Açık Eğitim ve Açık Rozetler

Açık Eğitim ve Açık Rozetler
Open Education and Open Badges
Mehmet Keçeci
03.07.2017

#OpenBadges #YearofOpen

Badges of Microsoft Education
Badges of Microsoft Education [1]

[8]

Günümüzün eğitim ve öğretiminin imkanları ve sınırları her geçen gün değişmektedir. Bilginin ânlık değişimi, yenilenmesi karşısında bireylerin, toplumların, ulusların ve bütün bir insanoğlunun yetişmesi açısında “Açık Eğitim” her geçen gün önem kazanmaktadır.

The possibilities and boundaries of today’s education and training are changing day by day. “Open Education” is gaining importance every day in terms of the growth of individuals, societies, nations and all human beings in the face of instantaneous exchange of information and renewal.

Küresel birçok bölgede eğitim imkanlarının kısıtlı olması, iç savaşların sürmesi ve dünyamızda 70 milyon civarında göçmen, yurtsuz olduğu düşünüldüğünce açık eğitimin önemi daha da ciddi bir âciliyet arz etmektedir. Hem günümüz açısından hem de gelecekteki nesilleri düşündüğümüzde açık eğitimin kapsamının arttırılması ve genişletilmesi âcil sinyali vermektedir. Bu eğitimin teşvik edilmesi, sertifikalandırılması, taşınması ve ispatlanabilirliğinin olması için “Açık Rozetler” sistemi bizlere bir çözüm sunmaktadır.

The lack of educational opportunities in many parts of the globe, the continuation of civil wars and the fact that 70 million immigrants in our world are thought to be homeless are even more serious. When we think about both the present and the future generations, the expansion and enlargement of the scope of open education gives a hurting signal. The “Open Badges” system offers us a solution for promoting, certifying, transporting and proving this training.

Ayrıca bu 2 sistem özellikle 2012’den günümüze yeni bir bilim alanının doğmasını sağlamıştır. Kendi içinde yüzlerce dala ve çalışana ihtiyaç duyacağından yeni bir sektörel alan oluşturacaktır. Daha düşük maliyetlerle hem yerel hem de küresel girişimciliğin önünün de açılmış olacaktır. Her bireyin bu yeni alanla ilgilenmesi kendisin ve ülkesinin faydasına olacağı kaçınılmazdır. Açık Eğitim [2] ve Açık Rozet [3], [4] uygulamalarından örnekler araştırma için verilmiştir.

In addition, these 2 systems have made it possible to create a new scientific field, especially in 2012. Since there will be hundreds of divers and employees in it, a new sector will be created. At a lower cost, both local and global entrepreneurship will be opened. It is inevitable that every individual will be interested in this new field and that everyone person (he or she) will benefit. Examples from the Open Education [2] and Open Badge [3], [4] applications are given for research.

What is Open Education? Questions [5].
Açık Eğitim Nedir? Cevaplar bana âiddir [6].

Mehmet Keçeci: Açık Eğitim; Bireylerin istedikleri veya belirli anlarda kayıtlı, kayıtsız, ücretli, ücretsiz, çevrim dışı veya çevrim içi olarak alabildikleri bir eğitim sistemidir.

Mehmet Keçeci: Open Education; It is an educational system that individuals (or groups) can receive (non register), register at certain or indifferent fields (paid, free, offline or online).

Why do you think Open Education is important?
Açık Eğitim hakkında ne Ddüşünüyorsunuz?

Mehmet Keçeci: Açık Eğitim insanoğlunun geleceği ve bireylere benzer hakların sağlanması, bireylerin ve toplumların istenen seviyede yetişmesi için çok önemlidir.

Mehmet Keçeci: Open Education It is very important for the future of human beings to provide similar rights to individuals and to raise individuals and societies at the desired level.

What changes do you hope Open Education will bring?
Açık Eğitimin Hangi Değişiklikleri Getireceğini Umuyorsunuz?

