CE İşareti

CE İşareti Nedir?

CE Marking

17.05.2007

(Alıntıdır)

Soru 1) “CE işareti” kısaca nedir?

Cevap 1) CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğinigösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti aşağıdaki şekilde sembolize edilmektedir:

CE

Soru 2) “CE işareti” neden önemlidir?

Cevap 2) “CE işareti”, Avrupa Birliği’nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Türkiye’nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak uygulayacak olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelecektir.

Soru 3) CE işareti uygulaması Türkiye’de ne zaman başlayacak?

Cevap 3) Türkiye ile AB arasında gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın (OKK) 8-11. maddeleri, malların serbest dolaşımının en iyi şekilde temini amacıyla ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki AB araçlarının ülkemiz iç mevzuatına dahil edilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda, AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve kuralları 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiştir.

Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu Topluluk mevzuatını uyumlaştıracak olan kamu kuruluşları 15.1.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bu görevlendirme çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşları tarafından yürütülmekte olan mevzuat uyum çalışmalarının bir kısmı sonuçlandırılmış, bir kısmının çalışmaları ise devam etmektedir. Uyum çalışmaları devam eden bir kısım AB Direktifi ürünlere CE işaretinin iliştirilmesini öngörmektedir.

Uyumu yapılan teknik mevzuatın hukuki altyapısını oluşturmak üzere, ilgili kamu kuruluşlarının da katkısıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanuna istinaden hazırlanan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik”, “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ve “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” 17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak söz konusu Kanun ile uygulama yönetmeliklerinin 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi, ürünlere CE işareti iliştirilme zorunluluğunun da bu tarihte başlayacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizde üretilerek iç piyasaya arz edilecek olan ürünlerin CE işareti taşımasının zorunlu olabilmesi için, ilgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından hazırlanan ve ürünlere CE işareti iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın Türkiye’de yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

Bir örnek verecek olursak, makinalarla ilgili AB direktifinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca milli mevzuat haline getirilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmasından sonra makinaların iç piyasaya arzında CE işareti taşıma zorunluluğu getirilmiş olacaktır. Bu yürürlük tarihi de 11 Ocak 2002’den sonraki bir tarih olacaktır. Dolayısıyla, söz konusu AB direktifleri ilgili kuruluşlarca iç mevzuat haline getirilip yürürlüğe konmadan, bu direktifler kapsamına giren ve iç piyasaya arz edilen ürünlere Türkiye’de CE işareti iliştirilmesi zorunluluğunun getirilmesi de söz konusu değildir.

Diğer taraftan, iç piyasada üretim yapan üreticilerimizin ürünlerine CE işareti iliştirebilmesi için, direktifin öngördüğü hallerde, bu direktifleri uyumlaştıran mevzuat kapsamında uygunluk değerlendirmesi yapacak olan onaylanmış kuruluşların da ilgili kamu kuruluşları tarafından bu mevzuat yürürlüğe girmeden önce belirlenmesi önem taşımaktadır. Türkiye’de iç piyasaya arz edilecek olan ve yukarıda belirtilen direktifler kapsamına giren ürünlere CE işareti iliştirme zorunluluğu her ürün veya ürün grubu için ayrı ayrı tarihlerde başlayacak ve bu tarih de 11 Ocak 2002 tarihinden sonraki bir tarih olacaktır.

Bu çerçevede, üreticilerimizin ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacak olan kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Soru 4) “CE işareti” olmazsa ne olur?

Cevap 4) Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bu işareti taşımayan ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi de mümkün olmayacaktır.

Soru 5) Hangi ürünlerde bu işaret bulunmalıdır?

Cevap 5) CE İşareti, AB’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerde kullanılmaktadır.  Ayrıca, bu direktiflerin Türkçe karşılıkları olan mevzuat taslaklarının ilgili kuruluşlardan temini mümkün bulunmaktadır.

Soru 6) “CE işareti” nin ürüne iliştirilmesinin yolları nelerdir?

Cevap 6) CE işaretinin ürüne nasıl iliştireceği, ilgili direktiflerde belirtilmektedir.

Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirebilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;

  • Düşük riskli ürünlerin (örneğin, bazı makinalar), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin yayımlayacağı uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.
  • Yüksek riskli ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makinalar) mutlaka, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış kuruluşlar-Notified bodies) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir.

Soru 7) Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) nedir? Fonksiyonu nedir?

Cevap 7) Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

Soru 8) Türkiye’de onaylanmış kuruluş bulunmakta mıdır?

Cevap 8) Ürüne CE işareti iliştirilmesini öngören direktifler halihazırda ülkemizde yürürlükte bulunmadığından, bu mevzuat kapsamında faaliyet gösterecek olan onaylanmış kuruluşlar da ilgili kuruluşlarca henüz tespit edilmemiştir. Ancak söz konusu direktifler ülkemizde yürürlüğe girdiğinde, söz konusu mevzuat kapsamında uygunluk değerlendirmesi yapacak olan onaylanmış kuruluşlar da ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olacaktır. Kamu sektörü ve özel sektörden bu göreve talip olacak kuruluşların, faaliyette bulunmak istenilen ürün grubu/grupları direktiflerini inceleyerek gerekli hazırlıkları yapmalarında büyük fayda görülmektedir.

