Bilim ve İnsanlık Tarihi Bir Gün Tekrar Yeniden Yazılacak

Bilim ve İnsanlık Tarihi Bir Gün Tekrar Yeniden Yazılacak

History of Science and Humanity will be Written Again Someday

Mehmet Keçeci

20.09.2012

Göbekli Tepe

    İnsanlık tarihi bir bakıma insanların ticaret ve tarım, çiftçilik, hayvancılık yapmalarıyla başladığını söyleyebiliriz. Bunun için verimli topraklar ve büyük ırmaklar ister istemez bir cazibe merkezleri olmaktadır. Nil nehrinin kaynağından başlayan yerleşim alanları zamanla Mısır merkezindeki medeniyete kadar ilerlemiştir. Aynı şekilde Kızıl denizden ilerleyen topluluklar Lübnan, Suriye ve Anadolu topraklarına ulaşmışlar ve buradan 2 kola ayrılarak bir taraf Kapadokya Volkaniklerine, Konya ovasına diğer taraftan Bingöl volkanik alanlarına doğru ilerleyişlerini sürdürmüşlerdir.

Buraya kadar her şey normalken ne oldu da bazı şüpheler doğmaya başladı?

    İnsanlık tarihini düşündüğümüzde sadece yukarıda anlattıklarımız çok küçük bir kısmını kapsadığını görürüz. Bunun yanında hemen hemen her 100 yılda bir insanlık tarihinin yeniden yazıldığına şahit olduğunuzda buna çok şaşırmayınız. Bilimin ve tarihin tedrici ilerleme yolunda bunların normal olduğunu göreceksiniz. Belki ilk insan ve atamız, babamız olan Hz. Âdem (a.s.) ve yine ilk annemiz olan Hz. Havva’dan bu yana kaç yıl oldu?

    Bulunan eşyalar, kemikler üzerinde değişik yöntemler kullanılarak tarih belirleme yapılır. Bu yöntemlerin hepsi tam doğru sonuç vermezler. Bazıları yakın, bazıları ise belirli aralıklarda doğru veya yakın sonuçlar verirler. C-14, X-Ray, CT, NMR, RF, Moleküler Genetik Saat, Argon, Paleomanyetik, Elektron Spin Rezonans (ESR), Isıl ışıma (termolüminesans), uranyum izotop jeokronoljisi, U-Th, diğer radyoaktif maddeler vs. Bunların en meşhuru olan C-14 metodu (C12,13 kararlı C-14 ise 5730 yıllık bir yarılanma süresi olan radyoaktif bir elementtir) ile belirlenir fakat bu yöntem 58-62bin yıllık azami yıl doğruluğu vardır ve her aralıkta yanı doğruluğu da vermez. Ayrıca kalibre tarihi yapılmış olması gerekir. [6, 7]

Karbon 14

BP: Before Present: Günümüzden Önce (GÖ) fakat Present= MS 1950 olarak belirlenmiştir.

cal: calibrated years: kalibre yılı

C-14: 27 Şubat 1940’da Berkeley deki Kaliforniya Üniversitesi Işıma Laboratuvarı’nda Martin Kamen ve Sam Ruben tarafından keşfedilmiştir.

    Bu soru çok önemlide olsa ben şu anda buna fazla girmeyeceğim ama bunun cevabı “İnsan/Human” dediğimiz “Homo Sapiens Sapiens” için (diğerleri konumuz dışındadır. Homo=Man=İnsan Sapiens=Wise=Bilge, Akıllı, Bilgili Homo Sapiens Sapiens=Akıllı İnsan anlamına gelir ve biz diğerleriyle veya sadece “Homo Sapiens”lerle ilişkilendirmeyeceğiz.)

 1. İnsanoğlunun nüfus artış oranlarının geriye doğru hesaplanmasından yaklaşık bir sonuç bulunabilmektedir. (Burada Hz. Nuh (a.s) ve tufan, felaketler faktörü (ben bunun tufan için 1/10bin sene, diğerleri içinde 10bin sene olduğu düşüncesindeyim) sonradan veya doğrudan eklenebilinir. Bende bu çalışmaları yapanlardan birisi olarak bunun yaklaşık olarak doğru sonuç verdiği kanaatindeyim. (67-80bin)+20bin yani azami 100bin sene vermektedir. İnsanların kıtalara dağılımı artık tahmin edilebilinmektedir. Dillerin oluşumu ve birbirleri ile ilgileri de buna benzer olarak tahmin edilinebilmektedir. İnsanoğlu soyunun 5000 atadan olduğu tahmin edilmektedir ve yaşayan tüm insanların ise 78-80 milyar olduğu düşünülmektedir.

