Düşünce

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistân olursun.

Diken düşünür dikenlik olursun.

Hz. Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî (rha.)

Düşünce

Meditation

Thought, Thinking

Düşünce

Ne düşünüyorsun ki
Altı üstü bir dünyâ.
Sevsen de sevmesen de
Altı üstü bir dünyâ.

Sevene de hayrı yok sevmeyene de
Seversen batarsın
Sevmesen çıkarsın
Altı üstü bir dünyâ.

Ufuklar bile yâr olmaz
Olanlar ise hep hâr olmuş.
Gel geçelim bu sevdadan
Altı üstü bir dünyâ.

Gamsız kedersiz var mı bir günün
Seni sen yapan ne var
Varsa işte onda var
Altı üstü bir dünyâ.

Var isem var olanda var
Sevgimin anlamı tek Onda var.
Sevmedim O’ndan başka yâr
Varlıkta da yoklukta da var.

Simetrî (Mehmet Keçeci), 1977.

Bize düşüncelerin değil sadece oyun lazım diyen bir partiye üyeyseniz

siz orada sadece ve sadece bir koyunsunuzdur (sheeple).

Mehmet Keçeci, 20.05.2013.

 

Geceler

Nâzlı olsa da, aşka yakalanan kimse, Nâz çekmeğe de alışmalıdır elbette!

İmâm-ı Rabbânî, Üçüncü cild, 7. Mektûp.

Geceler

Nights

 

Geceler

Aşkımı anlattığım en kısa ân
Aşkın içinden geçtiği ân
Âşıka aşkımı anlattığım ân
Aşkın düştüğü geceler.

Aşkın içinde yoğrulduğum
Aşkın boyutunda şekillendirildim
Aşkın ateşinde pişirildim
Aşkın düştüğü geceler.

Aşkın aşk ifadesi
Aşkın ilk cümlesi
Aşkın nûrumsu tütsüsü
Aşkın düştüğü geceler.

Kalbimdeki ateşin serinliği
Kalbimdeki sızının hafifliği
Kalbimdeki durgunluğun inkişâfı
Kalbimdeki aşkın aşk türküsü
Kalbime aşkın düştüğü geceler.

Simetrî (Mehmet Keçeci), 1997.

Ne Buyursun?

Kapımıza değil kalbimize vuran buyursun.

Şems-i Tebrîzî (rha.)

 

Ne Buyursun?

What do (…) command?

buyursun 
Kalpler coşmayınca diller ne buyursun
Gönüller coşmayınca hâller ne buyursun
Gidenler gitti bizler yaya kaldık
Bu âciân ne buyursun.

Kalpler dolmayınca demler ne buyursun
Kalpler taşlardan katı olunca sular ne buyursun
Buyuran buyurmazsa kimler buyursun
Buyuran buyurursa kimler durdursun.

Kelebekler kör olursa şuleler ne buyursun
Deryâlar coşmayınca dalgalar ne buyursun
Hakk buyurunca giryân olur
Buyurmazsa gözler ne buyursun.

Bu mecnûn her dem bekler bir istibşâr
Olmaya her demde devâ bir ibşâr
Hakk buyurursa o zamân gör Mevlâ neyler
Neylerse güzel eyler.

Mecnûnun ıstırâbı sükûndur, sükûnu ıstırâb
Hakyol’da gidenler bengisuya ulaştılar
Erenler degâhında erenler erdi
Bu fâkir neylesin.

Simetrî (Mehmet Keçeci),

1996, İzmit/Kocaeli.

 

Katre

Bir katre içen çeşme-i pür hun-ı fenadan
Başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan.
(Fenâlığın kan dolu çeşmesinden bir damla içen artık bir daha belâ yağmûrundan kurtulamaz)
Ziyâ Paşa, Terkîb-i Bend

Bir katre olma, kendini deniz hâline getir. Hz. Mevlânâ (rha.)
Mademki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin. Hz. Mevlânâ (rha.)

Katre

Drop
 

Katre

Gönlümde bir damla su bir katre âteş
İster yan ister ferahla
Benim dünyâm bu
İster ağlâ ister gül.

Simetrî (Mehmet Keçeci),

1995, İzmit/Kocaeli.

Sen

Her şeyi, aramadıkça bulamazsın; fakat bu Dost başka; bunu bulmadan arayamazsın. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (rha.)

Sen

You

Hû 
Gölümde kopan fırtınalara
Damla damla yağan yağmurlara
Gece gündüz uyuyan mahmurlar
Seni sordum Seni.

Denizlerde yüzen mahilere
Dağlara tırmanan dağcılara
Kuşlar gibi uçan planörlere
Seni sordum Seni.

Avare avare dolaşan gezegenlere
Yağmur çamur dinlemeyen şoförlere
Fezada yürüyen astronotlara
Seni sordum Seni.

Anlâdım ki aratan Sen
Yürüdüğüm yolu ışıtan Sen
Gönlüme aşkı düşüren Sen
Seni senle bildiren Sen
Seni bende aratan Sen
Seni içimde yaşatan Sen
Bildim ki her şey Senden
Gördüm ki her şey Senden
İnandım ki beni ben yapan Sen.

Simetrî (Mehmet Keçeci), 1977.

 

“O” dediğimiz Hû’dur. Hû’nun manası: “O kimse”… demektir. Ama, bizim kastımız Hakkın zâtıdır. Açıkçası, irfân sâhibi şöyle mülahaza eder: Cümle varlık Hakkın; bende olan varlık dahi Hakkın… Risâle-i Lübbb’ül-Lübb ve Sırrüs’s-Sırr (Özün Özü ve Sırrın Sırrı Risâlesi), Muhiddîn-i Arabî, Çeviri: İsmail Hakkı Bursevî, Sadeleştiren: Abdülkâdir Akçiçek