Soru 9) Üreticinin her ürün için mutlaka onaylanmış kuruluşa başvurması gerekli midir?

Cevap 9) Üreticinin, herhangi bir onaylanmış kuruluşa başvurmaksızın da ürününe CE işareti iliştirdiği durumlar bulunmaktadır. Bu husus her bir ürün/ürün grubu için ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Bu çerçevede, üreticilerin ürettikleri ürünlerle ilgili direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacak olan kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Soru 10) Üreticilerimizin ne yapması gerekmektedir?

Cevap 10) Üreticilerimiz, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit ederek, söz konusu direktifleri incelemeli; gerekiyorsa üretim bandında değişikliğe gitmeli ve belgelendirme için hazırlık çalışmalarına başlamalıdırlar.

Soru 11) Her Yeni Yaklaşım Direktifi ürüne CE işareti iliştirilmesini gerektirir mi?

Cevap 11) Hayır. Halihazır durum itibariyle sayısı 24 olan Yeni Yaklaşım Direktiflerinin üçü ürüne CE işareti iliştirilmesini öngörmemektedir.

Ürüne CE işareti iliştirilmesini öngörmeyen Yeni Yaklaşım Direktifleri aşağıda sayılmaktadır:

a) Ambalajlama ve Atıkları

b) Yüksek Hızlı Ray Sistemleri

c) Denizcilik Ekipmanları

CE İşareti Taşıyacak Ürün Grupları, AB’nin İlgili Mevzuatı ve

Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar

Ürün Adı

AB’nin ilgili mevzuatı

Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar

1.Alçak gerilim cihazları Low voltage equipment (73/23/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2.Basit basınçlı kaplar Simple pressure vessels (87/404/EEC;90/488/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3.Oyuncaklar Toys(88/378/EEC;93/68/EEC) Sağlık Bakanlığı
4.İnşaat malzemeleri Construction products (89/106/EEC;93/68/EEC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
5. Elektromagnetik uygunluk Electromagnetic compatibility

(89/336/EEC;92/31/EEC;93/68/EEC)

(98/13/EEC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
6. Makinalar Machinery(98/37/EC; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7. Kişisel korunma donanımları Personal protective equipment

(89/686/EEC;93/68/EEC;93/95/EEC;96/58/EC

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8.Otomatik olmayan tartı aletleri Non-automatic weighing instruments

(90/384/EEC;93/68/EEC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9. Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar Active implantable medical devices

(l90/385/EEC;93/42/EEC;93/68/EEC)

Sağlık Bakanlığı
10.Gaz Yakan Aletler Gas appliances (90/396/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11.Sıcak su kazanları Hot water boilers (92/42/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
12.Sivil kullanım için patlayıcılar Civil explosives (93/15/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13.Tıbbi cihazlar Medical devices (93/42/EEC;98/79/EC) Sağlık Bakanlığı
14.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres

(94/9/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
15.Gezi Amaçlı Tekneler Recreational craft (94/25/EC) Denizcilik Müsteşarlığı
16.Asansörler Lifts (95/16/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
17.Dondurucular Household electric refrigerators, freezers and combinations (96/57/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
18.Basınçlı kaplar Pressure equipment (97/23/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
19.Telekomünikasyon terminal cihazları Telecommunications terminal equipment

(98/13/EC)

Telekomünikasyon Kurumu
20.In vitro diagnostik tıbbi cihazlar In vitro diagnostic medical devices

98/79/EC)

Sağlık Bakanlığı
21. Radyo ve telekomunikasyon terminal cihazları Radio and telecommunications terminal equipment (99/5/EC)

Kaynaklar/References:

  1. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_en.htm
  2. http://www.ekonomi.gov.tr
(Visited 16 times, 1 visits today)
Mehmet Keçeci on FacebookMehmet Keçeci on GithubMehmet Keçeci on GoogleMehmet Keçeci on InstagramMehmet Keçeci on LinkedinMehmet Keçeci on PinterestMehmet Keçeci on RssMehmet Keçeci on TwitterMehmet Keçeci on VimeoMehmet Keçeci on WordpressMehmet Keçeci on Youtube
Mehmet Keçeci
Physicist
Mehmet Keçeci (Kececi, Kecheci)
PhD. Student in Physics, 2001-3+2018 (Thesis Term): Fizik doktora öğrencisi, Tez dönemi.
Master of Science in Physics (MSc.): Fizik Bilim Uzmanı (1998-2001)
Occupational Safety Specialist, OSS: İş Güvenliği Uzmanı, İGU, 2016
Portion of Lesson is finished 2001-2003 (PhD. Doctorate - Physics)
Physicist: Fizikçi

Mefumetto Kecheji
メフメット ケチェジ
めふめつと けちえじ
محمت (محمد) كچه‌جى
Мехмет Кечеджи

Research Areas: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nanotechnology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain, Cryptocurrency.

Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer

International Scientific Programs: Member of Technical Program Committee (TPC)

International Papers: 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant's Role between Instantons with Higher Derivatives. Turkish Journal of Physics
Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178. Mehmet Keçeci
DOI: 10.3906/fiz-1012-66

Online CV (Keçeci Model CV)
1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://mix.office.com/watch/iqdf24j1efu4
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv
15. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
16. https://education.microsoft.com/Status?token=EeDJmtL6

Leave a Comment