 2. Dağılım haritası ilk insanların Afrika’da 70bin sene önce çıktığını söyler. (Bu ilk insan olarak inandığımız Hz. Âdem (a.s.) (Adam, Elley, Ele, Törüngey, Türüngey (Tör/Tür=Türemek)) ile Hz. Havva’nın (Eva, Eve, Eje, Ece, Eçe, Ejey, Ecey, Eş (Ec/Eç/Eş=Büyük kızkardeş, kraliçe, anne)) Arafat’ta buluşmasına aykırı değildir. Çünkü buluştuktan sonra kendileri veya nesillerinin topluluk olarak nerede yaşadıkları hakkında bilgimiz yoktur. Dikkat edilirse her ikisi de ayrı yerlerden buraya birbirlerini bulmak için gelmişlerdir. İlk mabedin Kâbe olması ilk insanla başlamıştır.

 3. İnsan genetiği üzerinde yapılan çalışmalar 1999’da insanoğlunun en fazla 100bin seneye dayandığını göstermiştir.

 4. Antropoloji, insan kemik kalıntıları, yaptığı eser incelemeleri, göçler vs. Bu tür çalışmalar ise en fazla 120bin sene verir ki burada ki bazı verilerin insan mı diğer goril, şempanze, orangutan, pan, gibbon (gibi türlerdir ki bizim konumuzun dışındadırlar) tipleri mi oldukları kesin değildir.

 5. Bazı kaynaklar 200bin yıla kadar uzatmaktadırlar. Fakat bu Homo sapiens’leri de içine alır biz ise sadece Homo Sapins Sapiensler yani insanı söz konusu inceliyoruz.

 6. Diğer ilmi çalışmalar.

    Ne oldu da burada şüpheler uyanmaya başladı? Daha düne kadar Sümerliler hakkında doğru dürüst bilgilerimiz yokken ilk önce Suriye’de Tel-Esved (?? ????, Tell Aswad) yerleşim biriminin MÖ. 8200-8700 lere dayandığı gösterildi bu dağılım noktası üzerinde bir yerdeydi ve her şey normaldi evet, ne oldu da şüpheler uyandı. İnsanlık ilk göçebe hayatına 60bin senelere, hayvan evcilleştirme MÖ. 14-15000lere (GÖ 17000) (bazı kaynaklara göre daha da yakındır), tarım kültürü MÖ. 10binlere (GÖ:1200) (ilk önce yabani bitkilerin toplanması MÖ. 7000lerde yetiştirilmesi ve sonra da melezlemeye gitmişlerdir), yazı kültürü ise MÖ 3200lere (GÖ:5200) dayanmaktadır. Acaba bunlar değişecek mi? Karacadağ/Şanlıurfa buğdayı dünyanın yetiştirilen ilk buğdayı mı? 

    1963’lerde Şanlıurfa’nın yakınlarında Göbekli Tepe bulunmuştu. 1995 yılında arkeolog Prof. Klaus Schmidt tarafından Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün desteğiyle başlayan kazılar bu tepede bulunan 20 alandan birinin MÖ.9600’lere dayandığı görülünce tarihi bilgilerimizdekilerle uyuşmadığı görüldü. Diğer alanların ise MÖ. 12000-13000lere dayandığı sanılmaktadır. Çünkü ilk önce Tel-Esved/Suriye’de olması gereken bu yapıt Göbekli Tepe/Şanlıurfa/Türkiye’de çıkması göç yolları tarihleri veya göç yolları hakkındaki bilgilerde şüphe uyandırmıştır.

 1. Tel-Esved’de bulunan insanlar daha önce inşa etmesi gerekirdi?

 2. O zaman bu yapıyı yapanlar kimlerdi, hangi yol üzerinden ve hangi amaçla buraya gelmişlerdi?

 3. Mermerlere hayvan gravürlerini nasıl ve niçin yapmışlardı?

 4. Bu hayranların bir kısmını evcilleştirmişler miydiler?

 5. Bu devasa 6 katlı yapıyı hangi araçlarla yapmışlardı?

 6. 60 tonu bulan mermerleri buraya nasıl taşımışlardı?

 7. Onlardan kalan mezar kalıntıları var mıydı? Eğer mezar kalıntıları buluna bilirse onların genetik ve yaş tayininden birçok bilgiler öğrenilebilinir.

