18

 

Hakan Ciftci

 

Iterative SOLUTİONS TO THE Dirac EQUATİON

 

19

 

Hasan Karabulut

 

A Sımulatıonal Approach To Teachıng Statıstıcal Mechanıcs  And Kınetıc Theory

 

20

 

H. Ertik, H.H. Erbil,  H. Şirin , T. Kunduracı

 

Tek Boyutta Basamak Potansiyeli İçin Schrödinger Denkleminin Yeni Basit Bir Yöntemle Çözümü

 

21

 

İhsan Yılmaz

 

Garip Quark Maddeli  Sicim Ve Domain Wall Çözümleri

 

22

 

S. Aygün , M. Aygün  ,

 

İ. Tarhan

 

Some Cosmologıcal Models
Wıth Sosmıc Strıngs In Scalar Fıeld Cosmologıes
And Theır Propertıes

 

23

 

Mehmet
Keçeci

 

2n-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Çözümleri ve Bağlantı Sabitinin Instantonlar Arasındaki
Rolü

 

24

 

M. Aygün, İ. Yılmaz

 

Erken Evrende Bazı Topolojik Yapıların
Oluşumu Ve Gravitasyonel Alanları

 

25

 

N. Aksaker, M. Şahan,

 

İ. Yeğingil

 

Yıldızlararası Ortamın Defpos İle
Detaylı İncelenmesi

 

26

 

Nurettın Korozlu , Mehmet Sımsek

 

Quantum Hamılton – Jacobı Formalısm For Exactly

 

Solvable Potentıals

 

27

 

Nurettin Körözlü  , Mehmet Şimşek

 

Tam Çözülebilir Potansiyeller İçin Kuantum Hamilton

 

Jacobi Yaklaşımı

 

28

 

S. S. Doğru , O. Demircan

 

Perıod Changes OF Some Interactıng Bınary  Systems:
Ah Vir, Ux Eri, Bo Vul AND Sw Cyg

 

29

 

Sezgin Aydın,  Mehmet Şimşek

 

Doubly Anharmonıc Oscıllator Potentıal And
Wkb Integrals

 

30

 

S. Aygün, İ. Tarhan

 

Skaler Alan Kaynaklı Bazı Kozmolojik Modeller Ve Özellikler

 

31

 

T. Kunduracı, H. H. Erbil, H. Ertik , H. Şirin

 

Sonsuz Yüksek Trigonometrik Potansiyel

 

Kuyusunda Bulunan Bir Parçacığın Bir-Boyutlu Schrödinger  Denkleminin Yeni Basit Bir Yöntemle Çözümü

 

32

 

T. Tolan, K. Özdaş ,

 

M. Tanışlı

 

Octonıonıc Formulatıon Of The
Classıcal Electromagnetıc Fıeld

 

33

 

Uğur Tırnaklı

 

Statıstıcal Mechanıcal Analysıs Of Real Earthquake Data  And Sımple Models

 

34

 

Özkan V. ,

 

Kılıç H.

 

Tübitak Ulusal Gözlemevi (Tug Astrolabıyla Antalya’ Da  Yapılan 2001 Yılı Güneş Gözlemlerinin Analizi

 

35

 

HÜSEYİN ÇAVUŞ, AYSEL .İ. KARAFİSTAN

 

MAGNETO-HYDRODYNAMIC MODELING OF SOLAR ENVELOPE

 

36

 

E.Ö. Yildirim, M. Koyuncu

 

Neural Network Correlation For The Thermal Conductivity Of Propane

 

37

 

TEKİN DERELİ, AYHAN YÜZÜBENLİ

 

RELATIVISTIC COSMOLOGY MODELS, CLASSICAL COSMOLOGY WITH COSMIC SCALAR FIELDS

(Visited 124 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment