Bilim ve İnsanlık Tarihi Bir Gün Tekrar Yeniden Yazılacak

Bilim ve İnsanlık Tarihi Bir Gün Tekrar Yeniden Yazılacak

History of Science and Humanity will be Written Again Someday

Mehmet Keçeci

20.09.2012

Göbekli Tepe

    İnsanlık tarihi bir bakıma insanların ticaret ve tarım, çiftçilik, hayvancılık yapmalarıyla başladığını söyleyebiliriz. Bunun için verimli topraklar ve büyük ırmaklar ister istemez bir cazibe merkezleri olmaktadır. Nil nehrinin kaynağından başlayan yerleşim alanları zamanla Mısır merkezindeki medeniyete kadar ilerlemiştir. Aynı şekilde Kızıl denizden ilerleyen topluluklar Lübnan, Suriye ve Anadolu topraklarına ulaşmışlar ve buradan 2 kola ayrılarak bir taraf Kapadokya Volkaniklerine, Konya ovasına diğer taraftan Bingöl volkanik alanlarına doğru ilerleyişlerini sürdürmüşlerdir.

Buraya kadar her şey normalken ne oldu da bazı şüpheler doğmaya başladı?

    İnsanlık tarihini düşündüğümüzde sadece yukarıda anlattıklarımız çok küçük bir kısmını kapsadığını görürüz. Bunun yanında hemen hemen her 100 yılda bir insanlık tarihinin yeniden yazıldığına şahit olduğunuzda buna çok şaşırmayınız. Bilimin ve tarihin tedrici ilerleme yolunda bunların normal olduğunu göreceksiniz. Belki ilk insan ve atamız, babamız olan Hz. Âdem (a.s.) ve yine ilk annemiz olan Hz. Havva’dan bu yana kaç yıl oldu?

    Bulunan eşyalar, kemikler üzerinde değişik yöntemler kullanılarak tarih belirleme yapılır. Bu yöntemlerin hepsi tam doğru sonuç vermezler. Bazıları yakın, bazıları ise belirli aralıklarda doğru veya yakın sonuçlar verirler. C-14, X-Ray, CT, NMR, RF, Moleküler Genetik Saat, Argon, Paleomanyetik, Elektron Spin Rezonans (ESR), Isıl ışıma (termolüminesans), uranyum izotop jeokronoljisi, U-Th, diğer radyoaktif maddeler vs. Bunların en meşhuru olan C-14 metodu (C12,13 kararlı C-14 ise 5730 yıllık bir yarılanma süresi olan radyoaktif bir elementtir) ile belirlenir fakat bu yöntem 58-62bin yıllık azami yıl doğruluğu vardır ve her aralıkta yanı doğruluğu da vermez. Ayrıca kalibre tarihi yapılmış olması gerekir. [6, 7]

Karbon 14

BP: Before Present: Günümüzden Önce (GÖ) fakat Present= MS 1950 olarak belirlenmiştir.

cal: calibrated years: kalibre yılı

C-14: 27 Şubat 1940’da Berkeley deki Kaliforniya Üniversitesi Işıma Laboratuvarı’nda Martin Kamen ve Sam Ruben tarafından keşfedilmiştir.

    Bu soru çok önemlide olsa ben şu anda buna fazla girmeyeceğim ama bunun cevabı “İnsan/Human” dediğimiz “Homo Sapiens Sapiens” için (diğerleri konumuz dışındadır. Homo=Man=İnsan Sapiens=Wise=Bilge, Akıllı, Bilgili Homo Sapiens Sapiens=Akıllı İnsan anlamına gelir ve biz diğerleriyle veya sadece “Homo Sapiens”lerle ilişkilendirmeyeceğiz.)

 1. İnsanoğlunun nüfus artış oranlarının geriye doğru hesaplanmasından yaklaşık bir sonuç bulunabilmektedir. (Burada Hz. Nuh (a.s) ve tufan, felaketler faktörü (ben bunun tufan için 1/10bin sene, diğerleri içinde 10bin sene olduğu düşüncesindeyim) sonradan veya doğrudan eklenebilinir. Bende bu çalışmaları yapanlardan birisi olarak bunun yaklaşık olarak doğru sonuç verdiği kanaatindeyim. (67-80bin)+20bin yani azami 100bin sene vermektedir. İnsanların kıtalara dağılımı artık tahmin edilebilinmektedir. Dillerin oluşumu ve birbirleri ile ilgileri de buna benzer olarak tahmin edilinebilmektedir. İnsanoğlu soyunun 5000 atadan olduğu tahmin edilmektedir ve yaşayan tüm insanların ise 78-80 milyar olduğu düşünülmektedir.

 2. Dağılım haritası ilk insanların Afrika’da 70bin sene önce çıktığını söyler. (Bu ilk insan olarak inandığımız Hz. Âdem (a.s.) (Adam, Elley, Ele, Törüngey, Türüngey (Tör/Tür=Türemek)) ile Hz. Havva’nın (Eva, Eve, Eje, Ece, Eçe, Ejey, Ecey, Eş (Ec/Eç/Eş=Büyük kızkardeş, kraliçe, anne)) Arafat’ta buluşmasına aykırı değildir. Çünkü buluştuktan sonra kendileri veya nesillerinin topluluk olarak nerede yaşadıkları hakkında bilgimiz yoktur. Dikkat edilirse her ikisi de ayrı yerlerden buraya birbirlerini bulmak için gelmişlerdir. İlk mabedin Kâbe olması ilk insanla başlamıştır.

 3. İnsan genetiği üzerinde yapılan çalışmalar 1999’da insanoğlunun en fazla 100bin seneye dayandığını göstermiştir.

 4. Antropoloji, insan kemik kalıntıları, yaptığı eser incelemeleri, göçler vs. Bu tür çalışmalar ise en fazla 120bin sene verir ki burada ki bazı verilerin insan mı diğer goril, şempanze, orangutan, pan, gibbon (gibi türlerdir ki bizim konumuzun dışındadırlar) tipleri mi oldukları kesin değildir.

 5. Bazı kaynaklar 200bin yıla kadar uzatmaktadırlar. Fakat bu Homo sapiens’leri de içine alır biz ise sadece Homo Sapins Sapiensler yani insanı söz konusu inceliyoruz.

 6. Diğer ilmi çalışmalar.

    Ne oldu da burada şüpheler uyanmaya başladı? Daha düne kadar Sümerliler hakkında doğru dürüst bilgilerimiz yokken ilk önce Suriye’de Tel-Esved (?? ????, Tell Aswad) yerleşim biriminin MÖ. 8200-8700 lere dayandığı gösterildi bu dağılım noktası üzerinde bir yerdeydi ve her şey normaldi evet, ne oldu da şüpheler uyandı. İnsanlık ilk göçebe hayatına 60bin senelere, hayvan evcilleştirme MÖ. 14-15000lere (GÖ 17000) (bazı kaynaklara göre daha da yakındır), tarım kültürü MÖ. 10binlere (GÖ:1200) (ilk önce yabani bitkilerin toplanması MÖ. 7000lerde yetiştirilmesi ve sonra da melezlemeye gitmişlerdir), yazı kültürü ise MÖ 3200lere (GÖ:5200) dayanmaktadır. Acaba bunlar değişecek mi? Karacadağ/Şanlıurfa buğdayı dünyanın yetiştirilen ilk buğdayı mı? 

    1963’lerde Şanlıurfa’nın yakınlarında Göbekli Tepe bulunmuştu. 1995 yılında arkeolog Prof. Klaus Schmidt tarafından Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün desteğiyle başlayan kazılar bu tepede bulunan 20 alandan birinin MÖ.9600’lere dayandığı görülünce tarihi bilgilerimizdekilerle uyuşmadığı görüldü. Diğer alanların ise MÖ. 12000-13000lere dayandığı sanılmaktadır. Çünkü ilk önce Tel-Esved/Suriye’de olması gereken bu yapıt Göbekli Tepe/Şanlıurfa/Türkiye’de çıkması göç yolları tarihleri veya göç yolları hakkındaki bilgilerde şüphe uyandırmıştır.