 8. Ve tabii ki bunların sonuna ne olmuştu da burayı küçük taşlarla kapatarak nereye niçin gitmişlerdi?

 9. Göbekli Tepeyi kimler inşa etti?

 10. Göbekli Tepe dünyanın ilk mabedi mi? (Daha önce belirttiğim gibi dünyanın ilk mabedini, camisini, mescidini ve kıblesi “Kâbe/Beytullâh/Allâh’ın Evi”dir. Fakat Kâbe Hz. Âdem (a.s.) oğlu Hz. Şit (a.s) (Şis, Allah’ın hibesi) zamanında 4 duvar olarak yapılmış ve Hâcer-ül Esved’de bir köşesine konulmuştur. Bundan sonra tekrar Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s. tarafından günümüzdekine benzer bir şekilde inşa edilmiştir. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Beyt, Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı. [8]) Bu inşaat tahminen yaklaşık olarak MÖ. 1700 yılları olabilir ama Mö. 1500-2500 arası oldukça kuvvetlidir. 

 11. Göbekli Tepedeki “T” işareti Tau, ankh, Yaşam haçı, şeytan, typhon, tifon, Tanrı veya birer insan işaretinin ilk atası mı? Mısır kötülük tanrısı seth, set, setek, sutekh, typhon (satan, şeytan), anubis, isis, amon, mut’un elindeki ilmikli T (ankh, yaşam haçı)’ın ilk işareti mi? Mısır kralı Tutankamon’un mezarından çıkan ankh’ın ilk sembolu müdür?

 12. Buraya bu ağır sütunlar araba olmadan, tekerlek olmadan nasıl getirildiler?

 13. Ceylan, Alageyik, yaban domuzu, yaban koyunları kalıntıları sadece yabani hayvancılıkla, avcılıkla, toplayıcılıkla mı geçiniyorlardı yoksa burası bir yerleşim bölgesi olmadığından farklı bir yerden gelip burayı inşa ettiklerinden mi böyleydi? Yoksa avcılıktan tarım toplumuna burada mı geçmişlerdi?

 14. Burayı inşa edenler göçebe, avcılar mı yapmıştı çünkü bereketli hilalde bulunanlar bunun yapımından en az 1000 sene veya daha da fazla süre önce tarım toplumuna geçmiş olmaları gerekiyor du.

 15. Göbekli Tepe ile Şanlıurfa arasında bir ilişki var mı? Şanlıurfa’da bulunan 11bin yıllık buluntularla ilişkileri var mıydı?

 16. T şeklindeki yapılarda el şekilleri varken neden yüz şekilleri çizilmemişti? Hayvanların yüz şekilleri mevcuttu özellikle leoparın.

 17. İlk kaldıraç/lever burada mı kullanılmıştı?

 18. Her bir taşı taşımak için kaç kişi gerekiyor, 50 mi?

 19. Oymaları oyma ustaları mı yapmıştı yani daha önceden oymacılık biliniyor muydu? Kazıcılık, duvarcılık vs.?

 20. Burası kaç yılda bitirilmiştir? En az 20 alan olduğu düşünülmektedir. Her biri için 1 sene harcanmışsa 20 senelik bir zaman dilimi gerekir. Bu arada ölenler olmuş olması kaçınılmazdır acaba onlardan kalan iskeletler bulunabilecek midir?

 21. O devirde inançlar insanları ne kadar etkiliyordu?

 22. Hayvanlardan daha üstün olduğumuzu bildiren din bu tapınağın yapımında etkili mi olmuştu? Bu bir hayvanlara karşı bir üstünlük gösterisi miydi, yoksa bir cenaze, defin tören yerleri miydi?

 23. Boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, turna, yaban ördekleri, akrep, akbaba, leopar resimlerinin anlamları neydi?

 24. Burası Nuh Tufanı ile topraklar altında kalan, yeri o devirde bilinmeyen Kâbe’ye alternatif olarak mı yapıldı?

 25. Yerleşim alanlarının artması ve her yerleşim yerinde insanların ibadet haneleri yapması buranın önemini mi yitirtmişti?

 26. Bazı insanların evlerine astıkları hayvan figürleri bu toplumdan kalan alışkanlıklar mıydı?

 27. Kafatası kültüne mi sahipti? Ölülerini akbabalara mı yediriyorlardı? Kafataslarını mı saklıyorlardı?

 28. Öldükten sonra dirileceklerine inanıyorlar mıydı?

 29. Hayvan resimleri birer muhafız mı?

 30. Resimlerdeki kemer ve kemer tokası o devirdeki insanların kemer yapmayı bildiklerini ve kullandıklarını mı gösterir? Tilki derisinden yapılmış peştamal resimleri de aynı anlama mı geliyor? Mısır figürlerindeki peştamallarla bir bağlantısı var mıydı?

 31. Yapılar çember biçiminde olmaları ve çevrelerindeki T şekilleri merkeze bakarken merkezdeki 2 T şekli birbirlerine bakıyor olmaları acaba onların ilk insan Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havva’yı mı simgeliyorlardı?

 32. Şanlıurfada İbrahim ve Zeliha (Züleyha’nın kısaltılmışı) adlarının çok verilmesi gibi daha başka tarihi adlar da mevcut mu?

 33. Bunları yapabilmek için bir yerleşik hayata geçmiş üretim yapan, sanatkâr, mühendislik düşünceleri oluşmuş bir toplum gerekli değil midir?

 34. Dünyanın ilk alfabesi acaba burada mı yazıldı?

ilk yazı

HCH harflerinden oluşmaktadır. Bu bir alfabe mi yoksa kemer süsü mü?

Türkiye

 

tarım kültürü

 

 

 

Resimler: Photographs by

 1. Haldun Aydıngün

 2. Berthold Steinhilber

 3. Vincent J. Musi

Kaynaklar: References

 1. http://gobeklitepe.info

 2. http://www.archaeology.org/0811/abstracts/turkey.html Volume 61 Number 6, November/December 2008

 3. http://www.theweek.co.uk/28199/digging-history-gobekli-tepe-turkey

 4. http://www.thedailybeast.com/newsweek/2010/02/18/history-in-the-remaking.html

 5. http://www.guardian.co.uk/science/2008/apr/23/archaeology.turkey

 6. http://serc.carleton.edu/vignettes/collection/35379.html

 7. http://serc.carleton.edu/images/NAGTWorkshops/geomorph/vignettes/figure_1_1250225262.v2.webp

 8. Kurân-ı Kerîm, Bakara Sûresi: Ayet: 127, Diyânet Meali.

 9. http://ngm.nationalgeographic.com/2011/06/gobekli-tepe/musi-photography

 10. http://www.mekan360.com/360fx_anasayfa_gobeklitepesanliurfa-anasayfa.html

 11. http://www.gobekli.net

 12. http://ngm.nationalgeographic.com/2011/06/gobekli-tepe/mann-text

2012 Dünya Satranç Olimpiyatı

2012 40. Dünya Satranç Olimpiyatı
 

İstanbul / Türkiye
 

2012 40. World Chess Olympiad
 

Istanbul / Turkey
 

27 Ağustos/27 August -10 Eylül/10 September

2012 40. World Chess Olympiad

2012 Dünya Satranç Olimpiyatı

Website   LIVE Sonuç/Result: Genel/Açık/Open  Bayanlar/Women

Sonuçlar/Results

40. ????????? ????????? ?????????

11 Turdan Sonra Nihai Sıralama – Genel/Open Final Ranking after 11 Rounds

Rk. SNo Team Team Games   +   =   – TB1 TB2 TB3 TB4
1 3 Armenia ARM 11 9 1 1 19 397 29 155
2 1 Russia RUS 11 9 1 1 19 388,5 28,5 157
3 2 Ukraine UKR 11 9 0 2 18 363 29,5 147
4 6 China CHN 11 8 1 2 17 390,5 29,5 157
5 5 United States Of America USA 11 7 3 1 17 361 30 142
6 9 Netherlands NED 11 8 0 3 16 329 29 133
7 27 Vietnam VIE 11 6 4 1 16 313,5 29 126
8 25 Romania ROU 11 8 0 3 16 310 29 128
9 4 Hungary HUN 11 7 1 3 15 368 28 151
10 7 Azerbaijan AZE 11 6 3 2 15 344 29 144

11 Turdan Sonra Nihai Sıralama – Bayanlar/Women Final Ranking after 11 Rounds

Rk. SNo Team Team Games   +   =   – TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Russia RUS 11 8 3 0 19 450 33 155
2 1 China CHN 11 8 3 0 19 416 31,5 154
3 4 Ukraine UKR 11 7 4 0 18 408,5 30,5 154
4 6 India IND 11 8 1 2 17 336 28 148
5 10 Romania ROU 11 8 0 3 16 313,5 28,5 129
6 8 Armenia ARM 11 8 0 3 16 313 26,5 140
7 14 France FRA 11 7 1 3 15 347,5 29 147
8 3 Georgia GEO 11 6 3 2 15 344 28,5 144
9 26 Iran IRI 11 7 1 3 15 339 31 132
10 5 United States of America USA 11 6 3 2 15 326 29,5 133