Mehmet Keçeci: Açık eğitimin özellikler yetersiz imkan çerçevesinde olanları istedikleri bir eğitim düzeyine getireceğini düşünüyorum. Bu da dünyadaki göç hareketlerini azaltacaktır. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinden istenen eğitim alınabilinecektir.

Mehmet Keçeci: I think that the characteristics of open education will bring those in the framework of inadequate opportunities to the level of education they desire. This will diminish/reduse the migration movements around the world. Because the desired training will be available anywhere in the world.

What role do you think Open Education will play in education in the future (either in the country or the region)?
Açık Eğitim gelecekteki eğitimde (ülke veya bölgede) hangi rolü oynayacağını düşünüyorsunuz?

Mehmet Keçeci: Kendi ülkemiz açısından baktığımızda birinci dereceden sorun olmasa da her isteyenin istediği gibi bir eğitim alabilmesi, sosyal imkanların gelişmesi, iş alanlarına daha yetişkin birylerin katılımı ve yenilenen bilgi ve teknolojiye uyum göstermesi açısından oldukça faydalı olacaktır. Çevre ülkeler açısından bakıldığında olay daha da ciddi boyutları kapsamakdatır. Türkiye şu anda 3,5 milyona yakın göçmeni barındırmaktadır. Bunların eğitimi ve ülkelerinede tekrar faaliyet alanlarının açılması için açık eğitimin önemli bir katkısı olacaktır.

Mehmet Keçeci: When we look at our country from the perspective there is no problem in the first instance, but it will be very beneficial to have an education like every wanting, to develop social opportunities, to participate in more adult people in business areas and to adapt to renewed information and technology. From an environmental point of view, the case covers even more serious dimensions. Turkey currently has close to 3.5 million immigrants. Their education will be an important contribution to open education for the opening of areas of activity again in their countries.

OBN
OBN [7]

Kaynakça: References (Open Education & Open Badges (Earner, Designer, Issuer))

 1. https://education.microsoft.com/Status/Public/Achievements?token=EeDJmtL6
 2. https://education.microsoft.com/Status/Public?token=EeDJmtL6
 3. https://www.udemy.com/user/mehmetkeeci
 4. https://www.codeschool.com/users/mkececi
 5. https://courses.edx.org/u/mkececi
 6. Google Education: https://edutrainingcenter.withgoogle.com (Fundamentals Training, Advanced Training, Devices Training, Trainer Course, Digital Citizenship and Safety Course)
 7. Google The Digital Garage: https://learndigital.withgoogle.com
 8. http://www.openbadgenetwork.com/lp-profile-10/mkececi/courses
 9. Beta Tester: https://www.coursera.org/user/i/f50fe5dc943341246de13b30169ed87d
 10. https://backpack.openbadges.org/share/86afee87f2cc3a03f2370b9e6be2560e
 11. https://backpack.openbadges.org/share/879adcb633aa69e7b0c0b1b356bbfd79
 12. https://backpack.openbadges.org/share/1f2b19b491054839273a719fe2f3b413
 13. https://backpack.openbadges.org/share/25ca8fd97df1ac211d2335e27b172fb7
 14. https://backpack.openbadges.org/share/0408bf09757b654a9a17aab81b7743e7
 15. https://backpack.openbadges.org/share/0bbb13372f47531026ae24eb44ae2f61
 16. https://www.openbadgeacademy.com/r/mkececi
 17. https://openbadgepassport.com/app/user/profile/15961
 18. https://education.github.community/u/WhiteSymmetry
 19. https://passport.cancred.ca/app/gallery/badges/136
 20. https://api.badgr.io/share/collection/55f6069cb6a8861abd957632b5a465a9
 21. https://www.badgelist.com/MK-Badges
 22. https://www.badgelist.com/MK-Akademi
 23. https://credly.com/members/profile/2279592
 24. https://badges.fedoraproject.org/user/mkececi
 25. http://mehmetkececi.com/?p=1162
 26. https://www.yearofopen.org/what-is-open-education
 27. http://www.openbadgenetwork.com/forums/topic/d3-activity-follow-up-activity-open-education-synergies/#post-4144
 28. http://www.openbadgenetwork.com/lp-profile-10/mkececi/courses
 29. https://www.youtube.com/watch?v=Lo21-BffO4w