 1. Tel-Esved’de bulunan insanlar daha önce inşa etmesi gerekirdi?

 2. O zaman bu yapıyı yapanlar kimlerdi, hangi yol üzerinden ve hangi amaçla buraya gelmişlerdi?

 3. Mermerlere hayvan gravürlerini nasıl ve niçin yapmışlardı?

 4. Bu hayranların bir kısmını evcilleştirmişler miydiler?

 5. Bu devasa 6 katlı yapıyı hangi araçlarla yapmışlardı?

 6. 60 tonu bulan mermerleri buraya nasıl taşımışlardı?

 7. Onlardan kalan mezar kalıntıları var mıydı? Eğer mezar kalıntıları buluna bilirse onların genetik ve yaş tayininden birçok bilgiler öğrenilebilinir.

 8. Ve tabii ki bunların sonuna ne olmuştu da burayı küçük taşlarla kapatarak nereye niçin gitmişlerdi?

 9. Göbekli Tepeyi kimler inşa etti?

 10. Göbekli Tepe dünyanın ilk mabedi mi? (Daha önce belirttiğim gibi dünyanın ilk mabedini, camisini, mescidini ve kıblesi “Kâbe/Beytullâh/Allâh’ın Evi”dir. Fakat Kâbe Hz. Âdem (a.s.) oğlu Hz. Şit (a.s) (Şis, Allah’ın hibesi) zamanında 4 duvar olarak yapılmış ve Hâcer-ül Esved’de bir köşesine konulmuştur. Bundan sonra tekrar Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s. tarafından günümüzdekine benzer bir şekilde inşa edilmiştir. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Beyt, Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı. [8]) Bu inşaat tahminen yaklaşık olarak MÖ. 1700 yılları olabilir ama Mö. 1500-2500 arası oldukça kuvvetlidir. 

 11. Göbekli Tepedeki “T” işareti Tau, ankh, Yaşam haçı, şeytan, typhon, tifon, Tanrı veya birer insan işaretinin ilk atası mı? Mısır kötülük tanrısı seth, set, setek, sutekh, typhon (satan, şeytan), anubis, isis, amon, mut’un elindeki ilmikli T (ankh, yaşam haçı)’ın ilk işareti mi? Mısır kralı Tutankamon’un mezarından çıkan ankh’ın ilk sembolu müdür?

 12. Buraya bu ağır sütunlar araba olmadan, tekerlek olmadan nasıl getirildiler?

 13. Ceylan, Alageyik, yaban domuzu, yaban koyunları kalıntıları sadece yabani hayvancılıkla, avcılıkla, toplayıcılıkla mı geçiniyorlardı yoksa burası bir yerleşim bölgesi olmadığından farklı bir yerden gelip burayı inşa ettiklerinden mi böyleydi? Yoksa avcılıktan tarım toplumuna burada mı geçmişlerdi?

 14. Burayı inşa edenler göçebe, avcılar mı yapmıştı çünkü bereketli hilalde bulunanlar bunun yapımından en az 1000 sene veya daha da fazla süre önce tarım toplumuna geçmiş olmaları gerekiyor du.

 15. Göbekli Tepe ile Şanlıurfa arasında bir ilişki var mı? Şanlıurfa’da bulunan 11bin yıllık buluntularla ilişkileri var mıydı?

 16. T şeklindeki yapılarda el şekilleri varken neden yüz şekilleri çizilmemişti? Hayvanların yüz şekilleri mevcuttu özellikle leoparın.

 17. İlk kaldıraç/lever burada mı kullanılmıştı?