Kısaltmalar/Abbreviations

Candidate Master (CM) ELO puanı: 2200 puan ve üzeri (Usta Adayı UA, Aday Usta AU)
FIDE Master (FM) 2300 puan ve üzeri (~5731 kişi) (FIDE Ustası FU)
International Master (IM) 2400 puan ve üzeri (~3036 kişi) (Uluslararası Usta UU)
Grandmaster (GM) 2500 puan ve üzeri (~2700 kişi) (Büyük/Muhteşem Usta  BU)
Super-GMs 2700 puan ve üzeri (~40 kişi)

UKD’nin (Ulusal Kuvvet Derecesi) hesaplamalarına dahil edilmiş (Türkiye Satranç Federsyonu) yarışmalarda en az 7 maç oynamak kaydı ile 1000 üzeri performans gösteren her sporcunun UKD puanı çıkar.

FM: 2300 puanın altına düşmeden 30 maç oynaması gerekir

Bayanlar/Women
Woman Candidate Master (WCM) 2000 puan ve üzeri
Woman FIDE Master (WFM) 2100 puan ve üzeri (~1126 kişi)
Woman International Master (WIM) World Junior Chess Championship’e katılanlar (~599 kişi)
Woman Grandmaster (WGM)  Women’s World Chess Championship’e katılanlar (~254 kişi)
Full Woman Grandmaster ( Full GMs) (~24 kişi)

Katılanlardan
Erkekler:

GM Levon Aronian (2816) Ermenistan/Armenia
GM  Vladimir Kramnik (2797) Rusya/Russian
GM  Teimour Radjabov (2788) Azerbeycan/Azerbeican

Bayanlar: GM Anna Muzychuk (2606) Solvenya/Slovenia

Türkiye/Turkey
Erkekler:

GM Dragan Solak (2599)
GM Barış Esen (2587)
GM Alexander Ipatov  (2577)
IM Mustafa Yilmaz  (2543)
GM Emre Can (2435)
CM Emiroglu Cankut (2435)
IM  Burak Fırat (2423)
CM Vahap Sanal (2387)
FM Cemil Can Ali Marandi (2362)
CM Muhammed Batuhan Dastan (2317)
Emirhan Tarlabaşı (1740)
Kağan Aydınçelebi (1659)
Barış Özenir Ekin (1542)
Ahmet Utk Uzumcu
Işık Can

Bayanlar:

WGM Betül Cemre Yıldız (2341)
WGM Kübra Öztürk (2294)
WCM Selen Sop (1993)
WCM Emel Kaya (1974)
WCM Kardelen Cemhan (1938)
Ezgi Menzi Nezihe (1876)
Büşra Arığ     (1864)
Yeşim Patel  (1845)
Hilal Öztürk  (1806)
Ayca Fatma Durmaz  (1801)
WCM Çağıl Irmak Arda (1634)
Ciğdem Onur  (1627)
Sude Hereklioğlu  (1586)
Duru Okuyaz (1547)
Defne Sade

FIDE’nin en yüksek rekoru 3000 ELO puan/rating:

GM Garri (Garry) KasparovGarik Kimoviç Weinstein????? ??????? ????????? – 1999-2000 Rusya/Russia

ELO puanı: 2851

(2005 yılında ELO listesinden çıkartılmıştır.)

GM Magnus Carlsen Norveç/Norway 2012
standard 2843     
rapid 2845     
blitz 2856