Dijital Rozetler ve Rozhendis

Açık Dijital Rozetler ve Rozhendis

(Rozet Mühendisi)

Open Digital Badges and Badgineer (Badge Engineer)
Mehmet Keçeci

04.05.2017

Badgineer
Rozhendis

Günümüzün yayınlaşan ve geleceğin önemli bir konusu olacak olan “Açık Dijital: Open Badge” Rozetler, Sertifikalar, Diplomalar, Katılım Belgeleri, Onur ve Takdir Belgeleri her geçen gün daha da önemli hâle gelmektedirler.

Benim 250 civarında (Microsoft [3], Google, vs.) bu tür belgelerim eğer onaylı bir dijital kayıt olmaz ise bunlar bir gün unutulacak veya kaybolacaklardır. Lisede, üniversitede 1 sene aldığı dersin adını, hocasını, kitabını unutan insan elinde bir belge olmadığında bunların ispatını da yapamayacaktır. Artık çağımız her şeyin elimizin altında, taşınabilir, onaylı, kaybolmaz bir dijital kayıt istemektedir. Bu yüzden kurumlar, devletler ve özellikle uluslararası toplum en hızlı bir şekilde bunu değerlendirmeli ve bir uluslararası “Açık Dijital Sertifikalandırma” çağını başlatmalarıdır.

Bunun bizlere ne gibi faydası olacaktır: Her birey, öğrenci elde ettiği bütün başarıları dijital rozetler, sertifikalar, diplomalar ile dünyanın neresinde olursa olsun bunları bir tık ötede, İnternet üzerinden gösterebilecek, referans verebilecek, CV’sine eklenebilecektir.

Aldığı her ders için okulu bir dijital rozet verse, gösterdiği her başarıda, hünerde, yetenekte öğretmeni bir dijital rozet verse veya işte gösterdiği başarıdan sonra bir dijital rozet alsa hayatı boyunca bunları yanında taşımadan, kaybolma riski olmadan dünyanın herhangi bir yerinde saniyeler içinde başarılarını sunabilse güzel olmaz mı? Benim düşüncen elbette güzel olur.

Bu dijital kayıtların güvenlikleri devletler ve uluslararası bir toplum tarafından sağlansa ve sizden diploma istendiğinde bu toplumun websitesindeki adresine bağlantı vermeniz yeterli olacaktır. Özellikler kriptolanmış verileriniz korunacak sizler istediğinizde .pdf, .png gibi formatlarda da bunları saklayabileceksiniz.

Geleceğin toplumu RozetZinciri (BadgeChain), BlokZinciri (BlockChain) gibi toplumsal bağlarla birbirlerine bağlanacaklar. Ben şu âna kadar hem dijital rozet, sertifika alan tarafında hem de veren tarafında biri olarak bunu oldukça faydalı buluyorum. Geleceğin çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) eğitime de çok katkıları olacaktır. Uzaktan (remote), herhangi bir yerden (anywhere) eğitim almak veya vermek, sertifikalandırmak çok daha kolay ve anlaşılabilir hâle gelecektir.

Türkçesi bana âiddir. English: Badge + Engineer: Badgineer. Turkish: Rozet + Mühendis: Rozhendis [1, 2] (by Mehmet Keçeci, 10.03.2017) İlk kullandığım yer: http://www.openbadgenetwork.com/forums/topic/a3-activity-value-trust/#post-2779

Kaynakça: References

 1. http://www.openbadgenetwork.com/forums/topic/a3-activity-value-trust/#post-2779
 2. https://credmos.com/badges/rozhendis
 3. https://education.microsoft.com/Status/Public/Achievements?token=fL0yTUq0