 18. Her bir taşı taşımak için kaç kişi gerekiyor, 50 mi?

 19. Oymaları oyma ustaları mı yapmıştı yani daha önceden oymacılık biliniyor muydu? Kazıcılık, duvarcılık vs.?

 20. Burası kaç yılda bitirilmiştir? En az 20 alan olduğu düşünülmektedir. Her biri için 1 sene harcanmışsa 20 senelik bir zaman dilimi gerekir. Bu arada ölenler olmuş olması kaçınılmazdır acaba onlardan kalan iskeletler bulunabilecek midir?

 21. O devirde inançlar insanları ne kadar etkiliyordu?

 22. Hayvanlardan daha üstün olduğumuzu bildiren din bu tapınağın yapımında etkili mi olmuştu? Bu bir hayvanlara karşı bir üstünlük gösterisi miydi, yoksa bir cenaze, defin tören yerleri miydi?

 23. Boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, turna, yaban ördekleri, akrep, akbaba, leopar resimlerinin anlamları neydi?

 24. Burası Nuh Tufanı ile topraklar altında kalan, yeri o devirde bilinmeyen Kâbe’ye alternatif olarak mı yapıldı?

 25. Yerleşim alanlarının artması ve her yerleşim yerinde insanların ibadet haneleri yapması buranın önemini mi yitirtmişti?

 26. Bazı insanların evlerine astıkları hayvan figürleri bu toplumdan kalan alışkanlıklar mıydı?

 27. Kafatası kültüne mi sahipti? Ölülerini akbabalara mı yediriyorlardı? Kafataslarını mı saklıyorlardı?

 28. Öldükten sonra dirileceklerine inanıyorlar mıydı?

 29. Hayvan resimleri birer muhafız mı?

 30. Resimlerdeki kemer ve kemer tokası o devirdeki insanların kemer yapmayı bildiklerini ve kullandıklarını mı gösterir? Tilki derisinden yapılmış peştamal resimleri de aynı anlama mı geliyor? Mısır figürlerindeki peştamallarla bir bağlantısı var mıydı?

 31. Yapılar çember biçiminde olmaları ve çevrelerindeki T şekilleri merkeze bakarken merkezdeki 2 T şekli birbirlerine bakıyor olmaları acaba onların ilk insan Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havva’yı mı simgeliyorlardı?

 32. Şanlıurfada İbrahim ve Zeliha (Züleyha’nın kısaltılmışı) adlarının çok verilmesi gibi daha başka tarihi adlar da mevcut mu?

 33. Bunları yapabilmek için bir yerleşik hayata geçmiş üretim yapan, sanatkâr, mühendislik düşünceleri oluşmuş bir toplum gerekli değil midir?

 34. Dünyanın ilk alfabesi acaba burada mı yazıldı?

ilk yazı

HCH harflerinden oluşmaktadır. Bu bir alfabe mi yoksa kemer süsü mü?

Türkiye

 

tarım kültürü

 

 

 

Resimler: Photographs by

 1. Haldun Aydıngün

 2. Berthold Steinhilber

 3. Vincent J. Musi

Kaynaklar: References

 1. http://gobeklitepe.info

 2. http://www.archaeology.org/0811/abstracts/turkey.html Volume 61 Number 6, November/December 2008

 3. http://www.theweek.co.uk/28199/digging-history-gobekli-tepe-turkey

 4. http://www.thedailybeast.com/newsweek/2010/02/18/history-in-the-remaking.html

 5. http://www.guardian.co.uk/science/2008/apr/23/archaeology.turkey

 6. http://serc.carleton.edu/vignettes/collection/35379.html

 7. http://serc.carleton.edu/images/NAGTWorkshops/geomorph/vignettes/figure_1_1250225262.v2.webp

 8. Kurân-ı Kerîm, Bakara Sûresi: Ayet: 127, Diyânet Meali.

 9. http://ngm.nationalgeographic.com/2011/06/gobekli-tepe/musi-photography

 10. http://www.mekan360.com/360fx_anasayfa_gobeklitepesanliurfa-anasayfa.html

 11. http://www.gobekli.net

 12. http://ngm.nationalgeographic.com/2011/06/gobekli-tepe/mann-text