2700chess.com for more details and full list

Turlardan Örnekler

Samples of Rounds

11. Tur/Round/ ??? Final

10. Tur/Round

9. Tur/Round

8. Tur/Round

7. Tur/Round

6. Tur/Round

5. Tur/Round

4. Tur/Round

3. Tur/Round

2. Tur/Round

1. Tur/Round

11 Turdan Sonra Nihai Sıralama – Genel/Open Final Ranking after 11 Rounds

Rk. SNo Team Team Games   +   =   – TB1 TB2 TB3 TB4
1 3 Armenia ARM 11 9 1 1 19 397 29 155
2 1 Russia RUS 11 9 1 1 19 388,5 28,5 157
3 2 Ukraine UKR 11 9 0 2 18 363 29,5 147
4 6 China CHN 11 8 1 2 17 390,5 29,5 157
5 5 United States Of America USA 11 7 3 1 17 361 30 142
6 9 Netherlands NED 11 8 0 3 16 329 29 133
7 27 Vietnam VIE 11 6 4 1 16 313,5 29 126
8 25 Romania ROU 11 8 0 3 16 310 29 128
9 4 Hungary HUN 11 7 1 3 15 368 28 151
10 7 Azerbaijan AZE 11 6 3 2 15 344 29 144
11 15 Cuba CUB 11 7 1 3 15 338,5 30,5 130
12 14 Germany GER 11 6 3 2 15 334,5 26 148
13 16 Poland POL 11 7 1 3 15 313,5 27,5 138
14 20 Serbia SRB 11 6 3 2 15 307 28,5 126
15 22 Italy ITA 11 7 1 3 15 306 28 134
16 34 Sweden SWE 11 7 1 3 15 303,5 28 125
17 11 England ENG 11 6 3 2 15 300,5 26 137
18 39 Denmark DEN 11 7 1 3 15 270,5 27 121
19 23 Moldova MDA 11 6 2 3 14 348,5 29,5 129
20 10 Bulgaria BUL 11 7 0 4 14 321,5 28 134
21 35 Philippines PHI 11 6 2 3 14 321 26 152
22 29 Argentina ARG 11 6 2 3 14 316 25 146
23 8 France FRA 11 6 2 3 14 305 26,5 141
24 33 Uzbekistan UZB 11 6 2 3 14 303 27 138
25 28 Slovenia SLO 11 6 2 3 14 297 24 138
26 12 Israel ISR 11 5 4 2 14 296 25 136
27 19 Croatia CRO 11 6 2 3 14 295,5 25 137
28 30 Latvia LAT 11 7 0 4 14 295 26 136
29 32 Belarus BLR 11 6 2 3 14 289,5 27 127
30 42 Slovakia SVK 11 6 2 3 14 264,5 27 122
31 57 Turkmenistan TKM 11 6 2 3 14 255 24,5 121
32 61 Australia AUS 11 5 4 2 14 252,5 24,5 119
33 48 Bangladesh BAN 11 6 2 3 14 227,5 26 120
34 17 Czech Republic CZE 11 5 3 3 13 315 26,5 139
35 13 India IND 11 3 7 1 13 309,5 25,5 145
36 26 Georgia GEO 11 5 3 3 13 306 26,5 140
37 18 Spain ESP 11 6 1 4 13 286,5 25 141
38 49 FYROM MKD 11 6 1 4 13 275,5 25 137
39 24 Brazil BRA 11 6 1 4 13 274 24 132
40 21 Greece GRE 11 5 3 3 13 269 28 124
41 36 Austria AUT 11 5 3 3 13 258,5 25,5 124
42 31 Turkey TUR 11 6 1 4 13 252 24,5 132
43 38 Mexico MEX 11 6 1 4 13 251 25,5 121
44 87 IBCA IBCA 11 5 3 3 13 249 26 111
45 54 Norway NOR 11 6 1 4 13 247,5 25,5 122
46 56 Mongolia MGL 11 6 1 4 13 244 26 121
47 51 Iceland ISL 11 6 1 4 13 241 26 116
48 72 Turkey 2016 TUR16 11 5 3 3 13 236,5 24 122
49 63 Paraguay PAR 11 6 1 4 13 234 25 120
50 40 Kazakhstan KAZ 11 5 3 3 13 234 24 119
51 58 Venezuela VEN 11 6 1 4 13 211,5 21 131
52 53 Canada CAN 11 5 2 4 12 261 25 131
53 37 Egypt EGY 11 5 2 4 12 255,5 26 123
54 50 Bosnia & Herzegovina BIH 11 4 4 3 12 254 23 138
55 71 Peru PER 11 5 2 4 12 253,5 23,5 135
56 46 Chile CHI 11 4 4 3 12 252,5 24,5 120
57 80 Bolivia BOL 11 5 2 4 12 235,5 25,5 116
58 60 Tajikistan TJK 11 4 4 3 12 234 25 120
59 55 Singapore SIN 11 6 0 5 12 233,5 25,5 113
60 64 Portugal POR 11 6 0 5 12 232,5 24,5 118
61 45 Iran IRI 11 5 2 4 12 229 22,5 131
62 73 South Africa RSA 11 5 2 4 12 223,5 22 122
63 83 Zambia ZAM 11 5 2 4 12 223 26 112
64 86 Malaysia MAS 11 5 2 4 12 222,5 24 110
65 81 Kyrgyzstan KGZ 11 5 2 4 12 220,5 22,5 119
66 62 Albania ALB 11 4 4 3 12 210 23,5 109
67 96 Puerto Rico PUR 11 5 2 4 12 200 24,5 104
68 74 Faroe Islands FAI 11 5 2 4 12 199 24,5 107
69 78 Dominican Republic DOM 11 5 2 4 12 198 20,5 122
70 43 Switzerland SUI 11 5 1 5 11 241 24,5 122
71 70 Uruguay URU 11 5 1 5 11 223,5 23,5 119
72 47 Colombia COL 11 4 3 4 11 222,5 24 119
73 68 Indonesia INA 11 5 1 5 11 222 22 122
74 52 Finland FIN 11 4 3 4 11 220 22,5 122
75 94 Tunisia TUN 11 4 3 4 11 219 22,5 123
76 65 Scotland SCO 11 5 1 5 11 211 22,5 117
77 75 ICSC ICSC 11 3 5 3 11 211 22 122
78 101 Algeria ALG 11 5 1 5 11 211 20,5 114
79 66 Qatar QAT 11 5 1 5 11 209,5 22,5 125
80 112 Estonia EST 11 5 1 5 11 209 21,5 119
81 77 Costa Rica CRC 11 5 1 5 11 205,5 21,5 118
82 67 Lithuania LTU 11 5 1 5 11 203,5 23,5 112
83 76 United Arab Emirates UAE 11 5 1 5 11 199,5 21 117
84 99 Guatemala GUA 11 5 1 5 11 178,5 22 110
85 107 Botswana BOT 11 5 1 5 11 169,5 22 104
86 88 Andorra AND 11 5 1 5 11 160 20,5 104
87 69 Ireland IRL 11 5 0 6 10 237 22,5 127
88 44 Montenegro MNE 11 4 2 5 10 228,5 22 129
89 41 Belgium BEL 11 4 2 5 10 206,5 21 125
90 108 Uganda UGA 11 4 2 5 10 204 22,5 114
91 95 Lebanon LIB 11 4 2 5 10 200,5 22,5 107
92 85 Zimbabwe ZIM 11 4 2 5 10 198 22 118
93 89 IPCA IPCA 11 4 2 5 10 197,5 23 110
94 97 Myanmar MYA 11 5 0 6 10 181,5 21 109
95 105 Jamaica JAM 11 4 2 5 10 180,5 21,5 102
96 146 Nigeria NGR 11 3 4 4 10 175,5 21 109
97 91 New Zealand NZL 11 4 2 5 10 174,5 20 116
98 82 Jordan JOR 11 4 2 5 10 170 21 112
99 93 Monaco MNC 11 5 0 6 10 161 21 105
100 103 Yemen YEM 11 4 2 5 10 159,5 18 108
101 109 Thailand THA 11 5 0 6 10 158 19 110
102 110 Panama PAN 11 4 2 5 10 155 20 103
103 100 Pakistan PAK 11 4 2 5 10 151,5 18 108
104 117 Sri Lanka SRI 11 4 2 5 10 149 18,5 112
105 114 Trinidad & Tobago TRI 11 4 2 5 10 143 20 105
106 90 Wales WLS 11 5 0 6 10 140 20 99
107 113 Libya LBA 11 5 0 6 10 137,5 19,5 99
108 147 Ethiopia ETH 11 4 2 5 10 134 20 91
109 59 Ecuador ECU 11 4 1 6 9 180,5 21,5 110
110 98 Barbados BAR 11 4 1 6 9 171,5 22 102
111 152 Sudan SUD 11 3 3 5 9 166,5 22 98
112 84 Luxembourg LUX 11 4 1 6 9 153,5 19 116
113 124 Nepal NEP 11 4 1 6 9 149 21,5 91
114 106 Angola ANG 9 4 1 4 9 147,5 20,5 98
115 102 Syria SYR 11 4 1 6 9 141,5 17 109
116 155 Afghanistan AFG 10 3 3 4 9 133 17 100
117 79 Iraq IRQ 11 4 1 6 9 131,5 18,5 115
118 119 Cyprus CYP 11 3 3 5 9 130 18,5 99
119 111 El Salvador ESA 11 4 1 6 9 128 19,5 95
120 104 Nicaragua NCA 11 4 1 6 9 122 15,5 112
121 139 Honduras HON 11 4 1 6 9 119 17 99
122 123 Liechtenstein LIE 11 4 1 6 9 117 17,5 99
123 92 Japan JPN 11 3 2 6 8 156,5 18 118
124 133 South Korea KOR 11 2 4 5 8 141 18 92
125 120 Suriname SUR 11 3 2 6 8 132 17,5 99
126 129 Hong Kong HKG 11 4 0 7 8 131 20 93
127 136 Maldives MDV 11 3 2 6 8 124,5 17,5 100
128 116 Netherlands Antilles AHO 11 3 2 6 8 120,5 16 97
129 122 Jersey JCI 11 2 4 5 8 119,5 18 85
130 149 Mozambique MOZ 11 3 2 6 8 116,5 17,5 97
131 127 Macau MAC 11 3 2 6 8 114,5 17 90
132 125 Malawi MAW 11 4 0 7 8 104 15,5 93
133 118 Palestine PLE 11 4 0 7 8 94,5 14,5 89
134 126 Papua New Guinea PNG 11 3 2 6 8 85 16,5 89
135 128 Guernsey GCI 11 3 2 6 8 83,5 14,5 86
136 131 Haiti HAI 11 2 3 6 7 147,5 19 87
137 135 Mauritius MRI 11 3 1 7 7 139,5 19 94
138 138 Namibia NAM 11 3 1 7 7 132 21 87
139 121 Kenya KEN 11 3 1 7 7 129 16,5 92
140 140 Chinese Taipei TPE 11 3 1 7 7 116 17,5 87
141 115 Malta MLT 11 2 3 6 7 113 17 94
142 130 Mauritania MTN 11 2 3 6 7 108 16 91
143 154 Kuwait KUW 11 3 1 7 7 104 16 85
144 142 Aruba ARU 11 2 3 6 7 104 15,5 90
145 144 US Virgin Islands ISV 11 3 1 7 7 102 18,5 75
146 143 Ghana GHA 11 3 1 7 7 101,5 17,5 83
147 134 Fiji FIJ 11 3 1 7 7 92,5 16,5 88
148 141 San Marino SMR 11 3 1 7 7 85,5 16 78
149 148 Sierra Leone SLE 11 3 1 7 7 57,5 13 74
150 137 Sao Tome And Principe STP 11 3 0 8 6 78,5 14,5 86

11 Turdan Sonra Nihai Sıralama – Bayanlar/Women Final Ranking after 11 Rounds

Rk. SNo Team Team Games   +   =   – TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Russia RUS 11 8 3 0 19 450 33 155
2 1 China CHN 11 8 3 0 19 416 31,5 154
3 4 Ukraine UKR 11 7 4 0 18 408,5 30,5 154
4 6 India IND 11 8 1 2 17 336 28 148
5 10 Romania ROU 11 8 0 3 16 313,5 28,5 129
6 8 Armenia ARM 11 8 0 3 16 313 26,5 140
7 14 France FRA 11 7 1 3 15 347,5 29 147
8 3 Georgia GEO 11 6 3 2 15 344 28,5 144
9 26 Iran IRI 11 7 1 3 15 339 31 132
10 5 United States of America USA 11 6 3 2 15 326 29,5 133
11 9 Germany GER 11 7 1 3 15 316 27 144
12 22 Kazakhstan KAZ 11 6 3 2 15 309 27 138
13 21 Mongolia MGL 11 7 1 3 15 308 28 134
14 36 Belarus BLR 11 6 3 2 15 292 28,5 121
15 7 Poland POL 11 6 2 3 14 336,5 27,5 151
16 13 Bulgaria BUL 11 6 2 3 14 316,5 27,5 136
17 12 Hungary HUN 11 6 2 3 14 303 27,5 129
18 24 Latvia LAT 11 6 2 3 14 296,5 28 126
19 15 Cuba CUB 11 5 4 2 14 286 25,5 129
20 17 Netherlands NED 11 6 2 3 14 285,5 27 133
21 35 Uzbekistan UZB 11 6 2 3 14 278,5 24,5 138
22 20 Slovakia SVK 11 5 4 2 14 278 23,5 133
23 37 Peru PER 11 6 2 3 14 273,5 26 127
24 54 Indonesia INA 11 6 2 3 14 262,5 26 122
25 60 Mexico MEX 11 7 0 4 14 230 25 112
26 28 Vietnam VIE 11 6 1 4 13 307,5 27 135
27 23 Czech Republic CZE 11 6 1 4 13 306,5 26 139
28 27 Azerbaijan AZE 11 6 1 4 13 306 26 145
29 25 Israel ISR 11 6 1 4 13 302 26,5 138
30 19 Serbia SRB 11 4 5 2 13 290,5 25,5 137
31 34 Colombia COL 11 5 3 3 13 289,5 27 128
32 11 Spain ESP 11 6 1 4 13 285 25,5 132
33 31 Italy ITA 11 6 1 4 13 277 27 126
34 53 Venezuela VEN 11 6 1 4 13 262,5 26,5 119
35 42 Montenegro MNE 11 6 1 4 13 259 26 120
36